Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Televisió de Catalunya, SA

Palma, 14 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb el NIF núm. Q0718001A, i domicili a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km. 7.5, 07071 Palma (Illes Balears).

I de l'altra, el senyor Miquel Puig i Raposo, director i representant legal de Televisió de Catalunya, SA (en endavant TVC), en virtut de l'escriptura de nomenament de càrrec atorgada davant el notari de Barcelona senyor Joan Carles Ollé Favaró amb el núm. 3.342 de protocol i en data 10 d'octubre de 2000; amb domicili social a Sant Joan Despí, c/ Jacint Verdaguer, s/n, i amb CIF A-08849622.

MANIFESTEN

I. El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de treballs de recerca per part dels i de les estudiants de la Facultat de Psicologia de la UIB.

II. Que la Facultat de Psicologia està interessada que els i les alumnes de l'assignatura Tècniques d'Investigació Social d'aquesta titulació que ho desitgin, realitzin, com a treballs de curs i com una activitat acadèmica més, projectes d'investigació i treballs de recerca sobre el sector audiovisual.

III. Que TVC té un Departament d'I+D de Màrqueting i està interessada a prestar la seva col·laboració a la Facultat, en els termes d'aquest conveni.

IV. Que, en el marc del Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, que estableix les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal, es poden valorar com a crèdits les pràctiques realitzades amb empreses/entitats, per la qual cosa les parts subscriuen aquest document basant-se en els següents

ACORDS

Primer . L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre TVC, a través del seu Departament d'I+D de Màrqueting, i la Facultat de Psicologia de la UIB en relació amb la realització dels projectes d'investigació i treballs de recerca que aquesta, com a treball de curs, té intenció de proposar als alumnes de l'assignatura Tècniques d'Investigació Social, de la titulació de Psicologia.

La col·laboració de TVC es concreta a proposar a la Facultat temes de recerca sobre el sector audiovisual, que siguin susceptibles d'investigació per part dels i de les alumnes de l'assignatura Tècniques d'Investigació Social, de la titulació de Psicologia.

Segon . A efectes d'una correcta execució d'aquest conveni, les parts acorden la creació d'una comissió de seguiment entre el Departament d'I+D de Màrqueting de TVC i la Facultat de Psicologia de la UIB, que serà formada per un representant del Departament d'I+D de Màrqueting de TVC i pel professor coordinador de l'assignatura Tècniques d'Investigació Social, de la titulació de Psicologia.

Tercer . Correspondrà exclusivament al professor responsable de l'assignatura la qualificació acadèmica dels projectes d'investigació i treballs de recerca.

La Facultat lliurarà a TVC, amb el consentiment previ dels i de les alumnes, una còpia d'aquells treballs que hagin superat la qualificació acadèmica establerta pel professor responsable de l'assignatura.

Juntament amb els treballs lliurats a TVC, la Facultat lliurarà un document signat pels i per les alumnes en el qual aquests consentin que TVC tingui accés a una còpia del seu treball i pugui utilitzar-lo per a usos interns i per a usos externs, com ara la difusió pública, total o parcial. En aquest sentit, TVC té el màxim interès en la difusió d'aquests treballs tant a les Illes Balears com a Catalunya.

Igualment, la UIB i els i les alumnes podran fer un ús intern i extern dels treballs, com ara presentar-los en congressos.

Quart . L'entrega i recepció del treball comporta el compromís per part del Departament d'I+D de Màrqueting de TVC d'entregar un certificat d'investigació a cada alumne de Tècniques d'Investigació Social que hagi cedit el seu projecte d'investigació al Departament d'I+D de Màrqueting de TVC.

Cinquè . Respecte a l'autoria dels treballs i a la seva explotació, pel que fa als aspectes de propietat intel·lectual, les parts signants del conveni i els i les estudiants beneficiaris se sotmeten expressament a allò que disposa la legislació vigent en aquesta matèria i, més concretament, al Reial decret legislatiu 1/1996, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de propietat intel·lectual.

Sisè . La realització dels treballs de recerca es regirà pels criteris següents:

a) Pot realitzar aquests treballs de recerca l'alumnat que estigui matriculat de l'assignatura Tècniques d'Investigació Social, que té un valor de 3 crèdits teòrics i 3 de pràctics. És necessària la dedicació mínima de 30 hores de pràctiques.

b) Els i les estudiants dels treballs de recerca han d'estar coberts per l'assegurança escolar, en els termes que assenyali la legislació vigent en la matèria.

Els i les estudiants no compresos en l'àmbit d'aplicació de l'assegurança escolar, han d'acreditar, en el moment de sol·licitar les pràctiques, la seva cobertura en algun altre sistema assistencial.

c) Els i les alumnes elaboraran un projecte d'investigació o un treball que respongui als interessos de TVC i a les possibilitats de la UIB.

d) Les pràctiques es realitzaran a la Facultat de Psicologia de la UIB.

e) Les qualificacions obtingudes pels i per les alumnes a l'assignatura Tècniques d'Investigació Social i el coneixement de programes informàtics de tractament i anàlisi de dades seran aspectes clau en el procés de selecció.

f) Les pràctiques es realitzaran preferentment entre els mesos de febrer i juny, si bé es pot estudiar de poder fer les pràctiques durant altres períodes.

g) Cada curs acadèmic la Facultat de Psicologia de la UIB elaborarà un annex actualitzat que contindrà, almenys, les dades següents:

1. Llista d'alumnes que participen en les pràctiques objecte d'aquest conveni.

2. Data de naixement dels i de les alumnes.

3. Nom del tutor o de la tutora acadèmic.

4. Nom del tutor o tutora nomenat per l'empresa.

5. Nombre de crèdits que s'obté amb les pràctiques i nom de l'assignatura a la qual s'han d'aplicar.

6. Pla de desenvolupament del conveni: tipus de formació, dates d'inici i d'acabament, seguiment, forma d'avaluació, etc.

h) El Departament I+D de Màrqueting de TVC facilitarà als estudiants que facin els treballs de recerca el material audiovisual que ha de ser objecte d'estudi per al projecte.

i) El Departament I+D de Màrqueting de TVC, si és dóna el cas, es farà càrrec de les despeses que comportin els desplaçaments dels i de les estudiants en els treballs de recerca que es realitzin fora de les dependències de la Facultat de Psicologia de la UIB.

j) Cada estudiant serà tutoritzat per un professor o una professora que designarà la UIB i per un supervisor o una supervisora que designarà TVC. El tutor/a professor/a, el/la supervisor/a i els i les estudiants de treballs de recerca es reuniran a l'inici del període de pràctiques per tal de planificar les tasques que s'hagin de realitzar.

k) Una vegada qualificats els treballs de recerca, tutor/a i supervisor/a seleccionaran de mutu acord els treballs que la Facultat entregarà a TVC.

l) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i TVC, ni que aquestes siguin remunerades.

Setè . En el termini màxim de deu dies de la signatura d'aquest conveni, TVC notificarà a la Facultat de Psicologia el nom d'un supervisor o una supervisora, designat per l'empresa, que serà la persona encarregada de programar i de coordinar les pràctiques.

Vuitè . D'acord amb la realització d'aquest protocol addicional, TVC serà institució col·laboradora de la UIB.

Novè .

1. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i té una validesa de quatre anys. Quedarà renovat automàticament si cap de les parts no el denuncia abans del venciment.

2. En tot cas, aquest protocol pot ser rescindit per alguna de les causes següents:

a) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) Per la denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de sis mesos d'anticipació.

c) Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

I com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest protocol, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per Televisió de Catalunya, SA,

Miquel Puig
Director

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de desembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX 1. Curs 2001-2002

Conveni de data

a) Alumne/a: DNI:

b) Tutor/a acadèmic/a:

c) Tutor/a professional: Tel.:

(Càrrec) Fax.:

d) Nombre de crèdits: ............

e) Període de pràctiques: semestral

gener-juny

Nre. d'hores: ....... hores setmanals per ........ setmanes

Horari: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

Funcions:

Palma, ............................
Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector