Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni marc de cooperació entre les Universitats de Cantàbria, Illes Balears, la Rioja, Oviedo, País Basc, Pública de Navarra i Saragossa, sobre implantació i desenvolupament del Campus Virtual Compartit

Santander, 10 de setembre de 2001

REUNITS

L'Excm. Sr. Juan José Jordá Catalá, Rector Magnífic de la Universitat de Cantàbria, en representació d'aquesta, amb seu a l'Avda. de los Castros, s/n, 39005 Santander, CIF: Q3918001-C.

L'Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta, amb seu a la cra. de Valldemossa, km 7,5, 07071 Palma, CIF: Q 0718001-A.

L'Excma. Sra. M. Carmen Ortiz Lallana, Rectora Magnífica de la Universitat de la Rioja, en representació d'aquesta, amb seu a l'Avda. de la Paz, 93, 26004 Logronyo, CIF: Q2618002-F.

L'Excm. Sr. Juan Antonio Vázquez García, Rector Magnífic de la Universitat d'Oviedo, en representació d'aquesta, amb seu a San Francisco, 3, 3303 Oviedo, CIF: Q3318001-I.

L'Excm. Sr. Manuel Montero García, Rector Magnífic de la Universitat del País Basc, en representació d'aquesta, amb seu al Campus de Leiona, 48940 Leiona (Biscaia), CIF: Q4818001-B.

L'Excm. Sr. Antonio Pérez Prados, Rector Magnífic de la Universitat Pública de Navarra, en representació d'aquesta, amb seu al Campus de Arrosadía, 31006 Pamplona, CIF: Q3150012-G.

L'Excm. Sr. Felipe Pétriz Calvo, Rector Magnífic de la Universitat de Saragossa, en representació d'aquesta, amb seu a San Francisco, s/n, 50006 Saragossa, CIF: Q5018001-G.

EXPOSEN

Primer . Que amb data 16 de maig de 1997 les universitats que subscriuen aquest document varen firmar un conveni marc de col·laboració amb la finalitat, entre d'altres, de donar suport a accions conjuntes per contribuir millor al desenvolupament científic, tecnològic i cultural de la societat moderna.

Segon . Que el conveni marc esmentat, a les clàusules segona i quarta de l'apartat A), preveu el compromís de les universitats signants per «estimular la mobilitat dels estudiants de les set universitats», com també «el reconeixement dels crèdits d'assignatures optatives i de lliure configuració en supòsits de trasllat d'expedient».

Tercer . Que, d'altra banda, i dins el marc global de col·laboració establert entre les universitats signants, aquestes estan interessades a promoure la creació i el desenvolupament d'un campus virtual compartit entre totes per potenciar la mobilitat virtual d'alumnes entre les universitats d'aquest grup i la creació d'una oferta educativa conjunta basada en les noves tecnologies.

Per tot el que s'ha exposat,

ACORDEN

Primer . És objecte del present conveni d'establir el marc institucional que permeti la creació i el desenvolupament d'un campus virtual compartit del Grup 7 d'Universitats. Per campus virtual compartit s'entén qualsevol activitat acadèmica en la qual participin dues o més universitats del Grup 7 que impliqui la utilització de mitjans telemàtics per al seu desenvolupament.

Segon . En cada universitat actua com a coordinador del projecte el representant designat pel rector de la respectiva universitat.

Tercer . Els representants del projecte de cada universitat constituiran el comitè de seguiment, que serà l'òrgan col·legiat capacitat per prendre les decisions oportunes en relació amb la marxa del projecte, sempre que no siguin competència d'altres instàncies.

Quart . El comitè tindrà, entre d'altres, les funcions següents:

¿ Establir l'oferta anual que constitueix el campus virtual.

¿ Elaborar i modificar els reglaments de cada una de les ofertes.

¿ Establir els procediments operatius que calguin per al correcte desenvolupament d'aquestes.

Cinquè . Es pretendrà que, en la mesura possible, els recursos compartits per les universitats del Grup 7 estiguin equilibrats. En els casos en què això no es pugui aconseguir, les universitats arbitraran els criteris de correcció i transvasament econòmic que considerin adequats al projecte en qüestió.

Sisè . Les universitats es comprometen a donar suport institucionalment, en la mesura de les seves possibilitats, a les sol·licituds de finançament que presentin, per mitjà del comitè, als òrgans competents per portar endavant els objectius del programa.

Setè . Aquest conveni tindrà una durada de dos anys i serà renovable tàcitament si cap de les parts el denuncia amb una antelació mínima de tres mesos al començament del curs acadèmic següent.

I com a prova de conformitat, signen aquest conveni en set exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Cantàbria, Juan José Jordá
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet
Per la Universitat de la Rioja, M. Carmen Ortiz
Per la Universitat d'Oviedo, Juan Antonio Vázquez
Per la Universitat del País Basc, Manuel Montero
Per la Universitat Pública de Navarra, Antonio Pérez
Per la Universitat de Saragossa, Felipe Pétriz

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 16 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).