Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Essi Projects, SA

Palma, 8 de març de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. Amb CIF Q 0718001 A, i domicili al campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma.

I de l'altra, el senyor Antoni Guillén Bové, en representació de l'empresa Essi Projects, SA, com a director general de l'esmentada empresa, amb NIF A 61.274.072, i domicili al carrer Rebolledo, 14, 43004 Tarragona.

EXPOSAM

Primer . Essi Projects, SA, és propietària del programari eduStance i JLE, aplicacions informàtiques de campus virtual. EduStance i JLE són eines per a la formació a distància, desenvolupades en llenguatge Java per Essi Projects, SA, en col·laboració amb grups d'investigació en noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació en els projectes GET i PUPITRE (Tel. 96-1304-C02-01, Tel. 98-0454-C02-01 i Tel. 98-0454-C02-02).

Segon . Essi Projects, SA, té legalitzada la propietat industrial dels noms i marques d'EduStance i de JLE en l'àmbit nacional i internacional.

Tercer . El grup d'investigació en Tecnologia Educativa (GTE) de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel doctor Jesús Salinas, està interessat en la utilització d'aquests programes per al seu estudi i experimentació com a eina de campus i en la col·laboració amb Essi Projects, SA, per al seu desenvolupament futur.

Quart . Essi Projects, SA, està disposada a ampliar aquest conveni a totes les activitats referides a:

¿Realització d'estudis semipresencials i a distància

¿Formació i perfeccionament del professorat en l'aplicació d'eines telemàtiques en la docència universitària

¿L'accés a un entorn de formació tecnològic per a aquelles matèries que així ho hagin de menester

I que el GTE de la Universitat de les Illes Balears desenvolupi les activitats esmentades sense aplicar costs de compra de les llicències necessàries. Queden per valorar els aspectes referits a suport, manteniment i integració i les possibles necessitats de maquinari i programari de terceres parts.

Per tot el que s'ha dit, i reconeixent-se ambdues parts la capacitat jurídica suficient per signar aquest document, establim els següents:

ACORDS

1. Essi Projects, SA, cedeix gratuïtament al GTE de la Universitat de les Illes Balears mil llicències d'eduStance, valorades en 18.000 euros (2.994.950 ptes.).

2. Essi Projects, SA, s'encarregarà de realitzar la instal·lació del programari eduStance. Aquest programari s'instal·la en concepte de proves, mai com a explotació. El cost de totes les tasques que s'han de dur a terme aniran a càrrec d'Essi Projects, SA, sempre que es realitzin a la seva seu (c/ Rebolledo, 14, Tarragona).

3. Essi Projects, SA, assumeix el suport, el manteniment i l'actualització de les versions de manera remota de les llicències cedides.

4. Els costs de les intervencions tècniques o formatives de manera presencial aniran a càrrec del GTE de la Universitat de les Illes Balears, en concepte de dietes i desplaçaments.

5. El GTE de la Universitat de les Illes Balears es compromet a rebre formació tècnica sobre eduStance i les tecnologies associades amb la finalitat d'adquirir autonomia suficient per a la gestió dels sistemes informàtics i del programari.

6. La Universitat de les Illes Balears haurà de difondre (publicacions, congressos, comunicacions...) totes les experiències formatives que dugui a terme utilitzant eduStance.

7. Aquest acord té una vigència de tres anys prorrogables. Qualsevol de les parts implicades pot sol·licitar la resolució unilateral del conveni avisant sis mesos abans que finalitzi.

8. Ambdues parts es comprometen a resoldre amistosament qualsevol conflicte que pugui sorgir de la interpretació i aplicació d'aquest conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per Essi Projects, SA,

Antoni Guillén
Director general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 20 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).