Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Fundación Telefónica i la Universitat de les Illes Balears sobre l'ús del portal Campusred

Palma, 7 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, el senyor Fernando Villalonga Campos, amb DNI 22.680.546-Q, en la seva condició de director general de Fundación Telefónica, entitat amb seu a Madrid, Gran Vía, 28 (DP 28013), amb NIF G-82086810, fent ús de les facultats que té conferides segons la reunió del Patronat de data 10 de setembre de 2001.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La UIB té la seu a la cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma.

Les parts, pel caràcter amb què intervenen, es reconeixen amb plena capacitat jurídica per subscriure el present conveni de col·laboració, a l'efecte del qual:

EXPOSEN

 1. Que Fundación Telefónica (d'ara endavant denominada Fundación) té entre les seves finalitats fundacionals contribuir a la millora de les condicions de vida dels col·lectius socials més desprotegits, afavorir el desenvolupament de l'educació i la igualtat d'oportunitats entre les persones i contribuir a programes de desenvolupament destinats a les capes de la societat més desafavorides mitjançant l'aplicació social de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, a l'efecte de les quals coses, i entre d'altres activitats, ha desenvolupat el portal CampusRed, del qual és titular.
 2. Que CampusRed és un portal a la xarxa d'Internet els objectius fonamentals del qual són:
 • Ser un portal global dirigit al conjunt de la comunitat universitària iberoamericana.
 • Desenvolupar un espai d'encontre i intercanvi entre els diferents col·lectius universitaris: professors, alumnes, postgraduats i personal administratiu.
 • Convertir-se en un espai virtual de referència en el qual es pugui compartir informació, coneixements, investigació i formació, amb atenció també a l'entreteniment, l'oci i les activitats culturals, artístiques i creatives dels usuaris.
 1. Que la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant denominada Universitat) va subscriure el 17 d'abril de 2000 un conveni de col·laboració amb Telefónica de España, SAU, amb l'objecte de desenvolupar la implantació de les noves tecnologies de telecomunicacions als diferents àmbits de la Universitat.
 2. Que la Universitat està interessada a participar i col·laborar en les activitats i els continguts de l'esmentat portal CampusRed, establint els mecanismes que permetin articular la seva mútua col·laboració als seus respectius àmbits d'actuació, i fins i tot en altres programes que puguin sorgir fruit de les noves necessitats detectades a la comunitat universitària.
 3. Que és voluntat de la Fundación adherir-se al conveni indicat abans amb les especificacions contingudes al present document.

Sobre la base de tot l'anterior, ambdues institucions estimen oportú de subscriure el present conveni de col·laboració, que es desenvoluparà conforme als següents

ACORDS

Primer . És objecte del present conveni de col·laboració l'adhesió de la Fundación al conveni de col·laboració indicat a l'expositiu III, assumint en els seus mateixos termes els mateixos drets i obligacions establerts al conveni per Telefónica de España, SAU.

Igualment és objecte del present conveni de col·laboració establir la col·laboració en matèria d'educació, formació i divulgació entre la Universitat i la Fundación i, en concret, les formes de col·laboració entre ambdues institucions en l'àmbit d'actuació a CampusRed dirigit a les noves tecnologies de la informació i comunicació. Amb aquest objecte, les parts subscriuran els convenis específics d'aplicació que siguin necessaris per al seu més complet desenvolupament.

Segon . La Universitat i Telefònica són patrons de la Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears, dedicada a la promoció i el desenvolupament de les activitats de formació a Llatinoamèrica, i consideren que les xarxes interactives són un mitjà molt important per al desenvolupament de la societat.

Tercer . La Universitat, atesa la important implantació del portal CampusRed a Espanya i als països de parla hispana, es compromet a estudiar les formes de col·laboració amb la Fundación i la Fundació Càtedra Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears per apropar les funcionalitats del seu portal als usuaris d'aquells països, i per adequar-ne el contingut a les característiques pròpies de cada país.

La Fundación ofereix a la Universitat:

¿ la integració de la Universitat al portal CampusRed per facilitar-li l'accés a la plataforma Intercampus per a usos específics de la mateixa Universitat personalitzada als requisits d'aquesta;

¿ el desenvolupament conjunt de continguts específics, d'interès mutu, i relacionats amb la formació/educació emprant Internet;

¿ la participació de la Universitat en l'Escuela de Nuevas Tecnologías, orientada a expandir la formació basada en Internet;

¿ la realització de seminaris presencials i no presencials relacionats amb la gestió de la formació emprant el mitjà Internet a la plataforma CampusRed.

Quart . Les parts acorden de crear una comissió de seguiment per a la col·laboració entre la Universitat i la Fundación, de la qual formaran part dos representants de la Universitat, dos de Telefònica i dos representants de la Fundación, que vetllarà per l'impuls de la col·laboració pactada en aquest conveni i s'ocuparà de dur a terme la coordinació i el seguiment de les activitats previstes. Per al nomenament i cessament dels respectius representants serà suficient la simple comunicació escrita d'una part a l'altra.

La comissió de seguiment es reunirà semestralment, i es pot convocar extraordinàriament quan qualsevol de les institucions ho estimi oportú.

Amb independència del que s'ha esmentat, la Fundación ofereix a la Universitat la possibilitat de participar en els òrgans executius i d'assessorament del portal CampusRed, en els termes que ambdues parts acordin.

Cinquè . En els elements de difusió de les activitats desenvolupades en virtut del present conveni i promogudes per ambdues institucions, apareixerà necessàriament la imatge gràfica d'ambdues institucions.

El contingut, les característiques i l'abast concret d'aquestes accions publicitàries els determinaran de comú acord, en cada moment, ambdues entitats.

Sisè . La durada del present conveni és de tres anys si no el denuncia expressament i per escrit alguna de les parts amb dos mesos d'antelació a la data del seu acabament.

La denúncia no pot suposar, llevat d'acord exprés de les parts, perjudici per als programes, els projectes o les activitats aprovats o iniciats a l'empara del present conveni o dels convenis específics aplicables esmentats a l'acord primer. En aquest supòsit, la part denunciant s'obliga a rescabalar els danys i perjudicis que la denúncia pugui ocasionar als dits programes, projectes o activitats.

Setè . Són causes de rescissió anticipada del present conveni:

 • El mutu acord de les parts, que haurà de ser instrumentat.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que constitueixen el seu objecte.
 • L'incompliment greu i manifest dels acords.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en sis exemplars, tres en català i tres en castellà.

Per Fundación Telefónica,

Fernando Villalonga
Director general

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 24 d'octubre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).