Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre [entitat] i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de pràctiques (per convalidar amb crèdits de lliure configuració) dels i les estudiants de la Facultat d'Educació

Palma,

REUNITS

D'una part, [CÀRREC] [ENTITAT], [TÍTOL] [NOM I COGNOMS], com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu l'interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de pràctiques per als i les estudiants de la Facultat d'Educació.

ACORDEN

Primer

L'alumnat que pot fer pràctiques en el marc d'aquest conveni ha d'estar matriculat en algun dels estudis següents: diplomatura de Mestre (en qualsevol de les especialitats que s'imparteixen), diplomatura d'Educació Social, llicenciatura de Pedagogia, llicenciatura de Psicopedagogia.

Segon

Les pràctiques que es regulen en el marc d'aquest conveni es poden convalidar per crèdits de lliure configuració, d'acord amb la normativa de cada un dels estudis i la de la Universitat de les Illes Balears.

Tercer

La correspondència entre crèdits i hores realitzades és d'un mínim de 30 hores de pràctiques per crèdit, i la convalidació l'ha de demanar l'alumne en els terminis generals establerts per a la petició de convalidacions.

Quart

Les pràctiques es poden fer a partir que l'alumne tingui aprovats un mínim del 30% dels crèdits totals dels estudis en els quals està matriculat/ada.

Cinquè . L'alumne/a es compromet a:

¿ Aprofitar al màxim les possibilitats que l'empresa, la institució o l'entitat li ofereixi.

¿ Respectar els reglaments i les normes de l'empresa, la institució o l'entitat.

¿ Mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i la documentació a la qual es tingui accés durant les pràctiques.

Sisè . L'empresa, la institució o l'entitat es compromet a:

¿ Fixar el pla de treball de l'alumne.

¿ Nomenar una persona que faci les funcions de supervisió de les tasques que realitzi l'alumne/a.

Setè . D'acord amb la realització d'aquest conveni de pràctiques, l'empresa, el centre o l'entitat serà institució col·laboradora de la UIB. La persona que faci funcions de supervisió tindrà una acreditació personal, amb validesa per a cada curs acadèmic, que permetrà als posseïdors accedir als beneficis de què gaudeixen els membres de la comunitat universitària.

Vuitè . L'alumne/a ha de presentar el pla de treball i el resum de la memòria de les activitats realitzades (d'acord amb els models adjunts) a la persona que exerceixi de cap dels estudis en els quals està matriculat/ada.

El pla de treball s'ha de presentar abans de l'inici del període de pràctiques. És imprescindible el vistiplau del o de la cap d'estudis per poder iniciar les pràctiques.

El resum de la memòria de les activitats s'ha de presentar, com a màxim, un mes després d'haver acabat les pràctiques i també ha de tenir el vistiplau del o de la cap d'estudis.

És requisit indispensable que el pla de treball i el resum de la memòria de pràctiques estiguin signats per l'alumne/a que fa la petició i que tinguin el vistiplau del supervisor/a de pràctiques assignat/ada per l'empresa o entitat i del o de la cap d'estudis. També poden estar avalats per un professor o professora de la UIB.

Aquests dos documents, junt amb la memòria de pràctiques, s'han d'adjuntar a la petició de convalidació.

Novè . El fet que l'empresa subscrigui el present conveni no suposa l'adquisició d'altres compromisos que els que s'hi estipulen. Per tant, no implica existència de relacions laborals ni de remuneració.

Desè Un cop finalitzat el programa, l'estudiant/a pot demanar un certificat acreditatiu de la tasca realitzada.

Onzè . L'assegurança escolar cobrirà les contingències de l'alumnat que faci pràctiques en el marc d'aquest conveni en les condicions que s'estableixen a les disposicions legals que la regulen.

Dotzè . El present conveni de pràctiques té una validesa de dos anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per [ENTITAT],

Llorenç Huguet
Rector

[NOM I COGNOM]
[CÀRREC]

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de desembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).