Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col.laboració entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 5 de març de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Mateu Morro i Marcé, conseller d'Agricultura i Pesca, en nom de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de les facultats que resulten del seu nomenament per Ordre del president de les Illes Balears de 30 de maig de 2000, i en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB, amb domicili a efectes d'aquest conveni al carrer d'Eusebi Estada, 145, de Palma i NIF S-0711001-H.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

I. Que la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Departament de Ciències de la Terra, ha presentat escrit a la Conselleria d'Agricultura i Pesca en què sol·licita la cessió de dades de caràcter personal en format digital referides als llistats dels beneficiaris de la subvenció per a herbacis i dels beneficiaris de les ajudes per a ramat oví.

II. Que les dades la cessió de les quals se sol·licita, són, segons l'esmentat escrit: el nom, el domicili particular, el nombre d'hectàrees subvencionades i el total de doblers rebuts.

III. Que la finalitat de la cessió de dades, d'acord amb l'escrit presentat per la Universitat de les Illes Balears, és, amb caràcter general, el desenvolupament d'un nou projecte de recerca que tindrà com a objectiu l'anàlisi de les repercussions de la PAC al món rural de les Illes Balears. Amb caràcter concret s'explica que es fa necessari dur a terme una enquesta a cinc-centes persones que de forma absoluta o parcial puguin ser considerades pagesos.

IV. Que el secretari general tècnic, vista la Llei orgànica 15/1999, atès que certes dades de les sol·licitades ho són de fons accessibles al públic, atès el fet que la cessió es produeix entre administracions públiques per al tractament posterior amb finalitats estadístiques i científiques i atesos els beneficis evidents que l'estudi de la UIB pot tenir per a la Conselleria d'Agricultura i Pesca per al coneixement de les repercussions de la PAC en el món rural de les Illes Balears, ha resolt d'autoritzar l'esmentada cessió de dades.

V. Que d'acord amb allò que disposa l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, que estableix que la realització de tractaments per un tercer ha d'estar regulada en un contracte escrit, ambdues parts subscriuen el present conveni que subjecten a les següents

CLÀUSULES

Primera . La Conselleria d'Agricultura i Pesca cedirà al Departament de Ciències de la Terra, en format digital, referides únicament als llistats de beneficiaris d'ajudes per a herbacis i per a ramat oví, les dades següents:

    • Nom del beneficiari
    • Domicili particular
    • Nombre d'hectàrees subvencionades
    • Total de doblers rebuts

Només se cediran aquestes dades referides a expedients, programes o línies d'ajudes efectivament acabats o esgotats. No se cediran dades d'expedients en tramitació.

Segona . La Universitat de les Illes Balears es compromet a tractar les dades cedides únicament amb finalitats estadístiques i científiques, per al desenvolupament d'un projecte de recerca que tindrà com a objectiu l'anàlisi de les repercussions de la PAC al món rural de les Illes Balears. La Universitat de les Illes Balears en cap cas no aplicarà o utilitzarà les dades cedides a finalitats distintes de les esmentades, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones o entitats.

Tercera . Una vegada feta l'aplicació de les dades, els llistats s'han de retornar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, així com qualsevol suport o document en el qual consti qualsevol dada objecte de tractament.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears designa, com a encarregat del tractament del fitxer cedit, el senyor Jaume Binimelis Sebastián en la seva condició de professor de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears.

En cas que la Universitat de les Illes Balears destini les dades a qualsevol altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions d'aquest conveni, serà considerada responsable del tractament, i haurà de respondre de les infraccions en què hagi incorregut personalment.

Cinquena . La Universitat de les Illes Balears, pel sol fet d'esdevenir receptor de les dades comunicades, s'obliga a complir les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Sisena . Tant la Conselleria d'Agricultura i Pesca com la Universitat de les Illes Balears han d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar que siguin alterades, que es perdin o que se'n faci un tractament o s'hi tingui un accés no autoritzat.

Setena . La Universitat de les Illes Balears, en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal, està obligada al secret professional respecte d'aquestes dades i té el deure de guardar-les, obligacions que subsistiran encara després de finalitzar l'aplicació del les dades cedides.

Vuitena . La Conselleria d'Agricultura i Pesca es reserva el dret a procedir a la dissociació de les dades per tal que la informació no pugui ser associada a persona identificada o identificable.

Novena . La Universitat de les Illes Balears lliurarà a la Conselleria el resultat de les investigacions i els informes i memòries elaborats en el desenvolupament del projecte per al qual se sol·licita la cessió de dades.

I com a prova de conformitat, així com per a la deguda constància, i en la representació que tenen, les parts subscriuen el present conveni, en dos exemplars, al lloc i en la data de l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Agricultura i Pesca,

Mateu Morro
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 20 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).