Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre [entitat] i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de pràctiques dels estudiants de pedagogia

Palma,

REUNITS

D'una part, [CÀRREC] [ENTITAT], [TÍTOL] [NOM I COGNOMS], com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu l'interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Pràctica de Pedagogia per als i les estudiants d'aquesta llicenciatura.

ACORDEN

Primer

Les característiques de la Pràctica de Pedagogia estan regulades per la Guia de la Pràctica de la llicenciatura de Pedagogia proposada per la Comissió de Pràctiques de Pedagogia.

Segon

Les pràctiques dels i de les estudiants de la llicenciatura de Pedagogia es regiran pels criteris següents:

a) És requisit per realitzar aquestes pràctiques estar matriculat a la corresponent assignatura de Pràctiques de Pedagogia. A primer cicle hi ha una assignatura de 6 crèdits i a segon cicle dues assignatures amb un valor total de 12 crèdits (4,5 crèdits corresponen a tercer curs de la llicenciatura i 7,5 crèdits corresponen a quart curs de la llicenciatura).

b) Les pràctiques als centres es realitzaran al llarg de dos cursos (tercer i quart de la llicenciatura) al mateix centre, d'acord amb les orientacions establertes per la Comissió de Pràctiques de Pedagogia i reflectides a la Guia de Pràctiques de la Llicenciatura de Pedagogia, i entre les parts interessades s'establirà el calendari i els horaris que calgui seguir (en el període lectiu d'octubre a juny del curs en qüestió). En tot cas, es faran un total de 180 hores de pràctiques al llarg d'aquests dos cursos, distribuïdes de la forma següent: 68 hores el primer any (tercer curs) i 112 hores el segon any (quart curs).

c) A principi de cada curs acadèmic la UIB i [ENTITAT] establiran el nombre d'estudiants que faran pràctiques de Pedagogia a la dita entitat.

d) Els i les practicants faran funcions pròpies del perfil professional corresponent a la llicenciatura de Pedagogia, d'acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica, i amb les orientacions dels tutors o les tutores de pràctiques de la UIB i dels supervisors o les supervisores dels centres de pràctiques.

e) Cada estudiant/a tindrà un/a professor/a de la UIB amb funcions de tutor/a i un/a pedagog/a (o tècnic amb titulació de llicenciat que desenvolupi tasques pròpies de pedagog/a) per part de [ENTITAT] amb funcions de supervisor/a. El/la tutor/a, el/la supervisor/a i els/les estudiants en pràctiques es reuniran a principi de curs per tal de planificar les activitats que s'hagin de realitzar.

f) Així mateix, els supervisors i les supervisores participaran, juntament amb el professorat de la UIB que per a cada curs acadèmic es determini, en la realització de seminaris específics sobre les pràctiques de segon cicle abans de la realització d'aquestes, adreçades als i a les estudiants matriculats a la Pràctica de primer cicle (segon curs), i d'acord amb les condicions que es concretin amb la UIB.

g) L'avaluació de cada estudiant en pràctiques la realitzaran conjuntament el/la tutor/a i el/la supervisor/a, d'acord amb els criteris i les orientacions pedagògiques de la UIB.

h) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i [ENTITAT], ni la remuneració d'aquestes. Per aquest motiu, l'alumne/a signarà un document d'acceptació de les Pràctiques a l'inici del curs, on es faran constar aquestes condicions. Tant la UIB com [ENTITAT] tindran còpia d'aquest document.

i) Els supervisors i les supervisores podran participar en les reunions de la Comissió de Pràctiques de la Llicenciatura de Pedagogia a través dels seus representants. Així mateix, la UIB acreditarà convenientment la seva condició com a col·laboradors/es de la UIB.

Tercer

a) D'acord amb la realització d'aquest conveni de pràctiques, els centres, serveis o departaments de [ENTITAT] seran institucions col·laboradores de la UIB.

b) Els supervisors i les supervisores tindran una acreditació personal, amb validesa per a cada curs acadèmic, que els permetrà d'accedir als beneficis de què gaudeixen els membres de la comunitat universitària.

Quart

Si [ENTITAT] vol utilitzar la imatge corporativa de la UIB, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Cinquè

En tot allò que no preveu aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Sisè

El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i serà renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per [ENTITAT],

[NOM I COGNOM]
[CÀRREC]

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).