Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Televisió de Catalunya, SA

Palma, 14 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb el NIF núm. Q0718001A, i domicili a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km. 7.5, 07071 Palma (Illes Balears).

I de l'altra, el senyor Miquel Puig i Raposo, director i representant legal de Televisió de Catalunya, SA (en endavant TVC), en virtut de l'escriptura de nomenament de càrrec atorgada davant el notari de Barcelona senyor Joan Carles Ollé Favaró amb el núm. 3.342 de protocol i en data 10 d'octubre de 2000; amb domicili social a Sant Joan Despí, c/ Jacint Verdaguer, s/n, i amb CIF A-08849622.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest acord marc de col·laboració, i

MANIFESTEN

Davant l'interès comú d'ambdues institucions en el desenvolupament a tots nivells de les seves funcions i dels seus objectius, estableixen el present acord marc per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Primer . Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació entre ambdues institucions d'acord amb les seves funcions respectives i els seus objectius específics.

Segon . Possibilitar la realització de treballs de recerca per part dels i de les estudiants dels estudis de Psicologia de la UIB en coordinació amb el Departament d'I+D de Màrqueting de TVC.

Tercer . Organitzar conjuntament programes d'actuació i d'investigació i promoció de la investigació, d'acord amb els interessos i objectius que ambdues institucions tinguin.

Quart . Possibilitar la realització de programes de formació, de comú acord entre ambdues institucions.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concert que interessi les dues institucions mitjançant acords puntuals.

Sisè . La realització i acompliment d'aquests objectius implicarà la realització de protocols addicionals específics que els desenvolupin.

Setè . Crear una comissió formada per un representant de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. La comissió es reunirà com a mínim cada any. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, programes i actuacions comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament, pel mateix període, si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data de l'acabament de l'acord la voluntat de donar-lo per acabat. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

I com a prova de conformitat, signen aquest document, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per Televisió de Catalunya, SA,

Miquel Puig
Director

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de desembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).