Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional al conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat Estatal de Gestió (Federació Russa) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma/Moscou, 10 de desembre de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universitet Upravlenya) (Federació Russa), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Anatoly Gueórguievich Porshnev, membre corresponent de l'Acadèmia de Ciències Russa.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En el marc del conveni entre ambdues universitats signat pels rectors en dates 21 i 30 de juny de 2000, han acordat el següent:

Article 1

La Universitat Estatal de Gestió i la Universitat de les Illes Balears organitzaran l'intercanvi de professors en tres formes: visites curtes (durada d'una setmana), treball com a professor visitant i treball d'investigació (fins a quatre mesos de durada).

El nombre de participants ha de ser el mateix anualment per a cada una de les parts, en cada una de les tres formes d'intercanvi.

Article 2

L'objectiu de les visites curtes és que s'estableixin contactes professionals entre els professors d'ambdues universitats i que els professors imparteixin una o dues conferències per als estudiants i professors de la universitat destinatària.

La selecció dels candidats per a aquestes visites la farà: per part russa, el Centre de Programes Internacionals; per part espanyola, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals d'acord amb els rectors d'ambdues universitats.

Les parts consideren que el nombre màxim de visites curtes anuals que es poden realitzar és de tres.

Article 3

En les visites curtes, la universitat remitent es farà càrrec de les despeses de viatge, mentre que la universitat de destinació es farà càrrec de l'allotjament, la manutenció i el programa cultural. No es pagaran honoraris per fer les conferències.

Els professors de la Universitat Estatal de Gestió seleccionats, invitats prèviament per un departament de la Universitat de les Illes Balears, per a visites curtes a aquesta hauran de tenir un nivell elemental d'anglès. Els professors faran les conferencies en rus i seran traduïdes a l'espanyol o al català per la part destinatària. Els professors de la Universitat de les Illes Balears seleccionats per a visites curtes a la Universitat Estatal de Gestió, hauran de tenir un nivell elemental d'anglès. Podran fer les conferencies en espanyol i seran traduïdes al rus per la part destinatària.

Article 4

L'objectiu dels viatges en qualitat de professor visitant és fer un curs complet d'una assignatura o part del curs, segons el programa concertat amb la part destinatària.

La selecció, amb la invitació prèvia del departament corresponent, dels professors per treballar en qualitat de professor visitant la farà: per part russa, el Centre de Programes Internacionals, segons les recomanacions dels instituts de la Universitat Estatal de Gestió; per part espanyola, el vicerectorat corresponent, a proposta dels departaments de la Universitat de les Illes Balears i d'acord amb els rectors d'ambdues universitats.

Article 5

En cas d'intercanvi de professors visitants, la universitat remitent es farà càrrec de cobrir les despeses del viatge.

La universitat destinatària es farà càrrec de l'allotjament i la manutenció i a més a més pagarà uns honoraris equivalents al salari de professor titulat o catedràtic de la seva universitat.

Els professors de la Universitat Estatal de Gestió que visitin en qualitat de professors invitats la Universitat de les Illes Balears hauran de tenir un nivell suficient d'anglès o espanyol per fer una conferència en un d'aquests idiomes.

Els professors de la Universitat de les Illes Balears que visitin en qualitat de professors invitats la Universitat de Gestió hauran de tenir un nivell elemental d'anglès. Els professors podran fer les conferències en espanyol o anglès i la traducció al rus serà organitzada per la part destinatària.

Article 6

L'objectiu dels viatges en qualitat d'investigador és realitzar investigacions a llarg termini, així com ampliar la formació dels participants en aquest tipus d'intercanvis.

La selecció dels professors, amb la invitació prèvia del departament corresponent, que es desplacin en qualitat d'investigador la farà: per part russa, el Centre de Programes Internacionals de la Universitat Estatal de Gestió; per part espanyola, el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals d'acord amb els rectors d'ambdues universitats.

Les parts consideren que el nombre màxim d'investigadors que s'intercanviaran anualment és d'un.

Article 7

En el cas d'intercanvi d'investigadors, la part remitent es farà càrrec de cobrir les despeses de viatge. La part destinatària es farà càrrec d'organitzar l'allotjament, i el cost que representi l'hauran de pagar en parts iguals ambdues parts.

Article 8

Les branques prioritàries per a l'intercanvi de professors són les següents:

¿ Turisme i hoteleria

¿ Protecció del medi ambient

¿ Noves tecnologies informatives

¿ Filologia. Multiculturalitat. Hispanística. Ensenyament de segones llengües.

Article 9

Aquest acord entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en sis exemplars, dos en català, dos en castellà i dos en rus; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Estatal de Gestió,

Anatoly Gueórguievich Porshnev
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 24 d'abril de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).