Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 21 de desembre de 2001

REUNITS

Per una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Per l'altra, el senyor Miquel Lladó Oliver, que representa la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, amb CIF Q-0773001-C i domicili al carrer de l'Estudi General, 7, 07001 Palma, en virtut de les atribucions conferides per l'article 14 del Decret 1291/1974, de 2 de maig, relatiu al Reglament general de Cambres, modificat pels reials decrets 753/1978, de 27 de març, i 816/1990, de 22 de juny.

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears té atribuïda com una de les seves funcions la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament social, cultural i econòmic de la comunitat autònoma en què s'assenta (article 1.2.c de la Llei de reforma universitària).

Que ambdues institucions reconeixen el canvi important que en la sensibilitat social es va produint envers els temes relatius a la investigació científica, al desenvolupament tecnològic i la innovació. En especial el sector empresarial reconeix de cada vegada més el paper clau que té el factor cientificotecnològic en el desenvolupament de les societats més avançades.

Que amb l'objectiu d'apropar la col·laboració entre ambdues institucions, és interès de les parts obrir nous canals de comunicació entre els grups de recerca i els empresaris, i donar suport a la difusió de la recerca i dels estudis que es desenvolupen a la Universitat.

Que per part de la Cambra aquest acord s'inclou dins un projecte més ampli d'incorporació a la web de la Cambra dels diferents estudis i publicacions d'interès empresarial elaborats per la mateixa UIB, l'Administració pública i altres entitats de les Illes Balears. Com també de les demandes empresarials sobre aquells temes que mereixin ser objecte d'estudi i que siguin proposats per les diferents comissions de treball de la Cambra.

Avaluat el resultat del projecte de col·laboració amb la UIB, es valorarà l'oportunitat de la seva continuïtat i d'ampliar-lo per al pròxim any. La Cambra assumiria un compromís econòmic, en aquest cas, relatiu al manteniment de l'elaboració dels continguts i la supervisió tècnica.

ACORDEN

Primer

Incorporar als serveis de la Cambra un sistema de difusió de l'activitat investigadora de la UIB de fàcil accés per als empresaris. Aquest sistema es desenvoluparà en col·laboració amb el Servei de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB, amb les especificacions següents:

Incorporar a la web de la Cambra un accés directe a les pàgines d'informació de la UIB on es recull, sistematitzada per projectes, la tasca d'investigació que desenvolupa la UIB en l'actualitat, amb una atenció especial als treballs d'aplicació empresarial.

Segon

Els serveis de la UIB han treballat fins ara en la descripció d'uns vint projectes que es troben ja en disposició de ser publicats. Aquest tractament d'informació per a pàgines web no ha estat presentat fins ara per la UIB, i se'n proposa la difusió des del començament com una col·laboració entre ambdues institucions (UIB-Cambra) per a tot usuari que accedeixi a aquesta informació.

S'acorda, doncs, iniciar aquesta col·laboració pública i donar continuïtat durant el darrer quadrimestre del present any al treball tècnic de preparació dels informes pendents que es realitzen des del mes de juny.

Tercer

La col·laboració tècnica d'ambdues institucions i l'aportació econòmica de la Cambra pels treballs realitzats entre juny i desembre de 2001 es concreten de la manera següent:

¿ El Servei de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB és l'encarregat de coordinar i dur a terme la tasca tècnica d'elaboració de continguts de cada un dels treballs d'investigació que es vagin incorporant a la web de la UIB i de la Cambra.

¿ Despeses de personal tècnic en l'elaboració de continguts: la Cambra aportarà per aquest concepte 600.000 pessetes.

¿ El Servei de Comunicació i Relacions Institucionals de la UIB realitzarà el disseny i s'encarregarà del manteniment de la pàgina web que incorpora aquesta informació. A la pàgina esmentada hi constarà la col·laboració i el patrocini de la Cambra de Comerç i se n'inclourà el logotip.

¿ Despeses de personal tècnic pel disseny i tractament informàtic: la Cambra aportarà per aquest concepte 200.000 pessetes.

¿ Col·laboració en l'adquisició i utilització d'equips i material informàtic: la Cambra aportarà per aquest concepte 200.000 pessetes.

Quart

Per part de la Universitat, aquest acord s'inclou dins el projecte de difusió dels estudis i projectes de recerca de la UIB dirigits als mitjans de comunicació i persones interessades.

I com a prova de conformitat, aquest document se signa en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Miquel Lladó
President

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).