Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Banc Santander Central Hispano

Palma, 3 de desembre de 2001

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

I de l'altra, l'Excel·lentíssim Senyor Emilio Botín Ríos, president del Banc Santander Central Hispano.

INTERVENEN

El primer, en nom de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I el segon, en nom de la companyia de nacionalitat espanyola denominada Banco Santander Central Hispano, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, números 9-12, i CIF A-39000013, en la condició de president del Consell d'Administració.

Ambdues parts, en el concepte en què intervenen, asseguren la vigència de les representacions amb què actuen i es reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per subscriure el present conveni i, a tal efecte,

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander Central Hispano tenen interès a donar continuïtat i reforçar el seu marc de col·laboració actual, tant en l'àmbit de la promoció i millora de la qualitat de l'activitat docent i investigadora com en el camp de les relacions financeres, perquè entenen que és de mutu interès, i amb l'objecte d'oferir un millor servei als integrants de la comunitat universitària.

Amb aquest objecte signen el present conveni, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

  1. ÀMBIT GENERAL DE COL·LABORACIÓ

Primera . El Banc Santander Central Hispano col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament de projectes encaminats a reforçar la qualitat de la docència impartida, a millorar l'eficiència de la seva gestió acadèmica, a facilitar l'accés a programes de formació continuada, a reforçar la seva projecció internacional i, en general, a elevar l'oferta i el nivell dels serveis culturals, esportius, financers i de qualsevol altre tipus oferts a la comunitat universitària i a la societat balear en general.

B . COL·LABORACIÓ ACADÈMICA

Segona . El Banc Santander Central Hispano ofereix la seva disponibilitat per col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en l'estudi, el disseny i desenvolupament de projectes singulars i de caràcter institucional, de contingut docent i de suport a l'activitat acadèmica, a proposta, en tot cas, de la Universitat mateixa, com ara:

    • L'impuls del programa Campus Extens , encaminat a promoure l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació en l'activitat docent, amb la promoció del desenvolupament de materials i cursos que n'incrementin l'oferta, específicament en l'àmbit de la formació continuada .
    • Programes formatius orientats a reforçar la projecció institucional de la Universitat de les Illes Balears a Llatinoamèrica i la cooperació amb les universitats llatinoamericanes.
    • El desenvolupament i implantació de la targeta intel·ligent com a suport del carnet universitari d'altes prestacions.

Tercera . La Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander Central Hispano expressen la seva voluntat d'estudiar les millors fórmules de col·laboració en el projecte Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (biblioteca d'obres digitalitzades i accessibles des d'Internet), en el qual participa el Banc, i específicament en el portal d'obres en llengua catalana , promogut conjuntament amb l'Institut Joan Lluís Vives.

Específicament es promourà l' edició digitalitzada de les tesis doctorals llegides a la Universitat perquè estiguin lliurement disponibles en el capítol de tesis doctorals de l'esmentada biblioteca virtual, o subsidiàriament, a la secció corresponent del portal Universia, així com al web de la universitat mateixa.

C . COL·LABORACIÓ TECNOLÒGICA I OPERATIVA

Quarta . El Banc Santander Central Hispano facilitarà a la Universitat la seva col·laboració tecnològica, operativa i de gestió per contribuir, si fos factible, a la millora i l'eficiència de la seva gestió acadèmica i administrativa, així com al disseny de canals alternatius no presencials de prestació de serveis informatius i administratius de caràcter acadèmic.

a) Targeta intel·ligent universitària

El Banc Santander Central Hispano i la Universitat de les Illes Balears expressen la seva voluntat d'estudiar conjuntament el desenvolupament de noves utilitats i aplicacions del carnet universitari intel·ligent, basat en tecnologia xip, de forma que s'ofereixi a aquest col·lectiu un producte innovador i específic per a aquesta universitat.

El Banc Santander Central Hispano posa a disposició de la Universitat l'experiència acumulada en projectes similars en altres universitats espanyoles i llatinoamericanes.

Específicament, ambdues parts manifesten la seva voluntat de dedicar llurs esforços ¿de manera cooperativa amb altres universitats¿ a aprofundir en el desenvolupament de la utilització de la targeta en els àmbits de la certificació electrònica i el comerç electrònic.

b) Autoservei 4B

Ambdues parts expressen la seva voluntat d'impulsar i desenvolupar nous serveis d'informació i gestió oferts a través del canal de caixers del sistema 4B , que puguin enriquir les prestacions actuals que la Universitat de les Illes Balears ofereix als col·lectius de la comunitat universitària, com a canal complementari d'accés a la informació acadèmica i universitària o a la realització de gestions de secretaria.

La Universitat ha de garantir la difusió del servei entre els distints col·lectius universitaris.

c) Internet

El Banc Santander Central Hispano posarà a disposició de la Universitat de les Illes Balears les seves capacitats organitzatives, relacionals i tecnològiques en l'àmbit del món d'Internet, i específicament a través del Portal Universia , per col·laborar en les iniciatives que desenvolupa la Universitat en el terreny de suport a l'ensenyament amb sistemes no presencials, i rendibilitzar els serveis que ofereix el portal per als membres de la comunitat universitària.

D . OFERTA DE SERVEIS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Cinquena . El Banc Santander Central Hispano proporcionarà fins a deu places per a la realització de treball remunerat en pràctiques vinculades a l'activitat financera i durant el període estival, per a alumnes dels darrers cursos de la Universitat. Aquestes pràctiques es realitzaran d'acord amb la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre pràctiques en empreses. La selecció la farà el Banc Santander Central Hispano, segons la proposta prèvia realitzada per la Universitat.

Sisena . El Banc Santander Central Hispano elaborarà, amb els suggeriments i suport de la institució, una oferta específica, en condicions preferents, de productes i serveis financers dirigits a cada un dels col·lectius que conformen la Universitat (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, estudiants i antics alumnes), orientada a donar una resposta satisfactòria a les seves necessitats financeres a curt i mitjà termini, mitjançant el disseny de plans de previsió col·lectius.

La Universitat de les Illes Balears facilitarà que la informació referida a l'esmentada oferta arribi a la comunitat universitària.

E . COL·LABORACIÓ FINANCERA

Setena . La Universitat de les Illes Balears reconeix, sense caràcter d'exclusivitat, el Banc Santander Central Hispano com a entitat col·laboradora per a la gestió operativa i de tresoreries de la Universitat, per la qual cosa mantindrà oberts els comptes corrents que siguin convenients per a la seva millor gestió econòmica i financera, i formalitzarà els contractes de finançament i inversió financera que calgui assumint el compromís de destinar una part de la seva gestió operativa i de tresoreria al Banc.

Vuitena . La Universitat de les Illes Balears continuarà posant a disposició del Banc els espais actuals al campus per a la ubicació de l'oficina des d'on s'ha de donar el servei i l'assessorament comercial i financer, així com facilitarà la instal·lació dels mòduls d'atenció i elements d'autoservei bancari que permetin prestar un millor servei al conjunt de la comunitat universitària.

F . APORTACIÓ ECONÒMICA

Novena . El Banc Santander Central Hispano aportarà, cada any, durant la vigència d'aquest conveni, la quantitat de 30.000.000 (trenta milions) de pessetes a favor de la Universitat, per col·laborar en el finançament dels programes de col·laboració recollits a la clàusula segona del present conveni.

Aquesta aportació anual s'abonarà mitjançant dos lliuraments pel mateix import, 15.000.000 (quinze milions) de pessetes, que es faran en els mesos de febrer i setembre de cada any, durant el període de vigència del conveni.

El Banc Santander Central Hispano apareixerà com a entitat col·laboradora en la documentació d'aquests programes.

G . SEGUIMENT I VIGÈNCIA

Desena . Es constitueix un Comitè de Seguiment i Desenvolupament del Conveni, format, almenys, per dues persones designades per la Universitat, i dues persones designades pel Banc Santander Central Hispano, que es reunirà periòdicament, i almenys en dues ocasions l'any, per assegurar el desenvolupament adequat del conveni, definir els projectes específics de col·laboració, proposar noves accions i analitzar-ne la marxa.

Onzena . El present conveni tindrà vigència durant els pròxims quatre anys, és a dir, fins al 2005 inclòs, i s'entendrà prorrogat per altres dos anys, si les parts no el denuncien dins els dos mesos anteriors al del venciment del conveni.

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

El President del Banc Santander Central Hispano,

Llorenç Huguet Rotger
Emilio Botín Ríos
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).