Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre l'Institut Balear de Turisme i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 2 de gener de 2002

REUNITS

D'una banda, la senyora Tiffany Blackman, com a directora de l'Institut Balear de Turisme (IBATUR), entitat autònoma dependent de la Conselleria de Turisme del Govern balear de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena.

I de l'altra banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposen els articles 11 i 45.1 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU, BOE núm. 209, d'1 de setembre), del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i del Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i se'n disposa la publicació completa (BOCAIB núm. 45, de 10 d'abril de 1999).

MANIFESTEN

Que interessa continuar els estudis de mercats iniciats i d'altres que són d'interès comú sobre el turisme a les Illes.

És per aquest motiu que

ACORDEN

Primera. Objecte

L'objecte del present acord és la realització dels treballs que s'especifiquen a l'annex, que s'incorpora al present document com a part integrant.

Els treballs indicats han de lliurar-se inexcusablement amb la freqüència o en els terminis que així mateix s'indiquen a l'annex esmentat i amb la metodologia que allà s'assenyala, si fa el cas.

D'altra banda, és així mateix objecte d'aquest conveni la coordinació de les activitats dutes a terme amb el FIT de la Universitat Tècnica de Dresden (TUD).

Segona. Direcció del treball

A proposta de l'IBATUR, la direcció dels treballs anirà a càrrec d'Antoni Serra Cantallops, professor titular d'universitat de Comercialització i Investigació de Mercats, que tindrà com a interlocutor vàlid per part de l'IBATUR Carmel Bonnín Cortès, subdirector d'Estudis i Innovació.

Tercera. Contingut econòmic

L'IBATUR, com a contraprestació pels treballs d'investigació objecte d'acord, abonarà a la UIB la quantitat de 84.141,69 euros + IVA .

L'abonament de la quantitat indicada s'efectuarà el 25 per cent a la signatura del present acord, un altre 25 per cent l'1 de juliol de 2002 i el 50 per cent restant durant el mes de desembre del 2002, amb càrrec al pressupost de l'any 2002 de l'IBATUR.

Les quantitats estipulades es faran efectives al compte corrent núm. 1419833-64 de la Caixa de Balears, «Sa Nostra» (2051), a nom de la Universitat de les Illes Balears.

Quarta. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert amb el lliurament dels corresponents estudis i/o informes, que es lliuraran periòdicament segons el que l'annex especifica per a cada un d'ells, i per part de l'IBATUR, amb l'abonament de la quantia esmentada dins els terminis establerts.

Cinquena. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants en l'equip d'investigació. Per tant, el seu parer no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Sisena. Reserva

Per poder fer correctament els treballs, l'IBATUR es compromet a subministrar als responsables de l'estudi la informació de mercat de la qual disposi, perquè en puguin efectuar l'anàlisi. Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Setena. Règim d'adscripció de béns

Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador, en la mateixa proporció que representen les aportacions econòmiques respectives.

Vuitena. Utilització dels resultats

Les dades resultants de l'estudi podran ser utilitzades per IBATUR de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'estudi reconeixeran expressament el finançament rebut quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de l'IBATUR.

Desena. Vigència del contracte

La vigència del conveni és d'un any, fins al 31 de desembre de 2002. No obstant l'anterior, podrà renovar-se per mutu acord entre les parts.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la gestió, la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de l'IBATUR, per Carmel Bonnín Cortès, subdirector d'Estudis i Innovació, i per part de la UIB, pel vicerector d'Investigació i Política Científica, Eugeni Garcia Moreno.

La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Són causa de resolució del present conveni:

1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de Palma, i les parts renuncien expressament a qualssevol altres que els puguin correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut Balear de Turisme,

Tiffany Blackman
Directora

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de febrer de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX

PROPOSTA D'ESTUDIS 2002 (UIB)

 • Anàlisi i seguiment dels principals mercats turístics emissors
 • Coordinació de les activitats dutes a terme amb la TUD (Dresden)
 • Anàlisi del comportament de compra i vacacional del turista de les Balears
 • Anàlisi de les actituds i percepcions de la població resident enfront del desenvolupament turístic a les Balears
 • Anàlisi de les principals destinacions competidores de les Balears

PROPOSTA D'ESTUDIS 2002 (UIB)

 • Anàlisi i seguiment dels principals mercats turístics emissors
 • Informació de conjuntura mercat britànic.

Lliurament mensual.

 • Informació de conjuntura mercat alemany.

Lliurament trimestral.

 • Anàlisi de les principals macromagnituds turístiques dels mercats turístics emissors més importants per a les Balears: Alemanya, Regne Unit, Espanya, França, Itàlia, països escandinaus, Benelux, Irlanda (confecció de fitxa breu i fitxa ampliada). Actualització anual.

Data de lliurament: 30-VI-2002. actualització del mercat d'Alemanya i de tres més.

30-XI-2002: dos mercats més.

 • Aprofundiment en el coneixement d'aspectes qualitatius de la demanda turística al mercat alemany (segments que integren el mercat: dimensions, característiques, potencial de creixement futur, motivacions, beneficis cercats, productes prioritaris, etc.).

Data de lliurament: 30-XI-2002.

 • Coordinació de les activitats dutes a terme amb el FIT de la TUD (Dresden)

Activitat contínua

 • Anàlisi del comportament de compra i vacacional del turista a les Balears
 • Segmentació de demanda.
 • Motivacions per a la visita a les Balears.
 • Beneficis cercats i grau de satisfacció en funció del producte i de la temporada en què es viatja (què cercava quan venia, fins a quin punt les seves expectatives s'han complert).
 • Atributs de producte / oferta turística més valorats (preferències de producte).
 • Grau de satisfacció global amb la visita (i per illes).
 • Grau de satisfacció en funció del producte/servei consumit.
 • Principals aspectes d'insatisfacció (queixes).
 • Principals aspectes de satisfacció.
 • Comportament vacacional (activitats realitzades durant l'estada i grau d'importància).
 • Perfil del turista i/o dels segments en funció del producte/servei turístic que compra.
 • Canals de distribució utilitzats.
 • Fonts més rellevats d'obtenció d'informació turística.
 • Períodes de reserva, etc.

Data de lliurament: 30-XI-2002.

 • Metodologia de treball:
 • Entrevistes amb el Trade

 • Entrevistes personals als turistes
 • Anàlisi de les principals destinacions competidores de les Balears
 • Identificació de les principals destinacions competidores en cada mercat emissor (Turquia, Grècia, Tunísia, Egipte, Marroc, Croàcia, Malta, Xipre, Itàlia, Bulgària, Florida, Carib)
 • Anàlisi de les principals variables turístiques en cada destinació (confecció de fitxa breu i fitxa ampliada) amb informació relativa a:
 • Situació i evolució de determinades magnituds macroeconòmiques, sociopolítiques.

 • Capacitat d'allotjament i la seva evolució durant els darrers anys. Previsions d'evolució en el futur.

 • Evolució del nombre de turistes.

 • Característiques de la seva demanda turística.

 • Preus dels paquets turístics.

 • Característiques de la seva oferta turística.

 • Determinació dels seus punts forts i febles.

 • Accions promocionals destacables.

 • Com a mínim trimestralment una destinació.

Lliurament a mesura que s'obtinguin les dades i prioritzant les tres primeres destinacions.

 • Anàlisi de les actituds i percepcions de la població resident enfront del desenvolupament turístic a les Balears

Data de lliurament: 30-XI-2002.