Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de desembre de 2001

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Aina Maria Salom i Soler, consellera de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet i Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU, BOE núm. 209, d'1 de setembre), el Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

MANIFESTEN

Que el dia 12 de juliol de 2000, d'una part, el Molt Honorable Senyor Francesc Antich Oliver, president del Govern de les Illes Balears, i d'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, signaren un conveni marc de col·laboració general entre ambdues institucions.

Que la Universitat de les Illes Balears està interessada en la promoció "d'espais lliures de fum de tabac", tant a dins l'àmbit intra com extra-universitari.

Que la Universitat de les Illes Balears està en tràmit de declaració de l'Edifici Guillem Cifre de Colonya, situat al campus, com a "Edifici lliure de fum de tabac". De fet, ja compta amb el suport del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la UIB, obtingut en sessió celebrada el 2 de novembre de 2001.

Que la Universitat de les Illes Balears ha iniciat la realització d'una enquesta sobre l'hàbit tabàquic a l'esmentat Edifici Guillem Cifre de Colonya, i que va dirigida a estudiants, personal d'administració i serveis i professors.

Que la Universitat de les Illes Balears està interessada en el disseny de propostes d'actuació en promoció de la Salut pel que fa a l'hàbit tabàquic.

Que la Conselleria de Sanitat i Consum, també està interessada en el problema del tabaquisme, tal com està recollit al "Pla sobre tabaquisme a les Illes Balears, 2001-2006".

Que la Conselleria de Sanitat i Consum està interessada en que la Universitat de les Illes Balears, participi en el "pla sobre el tabaquisme a les Illes Balears 2001-2006".

Que la Conselleria de Sanitat i Consum està interessada en la realització de l'Enquesta sobre l'hàbit tabàquic que es realitzarà a l'Edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears.

Per això es formalitza aquest conveni, de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

1. L'objecte del conveni és la participació de la Universitat de les Illes Balears, a dins del "Pla sobre el tabaquisme a les Illes Balears"

Aquesta participació es concretarà amb les següents accions:

a) Realització de l'enquesta sobre l'hàbit tabàquic a l'Edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears: elaboració i validació de l'enquesta, selecció i formació dels coordinadors de les unitats de mostreig, passar les enquestes, enregistrament òptic del qüestionari i dur la gestió de l'oficina de l'enquesta. La mostra estarà constituïda aproximadament per unes 1500 enquestes.

b) Declaració de l'Edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears, com a "Espai lliure de fum de tabac".

c) Una proposta d'actuació en promoció de la salut, pel que fa a l'hàbit tabàquic.

La direcció dels treballs anirà a càrrec del doctor Jordi Pericàs Beltran i la Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual, ambdós professors titulars d'escola universitària de l'Àrea d'Infermeria, del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, que tindrà com a interlocutor vàlid al tècnic responsable de l'estudi que designi la Direcció General de Sanitat del Govern.

Segona. Contingut econòmic

1. La Conselleria de Sanitat i Consum abonarà com a contraprestació pels treballs esmentats la quantitat de 1.000.000 (un milió) de pessetes,(6010,12 Euros).

2. La quantia estipulada es farà efectiva a la Universitat de les Illes Balears a la firma del conveni i s'haurà de justificar l'aplicació de la mateixa dins l'exercici econòmic de 2001, d'acord amb l'Ordre de subvencions de la Conselleria de Sanitat i Consum.

3. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec a la partida pressupostària corresponent, del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tercera. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament dels treballs, d'acord amb les dates establertes en aquest document i, per part de la Conselleria de Sanitat i Consum, amb l'abonament del total de la quantia esmentada.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut dels treballs serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip de treball. Per tant, les decisions tècniques relacionades amb el treball encarregat i el seu parer no són representatius de la Universitat, ni es podran considerar com a opinions del conjunt de la Universitat, llevat que aquesta es pronunciï per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica (instruments, dades, etc.) pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments utilitzats com a eines en el treball són propietat de la Universitat, i qualsevol nou instrument adquirit en el transcurs del treball romandrà integrat com a part dels béns de la mateixa Universitat.

Setena. Règim d'adscripció de béns

1. Si com a conseqüència del conveni, al llarg de la realització del treball sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, elaborades pels professors implicats en el conveni, els drets pertanyeran a ambdues parts per igual.

2. En cas que del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte dels treballs realitzats, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, d'acord mutu, establiran el règim aplicable de la forma que resulti beneficiosa per part a les dues parts, tenint en compte l'organisme finançador.

Vuitena. Utilització dels resultats

Els resultats que se derivin dels treballs realitzats, podran ser utilitzats per ambdues parts, sempre que resti constància de l'autoria i els el finançament per la Conselleria de Sanitat i Consum.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de la Conselleria de Sanitat i Consum.

Desena. Vigència del contracte

El conveni vigirà fins 31 de desembre de 2001; sense perjudici que el lliurament del treball per part de la Universitat es pugui fer posteriorment, una vegada realitzada l'enquesta i processades les dades per l'equip consultor.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, la Conselleria de Sanitat i Consum es compromet a fer efectiva la quantitat econòmica equivalent a la part de l'estudi realitzada, que li serà lliurada.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la gestió, la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, pel Director General de Sanitat, i un representant de la Conselleria designat per aquest, i per part de la Universitat, pel doctor Jordi Pericàs Beltran i la Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de la formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.

2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir a l'hora de complir-lo o interpretar-lo correspondrà als jutjats i tribunals de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualssevol altres que els puguin correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la Conselleria de Sanitat i Consum,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Aina Maria Salom
Consellera

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).