Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre l'Instituto Nacional de Empleo i la Universitat de les Illes Balears, per donar suport a la mobilitat europea dels universitaris en el marc de la Xarxa Eures

Palma, a 2 d'octubre de 2001

REUNITS

D'UNA BANDA:

El senyor Antonio Contestí Bosch, Director Provincial de l'Instituto Nacional de Empleo a Palma de Mallorca, nomenat per Ordre del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales d'11 de gener de 2001 (BOE núm. 23, de 26 de gener), pel qual està autoritzat per a la firma d'aquest protocol, en nom i representació de l'anomenat Institut.

D'ALTRA BANDA:

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999 de 26 de març, pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de l'esmentada universitat.

Reconeixent totes dues parts capacitat legal suficient per a obligar-se,

EXPOSEN

La Xarxa EURES és l'instrument creat per decisió (93/569/CEE) de la Comissió Europea, de 22 d'octubre de 1993, relativa a l'aplicació del Reglament (CEE) núm. 1612/68 del Consell sobre lliure circulació de treballadors dintre la CEE, per a fer possible l'existència d'un mercat de treball europeu i per eliminar els obstacles a la mobilitat. La finalitat de la xarxa és l'intercanvi d'ofertes entre els Serveis Públics de Treball dels països membres, així com també facilitar la informació i orientació en tots els temes relacionats amb la lliure circulació de treballadors i sobre les condicions de vida i treball en els citats països.

D'altra banda, existeixen serveis especialitzats en les universitats que afavoreixen la inserció professional dels alumnes, així com també antecedents de col·laboració entre aquests i els serveis públics de treball en diversos àmbits relacionats amb el mercat de treball.

Les prioritats i objectius establerts per la Comissió Europea per al funcionament de la Xarxa EURES en el període 2000-2002 contenen referències específiques quant a la cooperació amb el sector universitari.

El progressiu augment, tant en el nombre d'ofertes comunitàries gestionades per la Xarxa EURES dirigides a titulats universitaris, com en la utilització d'aquest servei d'informació i assessorament per part dels demandants amb estudis universitaris, assenyalen la necessitat d'establir unes bases sòlides de col·laboracions entre EURES i la Universitat.

Les universitats, a la vegada, estan desenvolupant diversos programes i iniciatives comunitàries en el context de la formació i de les pràctiques professionals dels alumnes d'aquestes, els resultats dels quals podran millorar-se amb la planificació d'activitats conjuntes derivades del present protocol.

Desprès del que s'ha exposat i desitjant celebrar el present protocol de cooperació

ACORDEN

Primer: OBJECTE

L'objecte del present Protocol és establir les línies de cooperació en l'àmbit de l'orientació, gestió d'ofertes i informació sobre el mercat de treball europeu, de forma que es puguin planificar i dur a terme accions dirigides als usuaris comuns de totes dues institucions, amb la finalitat d'afavorir la inserció laboral d'aquests en qualsevol altre estat membre de l'E.E.E.

Segon: ÀMBIT

El corresponent a la província de les Illes Balears.

Tercer: ACCIONS QUE S'HAN DE DESENVOLUPAR

- Fomentar la col·laboració necessària entre la Universitat i la Xarxa EURES, per a desenvolupar les accions que s'acordin mitjançant aquest protocol.

- Identificar els col·lectius de titulats universitaris que seran objecte d'aquestes accions, en funció de les perspectives que ofereix el mercat de treball en els països de l'E.E.E.

- Analitzar les necessitats de formació dels universitaris en relació a les demandes del mercat de treball europeu per tal de planificar les accions formatives corresponents.

- Intercanviar informacions sobre qualsevol qüestió relacionada amb la mobilitat europea i la situació del mercat de treball dels països membres de l'E.E.E.

- Col·laborar en programes europeus que faciliten la mobilitat professional i la lliure circulació de treballadors en l'àmbit de l'Espai Econòmic Europeu.

- Organitzar sessions informatives sobre condicions de vida i de treball, procediments de recerca de feina, de reclutament i selecció en els diversos països europeus per a grups universitaris.

- Promoure la participació conjunta en Fires de Treball, principalment en aquelles que tinguin presència d'universitats, serveis de treball o empreses europees.

- Cooperar en el desenvolupament dels recursos materials necessaris per a la difusió i realització de les accions.

- Promoure la participació dels tècnics, que gestionen les activitats desenvolupades en l'àmbit d'aquest conveni, tant per part de la Universitat com per part de la Xarxa EURES, en cursos, jornades, seminaris o reunions sobre temes comunitaris que s'organitzin per part de qualsevol de les dues institucions.

Quart: APORTACIONS DE LES PARTS

La UNIVERSITAT es compromet a:

- Anomenar un tècnic que faci d'enllaç permanent com responsable de la Xarxa EURES en seva zona per a realitzar la gestió i el desenvolupament de les accions plantejades, així com també dedicar el personal tècnic necessari per això.

- Col·laborar amb l'aportació de les infrastructures i mitjans tècnics necessaris per posar-ho en funcionament.

- Facilitar l'accés dels tècnics que gestionin aquest protocol, a la documentació, mitjans bibliogràfics i informacions d'interès per a les accions que es planifiquin.

- Proporcionar la informació actualitzada, amb els canvis que es vagin produint, a propòsit de les titulacions, programes, plans d'estudi i continguts formatius de cada una de les especialitats que ofereixin.

- Facilitar la participació dels Euroconsellers en les reunions, seminaris i activitats que s'organitzin en relació amb l'objecte d'aquest protocol.

L'INEM es compromet a:

- Facilitar la feina dels Euroconsellers tendint a la realització d'accions relacionades amb el present conveni.

- Realitzar la formació del tècnic designat com a enllaç per part de la Universitat, així com també d'altre personal susceptible de participar en les accions conjuntes que es planifiquin en aquest conveni, a través de l'Euroconseller.

- Facilitar l'accés de la Universitat a la base de dades de la Xarxa EURES.

- Promoure la participació dels Serveis Públics del Treball i empreses procedents d'altres estats membres en les Fires del Treball que s'organitzin conjuntament.

- Proporcionar el material informatiu elaborat per la Xarxa EURES sobre condicions de vida i de treball en els diferents països que formen part de la Xarxa (fulls informatius, fulletons, CDROM, etc... ).

Cinquè: COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT

Es constitueix en el marc del present protocol una "Comissió Mixta de seguiment", per l'establiment del pla anual d'actuació i pel seguiment de les accions, que quedarà constituïda per quatre membres.

Dos per part de la Universitat:

-Francesca Salvà Mut, professora de la UIB, de l'Àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, adscrita al Departament de Ciències de l'Educació.

-Maria del Mar Socias Camacho, responsable del Departament d'Orientació i Inserció Professional de la FUEIB.

Dos per part de l'INEM:

-Belarmino Vigara Díaz, Sots-director provincial de Empleo y Formación Ocupacional.

-Mª Antonia Castellanos Cicuéndez, Euroconsellera.

La Comissió es reunirà dos cops a l'any per a planificar les accions i efectuar el seguiment d'aquestes mateixes.

Sisè: DIFUSIÓ

Totes les publicacions, totals o parcials, que es derivin de les accions desenvolupades a través d'aquest Protocol, faran referència explícita a les institucions que ho conformen, atenent la normativa que tinguin cada una d'aquestes per a la utilització dels respectius logotips i imatge corporativa.

Setè: SEGUIMENT DE LES ACCIONS

Es realitzarà un informe semestral i una memòria anual que contingui el resum de les activitats desenvolupades.

Vuitè: VIGÈNCIA

El present Protocol tindrà una duració anual a partir de la data de la signatura, es podrà prorrogar per períodes anuals previ acord entre les parts.

Ambdues parts, en prova de conformitat, firmen per duplicat el present protocol de col.laboració en el lloc i data que figuren a l'encapçalament.

El Director Provincial de l'Instituto Nacional de Empleo de les Illes Balears
El Magnífic i Excel.lentíssim Rector,de la Universitat de les Illes Balears,

Antonio Contestí Bosch

Llorenç Huget i Rotger

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de setembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).