Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) relatiu al XVI Seminari interuniversitari de Pedagogia Social

Palma, 30 de novembre de 2001

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU, BOE núm. 209, d'1 de setembre), i el Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre (BOE núm. 4, de 4 de gener de 1990), pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, modificats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45 de 10 de abril).

I, de l'altra, la senyora Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), en virtut del seu nomenament pel Decret 162/99, de 3 d'agost.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposa la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/11989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre i modificats pel Decret 32/1999, de 26 de març, i, a tal efecte,

MANIFESTEN

I.- Que l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) és una entitat autònoma que depèn de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena, creada en virtut d'allò que estableix la disposició addicional setena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 1997. A l'esmentada entitat li correspon l'execució de les competències d'administració, gestió i relacions amb l'Administració de l'Estat contingudes en el Reial decret 2153/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO), així com d'altres que li puguin ser atribuïdes per la CAIB. Entre aquestes competències es troben les relacionades amb les persones majors.

II.- Que existeix interès per a desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació a la realització del XVI seminari interuniversitari de Pedagogia Social.

III.- Que l'Àrea de Teoria i Historia de l'Educació del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), té prevista la celebració, pel mes de setembre d'enguany, del XVI Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social. Aquest Seminari s'organitza cada any i reuneix els professors de Pedagogia Social de les diverses universitats espanyoles. El Seminari es dedica a analitzar la situació de la disciplina esmentada, a definir les línies de docència i de recerca del grup, es debat l'estat de la revista Interuniversitària de Pedagogia Social i es profunditza a una matèria específica. Enguany el seminari tindrà com a objecte de debat, de les ponències, de les taules rodones i de reflexió el tema de la Pedagogia Social i les persones majors.

IV.- Que l'Institut Balear d'Afers Socials està interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en la celebració del seminari esmentat abans i, per tot això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. El XVI Seminari unteruniversitari de Pedagogia Social es realitzarà a l'any 2001 a l'Illa de Mallorca.

SEGONA. El seminari serà organitzat per l'àrea de Teoria i Història de l'Educació del departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

TERCERA. El seminari dins el marc d'aquesta temàtica general "Pedagogia Social i Persones Majors", desenvoluparà la informació cap a la gerentologi, investigacions sobre les persones majors, programes d'intervenció socioeducativa sobre persones majores.

QUARTA. L'Institut Balear d'Afers Socials col·labora finançant el XVI seminari interuniversitari de Pedagogia Social a Mallorca amb la quantitat de cinc-centes mil pessetes (500.000 PTA- 3.005,06 euros).

CINQUENA. Aquest conveni estarà vigent fins al dia 31 de desembre de l'any 2001.

SISENA. L'objecte del present conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears per a la celebració del XVI Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social.

SETENA. El seminari tindrà lloc pel mes de setemre i reunirà els professors de Pedagogia Social de les diverses universitats espanyoles.

VUITENA. Al seminari d'enguany hi assistiran entre 60 i 75 professors.

NOVENA. L'Institut Balear d'Afers Socials contribuirà a la celebració de la reunió amb la quantitat de cinc-centes mil pessetes (500.000 PTA), amb càrrec a la partida pressupostària 75101 311A01 48000 00000 dels seus pressuposts corresponents a l'any 2001.

L'esmentada quantitat es farà efectiva per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears amb la justificació prèvia de la realització de l'activitat per la qual es concedeix la quantitat esmentada mitjançant les corresponents factures. Aquestes factures s'hauran de presentar a l'IBAS abans del diA 15 de desembre de 2001.

DESENA. Als anuncis, als programes de difusió i a les publicacions del Seminari hi figurarà l'anagrama de l'Institut Balear d'Afers Socials.

ONZENA. Seran causes de resolució del present conveni les següents:

  1. Mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.

  2. Incompliment greu i/o manifest de les seves obligacions per part de qualsevol dels signants del conveni.

  3. Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

DOTZENA. Per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o en l'aplicació d'aquest conveni serà competent l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. A tal efecte, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma.

I, com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la UIB,
Per l'IBAS,

Llorenç Huguet

Josefina Santiago

INFORME DEL LLETRAT DE L'IBAS.

Examinat el text del conveni de col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears, el LLETRAT que subscriu considera que és ajustat a dret, ja que compleix les prescripcions de la legislació vigent.

Palma, ¿. d¿¿. de 2001

EL LLETRAT

Signat: Jorge González de Matauco.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de desembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).