Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears per a la creació del Laboratori Internacional Mediterrani sobre la convivència

Palma, 23 de gener de 2002

REUNITS

D'una part el Rector de la Universitat de Barcelona, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Joan Tugores Ques, com a representant d'aquesta institució, amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 113/1997, de 13 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per tot això

EXPOSEN

Que ambdues universitats volen mantenir i aprofundir les seves relacions de col·laboració, unes relacions antigues i estretes iniciades amb el Conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural firmat el dia 25 de febrer de 1983.

Que com que l'àrea mediterrània és una zona geoestratègica de primer ordre per a les comunitats autònomes riberenques, ambdues universitats manifesten un interès comú per impulsar la dimensió mediterrània i internacional de les seves respectives comunitats autònomes.

Que ambdues universitats manifesten el seu interès a aprofundir i impulsar les iniciatives plantejades des del Mediterrani durant els últims anys i col·laborar-hi.

Que per això es fa imprescindible aprofundir en àrees com: pau i seguretat, economia i comerç, història, democràcia i drets humans, investigació i desenvolupament, tecnologies de la informació i les comunicacions, estudis de gènere, igualtat, voluntariat, emigració, cooperació al desenvolupament, ciència política, antropologia i qualsevol altra disciplina relacionada amb els sistemes de convivència i la seguretat quotidiana.

Per aquests motius,

ACORDEN

Primer

De signar d'aquest conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears per a la creació del Laboratori Internacional Mediterrani sobre la Convivència.

Segon

El Laboratori Internacional Mediterrani sobre la Convivència es constitueix com una estructura específica de suport a la investigació, sense personalitat jurídica pròpia, dependent dels vicerectorats encarregats de l'àrea d'Investigació de les respectives universitats, vinculada a la comissió de seguiment a la qual es refereix l'article 4 del conveni firmat entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona el 25 de febrer de 1983. Ambdues universitats manifesten la seva voluntat, si les circumstàncies ho aconsellen, de convertir l'esmentat laboratori en un institut universitari.

Tercer

El Laboratori Internacional Mediterrani sobre la Convivència es regirà d'acord amb el que estableixi el seu propi reglament. Aquest laboratori es concep amb la vocació de ser un punt de referència en les àrees esmentades anteriorment i desenvoluparà la seva feina d'acord amb els seus propis plans plurianuals d'investigació i docència.

Quart

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una validesa de cinc anys, període prorrogable per escrit per idèntics períodes. El conveni pot resoldre's de mutu acord de les parts, o per voluntat d'una d'elles, amb una denúncia mínima de dos mesos, feta per escrit. Això no obstant això, ambdues parts han d'acabar els projectes que hi hagi en fase de realització.

Una vegada llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el firmen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Barcelona,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Tugores

Llorenç Huguet

Rector

Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de desembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).