Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD INTERUNIVERSITARI DE COOPERACIÓ
ACCORD DE COOPERATION INTERUNIVERSITAIRE
ENTRE
ENTRE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (PALMA - Espanya)
L'UNIVERSITE DES ILES BALEARES (PALMA - Espagne)
I
ET
LA UNIVERSITAT PAUL SABATIER ¿ TOLOSA III (França)
L'UNIVERSITE PAUL SABATIER ¿ TOULOUSE III (France)

Palma, 3 d'abril de 2001

Toulouse, 22 de novembre de 2001

Vist l'Acord que regeix les relacions entre el Govern de la República francesa i el Govern del Regne d'Espanya en matèria de cooperació cultural, científica i tècnica,

Vu la Convention qui régit les relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement espagnol en matière de coopération culturelle, scientifique et technique,

Un cop presentat aquest acord a les autoritats de tutela segons els textos reglamentaris que s'usen en cadascun dels dos Estats,

Après présentation du présent accord aux autorités de tutelle selon les textes réglementaires en usage dans chaque Etat concerné,

A partir de l'aprovació d'aquestes autoritats, la Universitat Paul Sabatier - Tolosa III (França), representada pel President, el professor Raymond Bastide, i la Universitat de les Illes Balears (Espanya), representada pel Rector, el professor Llorenç Huguet i Rotger, en el seu desig de promoure entre elles relacions d'intercanvi en tots els àmbits universitaris, acorden subscriure el present conveni:

Suivant l'approbation de ces autorités, l'Université Paul Sabatier ¿ Toulouse III (France), représentée par son Président, le Professeur Raymond Bastide, et l'Université des Iles Baléares (Palma - Espagne), représentée par son Recteur, Monsieur le Professeur Llorenç Huguet i Rotger, désireuses de promouvoir entre elles des relations d'échanges dans tous les domaines de l'action universitaire, sont convenues des dispositions suivantes:

ARTICLE I / ARTICLE I

Les dues parts projecten una cooperació en diversos camps de les ciències i de la tècnica i més precisament en les disciplines següents:

¿ Informàtica

A la Universitat Paul Sabatier, el professor Y. Raynaud serà l'encarregat del programa de cooperació científica. El professor R. Puigjaner serà l'encarregat d'aquesta responsabilitat a la Universitat de les Illes Balears.

¿ Dinàmica de fluids geofísics

A la Universitat Paul Sabatier, el profesor D. Guedalia serà l'encarregat del programa de cooperació científica. El professor. S. Alonso serà l'encarregat d'aquesta responsabilitat a la Universitat de les Illes Balears.

Si un dels responsables no vol o no pot seguir en aquest càrrec, el responsable oficial de la Universitat afectada nomenarà un substitut. Els responsables científics sotmetran als responsables oficials de les universitats en qüestió un informe anual comú sobre el desenvolupament dels intercanvis i assumiran la responsabilitat dels detalls tècnics necessaris per a la realització dels intercanvis.

Les deux parties envisagent une coopération dans les domaines des sciences et de la technique et plus particulièrement dans les disciplines suivantes:

- Informatique .

A l'Université Paul Sabatier, le Professeur Y. Raynaud sera le responsable du programme de coopération scientifique. Le Professeur R. Puigjaner sera chargé de cette responsabilité pour l'Université des Iles Baléares.

- Dynamique des fluides géophysiques .

A l'Université Paul Sabatier, Monsieur D. Guedalia sera responsable du programme de coopération scientifique. Le Professeur S. Alonso sera chargé de cette responsabilité pour l'Université des Iles Baléares.

Dans le cas où l'un des deux responsables ne voudrait ou ne pourrait continuer d'assurer cette fonction, un remplaçant sera désigné par le responsable officiel de l'Université concernée. Les responsables scientifiques soumettront aux responsables officiels des universités un rapport annuel commun sur l'état d'avancement des échanges et assureront la responsabilité des détails techniques nécessaires à la réalisation des échanges.

ARTICLE II / ARTICLE II

Les dues parts s'esforçaran per intercanviar el resultat de les seves experiències pedagògiques, els programes d'ensenyament i els plans d'estudis.

Les deux parties s'efforceront d'échanger le résultat de leurs expériences pédagogiques, les programmes d'enseignement et plans d'études.

ARTICLE III / ARTICLE III

D'acord amb la reglamentació vigent, els professors doctors de les dues universitats podran participar tant en tribunals de tesis doctorals com en la redacció d'informes de les tesis presentades.

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des personnels de deux établissements concernés pourront participer à des jurys de doctorats ainsi qu'à la rédaction des rapports afférents aux thèses ainsi présentées.

ARTICLE IV / ARTICLE IV

Les dues parts afavoriran, en el marc de la reglamentació vigent:

Les deux parties favoriseront, dans le cadre de la réglementation en vigueur:

 1. L'intercanvi de personal por períodes que poden ser des d'uns quants dies fins a diversos mesos;
 2. Una participació mútua als congressos, col·loquis i cursets organitzats por una de les universitats.
 3. L'échange de personnels pour des périodes pouvant aller de quelques jours à plusieurs mois;
 4. Une participation mutuelle aux congrès, colloques et stages organisés par l'une des Universités.

ARTICLE V / ARTICLE V

Les dues parts intercanviaran regularment:

Les deux parties échangeront régulièrement:

 1. Llurs documents pedagògics
 2. Llurs fitxers de tesis
 3. Els documents elaborats pels seus serveis informatius
 4. Llurs publicacions científiques
 1. Leurs documents pédagogiques;
 2. Leurs fichiers de thèses;
 3. Des documents élaborés par leurs services d'information;
 4. Leurs publications scientifiques.

ARTICLE VI / ARTICLE VI

Les dues universitats procuraran promoure els intercanvis d'estudiants, fent que puguin beneficiar-se de beques i de tots els avantatges reservats als que tenen els procedents de cadascun dels dos països. Ambdues universitats fomentaran las tesis codirigides, o en règim de cotutela.

Les deux établissements s'efforceront de promouvoir les échanges d'étudiants en s'attachant à les faire bénéficier de bourses et de tous les avantages réservés aux boursiers ressortissants de chacun des deux pays. Ils encourageront la préparation de thèses co-dirigées, ou sous le régime de la cotutelle.

ARTICLE VII / ARTICLE VII

El finançament d'aquests intercanvis estarà assegurat sobre la base de reciprocitat per ambdues universitats pel que fa als intercanvis de personal. En general, la institució d'origen s'haurà d'encarregar de les despeses del viatge (anada i tornada) i la institució d'acollida de les despeses d'estada i allotjament.

L'intercanvi de beneficiaris de beques entre les dues parts es podrà sol·licitar a partir del programa d'intercanvi cultural francoespanyol.

Les formes concretes de finançament del present acord implicaran la creació d'una partida pressupostària específica anual, que es comunicarà a les autoritats de tutela.

Le financement de ces échanges sera assuré sur une base de réciprocité par les laboratoires contractants en ce qui concerne les échanges de personnel. D'une façon générale, le laboratoire d'origine prendra en charge les frais de voyage (aller et retour) et le laboratoire d'accueil les frais de séjour, le logement inclus.

L'échange des boursiers entre les deux parties pourra être sollicité au titre du programme d'échange culturel franco-espagnol.

Les modalités précises du financement du présent accord feront l'objet d'une fiche financière annuelle qui sera communiquée aux autorités de tutelle.

ARTICLE VIII / ARTICLE VIII

Les dues parts es consultaran sempre que ho creguin necessari, i particularment per establir les accions d'ensenyament i de recerca per desenvolupar, com també per avaluar les ja realitzades o en curs de realització.

Les deux parties se consulteront chaque fois qu'elles l'estimeront nécessaire, en particulier afin d'évaluer en commun le développement des actions d'enseignement et de recherche et de dresser le bilan des actions réalisées ou en cours de réalisation.

ARTICLE IX / ARTICLE IX

Els resultats aconseguits durant els programes de recerca no poden donar lloc a un dret a una patent o a una explotació comercial de només un dels establiments sense l'autorització prèvia escrita de l'altre. En la mesura possible, les eventuals patents es presentaran juntes. Si un hi renuncia, o no contesta en el termini de trenta dies, l'altre pot presentar-les en nom seu. La publicació o l'intercanvi gratuït dels resultats científics no donarà lloc a cap autorització prèvia ni a cap contrapartida financera, excepte si s'associa un caràcter confidencial a aquest programa a causa d'un acord industrial o de les regles de la recerca pública.

Les résultats obtenus au cours des programmes de recherche ne peuvent donner lieu à une prise de brevet ou à une exploitation commerciale d'un seul des établissement sans autorisation écrite de l'autre. Dans toute la mesure du possible, les brevets éventuels seront déposés conjointement. Si l'un renonce, ou ne répond pas dans les trente jours, l'autre est en droit de les déposer en son nom propre. La publication ou l'échange gratuit des résultats scientifiques ne donnera lieu à aucune autorisation préalable ni à aucune contrepartie financière, sauf si une confidentialité est attachée à ce programme au titre d'un accord industriel ou des règles de la recherche publique.

ARTICLE X / ARTICLE X

El present acord entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i té una vigència de cinc anys.

Pot ser denunciat per qualsevol de les parts, amb un antelació de sis mesos.

Tota modificació del present text, i de comú acord dels contractants, s'haurà sotmetre a la conformitat de las autoritats competents.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée de 5 ans.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 6 mois.

Tout avenant ou modification au présent texte, toute demande de renouvellement, apporté d'un commun accord par les contractants devra être soumis à l'appréciation des autorités compétentes.

Per la Universitat de les Illes Balears
Pour l'Université , Paul Sabatier ¿ Toulouse III

Llorenç Huguet
Rector

Professeur Raymond Bastide
Président

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 13 de març de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 21 de març de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril) .