Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) relatiu a la realització de la tercera edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca, la segona a Menorca, Eivissa i Formentera, i la primera als pobles

Palma, 28 de novembre de 2001

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU, BOE núm. 209, d'1 de setembre), i el Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre (BOE núm. 4, de 4 de gener de 1990), pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, modificats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45 de 10 de abril).

I, de l'altra, la senyora Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), en virtut del seu nomenament pel Decret 162/99, de 3 d'agost.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara del que disposa la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, del Reial decret 1930/1984, de 10 d'octubre (BOE núm. 265, de 5 de novembre), modificat pel Reial decret 1450/1989, de 24 de novembre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la LRU, i dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre i modificats pel Decret 32/1999, de 26 de març, i, a tal efecte,

MANIFESTEN

I.- Que l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) és una entitat autònoma que depèn de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d'obrar plena, creada en virtut d'allò que estableix la disposició addicional setena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 1997. A l'esmentada entitat li correspon l'execució de les competències d'administració, gestió i relacions amb l'Administració de l'Estat contingudes en el Reial decret 2153/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO), així com d'altres que li puguin ser atribuïdes per la CAIB. Entre aquestes competències es troben les relacionades amb les persones majors.

II.- Que existeix interès per a desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació a la realització de la tercera edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la segona a Menorca, Eivissa i Formentera i la primera als pobles.

III.- Els objectius que es plantegen aconseguir amb la posada en marxa d'aquest model d'Universitat Oberta de majors són entre altres els següents:

  1. Obrir la Universitat amb una oferta específica per a persones majors a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
  2. .Fomentar la participació dels majors en la societat actual.
  3. Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors.
  4. Divulgar els diferents camps del coneixement i experiències entre les persones majors.
  5. Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors.

IV.- Que l'Institut Balear d'Afers Socials està interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en la tercera edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la segona a Menorca, Eivissa i Formentera, i la primera als pobles i, per tot això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- La tercera edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la segona a Menorca, Eivissa i Formentera es realitzaran a l'any 2000-2001 a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i la primera als pobles.

SEGONA.- La tercera edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la segona a Menorca, Eivissa i Formentera, i la primera als pobles, serà organitzat per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

TERCERA.- Dins de l'estructura del model que es durà a terme s'hauran de tractar temes específics de la problemàtica de la gent gran, temes de caràcter cultural, social, històric, artístic i científic, així com activitats de coneixement de noves tecnologies.

QUARTA.- L'Institut Balear d'Afers Socials col·labora finançant la tercera edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la segona a Menorca, Eivissa i Formentera, i la primera als pobles, .amb la quantitat de dos milions cinc-centes mil pessetes (2.500.000 PTA ¿ 15.025,30 euros).

CINQUENA.- Aquest conveni finalitzarà quan finalitzi el curs acadèmic.

SISENA.- . L'objecte del present conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears per a la celebració de la tercera edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la segona a Menorca, Eivissa i Formentera, i la primera als pobles.

SETENA.- La tercera edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la segona a Menorca, Eivissa i Formentera comptarà amb un equip de Direcció i Coordinació del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears i participaran docents de diversos departaments de la UIB.

VUITENA..- L'Institut Balear d'Afers Socials contribuirà a la celebració de la universitat Oberta amb la quantitat de dos milions cinc-centes mil pessetes (2.500.000 PTA), amb càrrec a la partida pressupostària 75101 311A01 48000 00000 dels seus pressuposts corresponents a l'any 2001.

L'esmentada quantitat es farà efectiva per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears en el moment de la signatura del conveni, amb la justificació posterior de la realització de l'activitat per la qual es concedeix la quantitat esmentada mitjançant les corresponents factures. Aquestes factures s'hauran de presentar a l'IBAS dins el termini de dos mesos des de la finalització del curs acadèmic.

NOVENA.- Als anuncis, als programes de difusió i a les publicacions publicitàries hi figurarà l'anagrama de l'Institut Balear d'Afers Socials.

DESENA.- Seran causes de resolució del present conveni les següents:

 1. Mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
 2. Incompliment greu i/o manifest de les seves obligacions per part de qualsevol dels signants del conveni.

Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

ONZENA.- Per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o en l'aplicació d'aquest conveni serà competent l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. A tal efecte, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma.

I, com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per l'Institut Balear d'Afers Socials,

Llorenç Huguet
Rector

Josefina Santiago
Directora gerent

INFORME DEL LLETRAT DE L'IBAS

Examinat el text del conveni de col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears, el LLETRAT que subscriu considera que és ajustat a dret, ja que compleix les prescripcions de la legislació vigent.

Palma, ..................................

EL LLETRAT
Signat: Jorge González de Matauco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 15 de gener de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).