Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació per al conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de març de 2002

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura, com a president de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, segons el que estableix l'article 25.b) dels Estatuts de la Fundació.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

EXPOSEN

Primer . La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la UIB estan interessades, respectivament, en els àmbits d'actuació de l'altra entitat.

Segon . En data 18 de març de 2002 es va signar un acord marc de col·laboració entre la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la UIB per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues parts per desenvolupar actuacions a través de convenis específics.

Per tot això, la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la UIB

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni

El present conveni té per objecte regular la col·laboració que la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la UIB realitzaran en l'àmbit de la docència, l'organització i l'assessorament pedagògic, per al curs 2001-2002 (de setembre de 2001 a juny de 2002).

Segon. Àmbit i descripció de les tasques

Les funcions per desenvolupar seran les que corresponen al cap de departament de Pedagogia del Conservatori i consistiran bàsicament a dirigir, organitzar i coordinar les activitats acadèmiques del departament.

Tercer. Règim de col·laboració

La col·laboració, en els termes de realització de les tasques descrites en el punt segon, entre la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la UIB serà responsabilitat del senyor Baltasar Bibiloni Llabrés, titular d'escola universitària de l'àrea de coneixement de Música. L'esmentat professor podrà dedicar fins a un màxim de 5,30 hores setmanals de la seva jornada a les tasques esmentades.

Quart. Obligacions de les parts

1. La UIB facilitarà la realització de les tasques descrites a l'acord segon a través del senyor Baltasar Bibiloni.

2. La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears es farà càrrec de les despeses relacionades amb les funcions esmentades.

Cinquè. Valoració econòmica

Les quantitats que ha de percebre la Universitat s'avaluen per un import anual d'1.398.000 pessetes (8.402,15 euros), corresponent a les retribucions que la UIB satisfà al professor i a la compensació de la feina feta per aquest. (Seran 195,5 hores pel curs complet, i el preu brut per hora són 6.000 pessetes ¿36,06 euros.)

¿ hores: 195,5 ´ 6.000 (36,06 euros) = 1.173.000 ptes. (7.049,87 euros)

¿ complement cap de departament 25.000 ptes. (150,25 euros) = 225.000 ptes. (1.352,28 euros)

¿ Total: 1.398.000 pessetes (8.402,15 euros)

Sisè. Forma de pagament

La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears abonarà a la UIB la quantitat d'1.398.000 pessetes (8.402,15 euros) anuals.

Setè. Responsabilitat

Les opinions expressades i les manifestacions i actuacions realitzades pel senyor Baltasar Bibiloni en exercici de les funcions assumides en aquest conveni, seran atribuïdes exclusivament al professor esmentat.

Vuitè. Vigència

El present conveni té una vigència d'un any (curs 2001-2002) i es renovarà automàticament pel mateix període si dos mesos abans de la data d'acabament cap de les dues parts no comunica a l'altra la voluntat de donar-lo per acabat.

I com a prova de conformitat i perquè tingui els efectes que corresponguin, en exercici de les funcions de què les parts són titulars, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Damià Pons
Conseller d'Educació i Cultura i President de la Fundació
Llorenç Huguet
Rector
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de febrer de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Així mateix, va ser aprovat pel Patronat de la Fundació a la sessió de data 10 de gener de 2002.