Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco i la Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó

Palma/Maó, 20 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'una altra, la senyora Mercè Rubió i Boada, presidenta de la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco, que actua en nom d'aquesta fundació.

I d'una altra, el senyor Josep M. Quintana Petrus, president de la Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó, que actua en nom d'aquesta fundació.

Les parts, en la representació amb què actuen, es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquest protocol addicional al conveni de col·laboració que tenen signat.

MANIFESTEN

La voluntat de desplegar el conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco i la Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó, de 21 de febrer de 2000.

Per la qual cosa

ACORDEN

Primer . L'objecte d'aquest protocol addicional és el desplegament del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco i la Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó, per tal de donar continuïtat a la col·lecció «Arxiu Menorquí de Música», edició conjunta de les tres institucions, el número 1 de la qual fou l'edició impresa de la partitura de la Missa de Rèquiem de Jaume Alaquer, tal com es reflecteix al conveni de col·laboració de referència.

Segon . Aquest desplegament es durà a terme, en primera instància, amb l'edició del número 2 de la col·lecció «Arxiu Menorquí de Música», d'obra del músic menorquí Benet Andreu.

Tercer . L'edició del número 2 de la col·lecció «Arxiu Menorquí de Música», d'obra del músic menorquí Benet Andreu, anirà a càrrec de la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco, amb l'assessorament de la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB i de la Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó.

Quart . La mateixa comissió mixta creada arran del punt IV del conveni de col·laboració de referència serà l'encarregada i la responsable del desenvolupament i de l'avaluació de la tasca que és l'objecte d'aquest protocol.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest protocol, les parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco,

Llorenç Huguet
Rector

Mercè Rubió
Presidenta

Per la Fundació de l'Orgue de Santa Maria de Maó,
Josep M. Quintana
President

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de febrer de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).