Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol per a l'ampliació del conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN) i la Universitat de les Illes Balears per a la instal·lació d'una estació experimental de depuració biològica de la universitat

Palma, 11 de març de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la Honorable Senyora Margalida Rosselló Pons, Consellera de Medi Ambient i Presidenta de l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN), la qual està expressament autoritzada per comparèixer en aquest acte i formalitzar el present protocol de col·laboració, per acord del consell d'Administració de 4 de febrer de 2002.

Es reconeixen ambdues parts amb capacitat legal i poder suficient per a aquest acte i

EXPOSEN

1. Que la UIB desenvolupa investigacions dins el camp de la depuració biològica d'aigües residuals

2. Que amb data de 5 de juliol de 2000 se signà un conveni de col·laboració entre la UIB i l'empresa IBASAN per a la realització del projecte REN2000-1236/TECNO, finançat per la DGICYT dins el Plan Nacional de I+D (modalitat P3), del Programa de Recursos Naturales 2000-2003, concedit al grup d'investigació d'Ecologia Aquàtica de la UIB, i del qual el Dr. Antoni Martínez Taberner és l'investigador principal.

3. Que l'empresa IBASAN esta interessada en els resultats potencialment transferibles del projecte anteriorment esmentat, anomenat DENDRODEPURACIO i amb les recerques i seguiments realitzats en depuració biològica dins la UIB.

4. Que a la vista dels resultats que es van obtenint en el referit projecte, la UIB i l'empresa IBASAN estan interessades en l'ampliació del conveni subscrit amb data 5 de juliol de 2000.

Per tot quant s'ha exposat és desig d'ambdues parts formalitzar el següent acord seguint les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera . El present acord d'ampliació no invalida l'anterior, per tant totes les clàusules subscrites es mantenen vigents.

Segona . L'empresa IBASAN es compromet a finançar la realització de l'ampliació del projecte d'investigació amb una contrapartida econòmica l'import de la qual ascendeix a 180303,63 euros (inclòs l'IVA). Aquesta quantitat anirà íntegrament destinada a instal·lar una estació experimental de depuració biològica (Depuradora d'aigua residual crua pel sistema de llagunatje) en el campus de la Universitat de les Illes Balears i suposa el finançament del 62,87% del cost total de la depuradora, que és de 286754,87 euros. S'adjunta una còpia del projecte per a la construcció de l'estació depuradora.

Tercera . L'empresa IBASAN no abonarà cap quantitat addicional que pugui derivar de projectes complementaris, projectes modificats o liquidacions, relacionats amb la construcció de la depuradora.

Quarta . El pagament de la quantitat estipulada per part de l'IBASAN es realitzarà en tres fraccions equivalents, repartides de la següent forma: un terç en el moment de la signatura del present protocol, un terç en el moment en que s'hagi realitzat la meitat de la construcció de l'estació experimental, i el terç restant al finalitzar la instal·lació de la depuradora. El segon i el tercer pagaments és faran prèvia presentació de la corresponent justificació.

Cinquena . La UIB es compromet a intercanviar informació sobre el desenvolupament dels treballs i recerques que es realitzin a l'estació experimental. Acabat el projecte la UIB emetrà un informe final establint les conclusions assolides. L'entrega d'aquest informe s'efectuarà contra certificació per l'empresa en la que consti la seva recepció.

Sisena . L'incompliment, per una de les parts, de qualsevol de les obligacions esmentades en el present acord facultarà a l'altra per a resoldre segons el seu criteri.

Setena . Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferencia que sobre el present acord pugui sorgir. En cas de no trobar solucions als problemes possibles i resulti procedent el litigi judicial ambdues parts acorden sotmetre el desacord a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Balears.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol de pròrroga i ampliació, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'Institut Balear de Sanejament,

Llorenç Huguet
Rector

Margalida Rosselló
Consellera de Medi Ambient i Presidenta de l'Institut

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de desembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).