Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Caixa de Balears "SA NOSTRA" i la Universitat de les Illes Balears per impulsar la recerca i la formació d'especialistes en economia

Palma, 21 de desembre del 2001

REUNITS

D'una part,

El Sr. Pere J. Batle Mayol, Director General de Caixa Balears "Sa Nostra", NIF G07013154, amb domicili a Palma de Mallorca, carrer del Ter, 16 (Polígon de Son Fuster), de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant el notari de Mallorca (núm. 6030) Sr. Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol, que actua en representació de la mateixa.

I de l'altra,

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present contracte a l'empara del que disposen els articles 11 i 45.1 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU) (BOE núm. 209, d'1 de setembre), del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i del Decret 32/1999 de 26 de març per qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i se'n disposa la publicació completa (BOCAIB núm. 45 de 10 de abril de 1999).

EXPOSEN

  1. Que l'entitat Caixa de les Balears "Sa Nostra" (d'ara endavant "Sa Nostra"), en línia amb el projecte Balears 2015, té interès en reorientar i reforçar el seu Gabinet d'Estudis Econòmics i Socials en un procés d'obertura integradora del Gabinet per tal de potenciar al màxim un tipus d'investigació econòmica aplicada, rigorosa, connectada amb els problemes de la societat i orientada a Europa i, secundàriament, l'estudi d'aquells altres aspectes socials, culturals i mediambientals rellevants per al desenvolupament de les Illes Balears.
  2. Que "Sa Nostra" pel present conveni demana la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant UIB), institució capdavantera a l'àmbit de la recerca i de la formació d'especialistes en economia a les Illes Balears.
  3. Que "Sa Nostra" i la UIB estan interessades en col·laborar en la creació d'un centre d'excel·lència investigadora vinculat a la UIB i finançat íntegrament per "Sa Nostra" que incentivi la investigació econòmica compromesa amb la realitat, i on els treballs serveixin d'orientació i recolzament a aquells que són les responsables de prendre decisions importants i vitals, tan a nivell macroeconòmic com a l'àmbit de l'empresa.

ACORDEN

  1. Que "Sa Nostra" i la UIB impulsaran la creació del Centre de Recerca Econòmica (d'ara endavant CRE) vinculat a la UIB sota el convenciment que aquesta és la millor via per compartir la investigació i la formació en els diferents camps de l'economia.
  2. Que "Sa Nostra" i la UIB encomanen al Dr. Antoni Riera Font, professor titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa, la direcció de les actuacions necessàries per impulsar el CRE en un intent d'intensificar les relacions entre la UIB i "Sa Nostra" en matèria de recerca. En particular, el Dr. Antoni Riera Font (d'ara endavant Director del CRE) durà a terme la direcció dels projectes d'investigació i dels recursos humans i materials associats al CRE i es compromet a col·laborar per afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la UIB.

CLÀUSULES