Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Banca March i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors

Palma, 4 de febrer de 2002

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc S. Verdú Pons, conseller delegat de la Banca March, en nom d'aquesta entitat; i, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat esmentada,

MANIFESTEN

El nostre interès per desenvolupar un acord de col·laboració entre ambdues entitats en relació amb la realització de la Universitat Oberta per a Majors (en endavant, UOM), en la tercera edició a Mallorca i en la segona edició a Menorca i Eivissa i Formentera, per donar progressivament resposta a les necessitats socioculturals d'aquest sector de la població i tenint en compte la realitat sociològica, econòmica i cultural de les Illes Balears.

ACORDEN

  1. La Universitat Oberta per a Majors té la finalitat bàsica d'obrir la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) amb una oferta específica per a persones majors.
  2. L'organització de la Universitat Oberta per a Majors ha de ser responsabilitat de la UIB, a través del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.
  3. La UIB, com a entitat organitzadora de la UOM, en determinarà l'estructura, el contingut i les activitats, així com el nombre d'estudiants que s'hi podran matricular i els requisits corresponents.
  4. La Banca March col·laborarà en el finançament de la tercera edició de la UOM a Mallorca i la segona a Menorca i Eivissa i Formentera amb la quantitat de quaranta-cinc mil euros anuals (45.000 euros anuaals). Aquesta col·laboració es farà constar amb la presència del seu logotip en la documentació i en la difusió publicitària de la UOM.
  5. Igualment, la Banca March participarà en les activitats complementàries de la UOM mitjançant conferències específiques i enllaços a la pàgina web corresponent de la UIB.
  6. S'ha de crear una comissió mixta entre la UIB i la Banca March, la qual ha d'estar formada per dues persones de cada institució, per revisar trimestralment el funcionament d'aquest acord i, anualment, el seu contingut i rebre, a l'acabament de cada edició de la UOM, una memòria de les activitats dutes a terme.
  7. Aquest acord vigirà durant la realització dels cursos de 2001-2002, 2002-2003 i 2003-2004 de la UOM, i es renovarà automàticament per períodes successius de tres anys. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data de renovació automàtica. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a mantenir les activitats fins al període compromès.

I perquè consti, ambdues parts signen el present acord en dos exemplars i a un sol efecte.

El Conseller Delegat de la Banca March,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Francesc S. Verdú Pons
Llorenç Huguet Rotger

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de desembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).