Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 13 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, el president territotial del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils a les Illes Balears, senyor Joan Vidal Perelló.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, així com de la importància dels estudis de Dret Registral a les carreres jurídiques, han establert les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació dels estudiants de la Facultat de Dret en matèria de Dret Registral, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Obligacions de les parts

A) El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya es compromet a finançar i abonar a la UIB el cost de dos professors associats de tres hores setmanals per impartir una assignatura de Dret Registral en els estudis de la llicenciatura de Dret, amb la denominació que correspongui al pla d'estudis. La quantia en què es fixa aquesta aportació és de 8.600,00 euros l'any.

B) La UIB es compromet a mantenir l'assignatura de Dret Registral en el pla d'estudis de la llicenciatura de Dret, amb la denominació que correspongui al pla d'estudis, i a cobrir-ne la docència amb els professors a què es refereix l'apartat anterior . La selecció dels professors es farà d'acord amb el procediment normal de contractació de professors associats, encara que es considerarà com a mèrit preferent tenir la condició de registrador de la propiedad o de registrador mercantil.

Tercera. Comissió mixta

Es crea una comissió mixta per al seguiment del present conveni, constituïda pel president / la presidenta territorial del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de les Illes Balears i el director / la directora del Departament de Dret Privat de la UIB. La comissió es posarà en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Quarta. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que el signin ambdues parts i té una validesa mínima d'un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb quatre mesos d'antelació a la data de finalització del conveni o d'alguna de les pròrrogues. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils a les Illes Balears,

Llorenç Huguet Roger
Rector

Joan Vidal Perelló
President Territorial

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 15 de gener de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).