Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consorci Centre Balears Europa i la Universitat de les Illes Balears per aplicar el sistema informatitzat de gestió de biblioteques de la UIB al Centre de Documentació Europea

Palma, 21 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, el president del Consorci Centre Balears Europa, Honorable Senyor Joan Mesquida i Ferrando.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB) té un sistema informatitzat de gestió bibliotecària INNOPAC-Millenium amb capacitat suficient per donar servei a les biblioteques pròpies i a altres biblioteques associades els fons de les quals tinguin un marcat interès per a la comunitat universitària.

Aquest sistema incorpora els darrers avenços tecnològics en aquest camp i permet que pugui arribar-se a un únic catàleg virtual que inclogui els fons bibliogràfics de les biblioteques de la UIB i les biblioteques associades. Així mateix permet interconnectar les biblioteques entre si i fa possible d'accedir-hi des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

Una altra característica fonamental d'aquest sistema és que permet l'autonomia de gestió i la pròpia imatge de les diverses biblioteques associades mitjançant la instal·lació de mòduls addicionals de software.

El Centre Balears Europa disposa del Centre de Documentació Europea, que té un fons bibliogràfic i documental sobre temes relacionats amb la Unió Europea que pot ser d'interès per a la comunitat universitària i la comunitat científica en general, i per poder mantenir catalogat i a l'abast del públic aquest fons, desitja esdevenir biblioteca associada de la UIB i poder utilitzar el seu software de gestió bibliotecària, i instal·lar els mòduls addicionals que permetin l'autonomia de gestió i la pròpia imatge com a biblioteca diferenciada.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la CAIB, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte bibliotecari és de gran importància per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació a l'estudi europeu, per facilitar a la comunitat universitària i al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació i a la documentació i l'aprofitament dels recursos bibliogràfics i documentals del Centre de Documentació Europea.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, el Consorci Centre Balears Europa i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria bibliotecària.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquest treball serà coordinada per la subdirectora d'Àrees Tècniques del Centre Balears Europa i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs poden demanar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

 1. Posar a disposició el software INNOPAC que té actualment necessari per posar en marxa el sistema.

 2. Posar a disposició l'ordinador central necessari per suportar el sistema.

 3. Adquirir els mòduls addicionals de software que es detallen a l'annex.

 4. Assessorar per a l'elecció del software addicional més adequat per dur a terme el projecte. Dirigir tècnicament la instal·lació i posar en marxa els nous mòduls de software.

 5. Assessorar per a l'elecció del hardware i les connexions telemàtiques necessàries per a la posada en marxa del projecte.

 6. Administrar el sistema per un període inicial de tres anys.

 7. Formar el personal bibliotecari per poder utilitzar amb eficàcia el nou software per a les seves tasques diàries, així com en la catalogació en format MARC.

 8. Controlar la integritat de la base de dades, aplicant totes les mesures de seguretat recomanades per a aquest fi.

El Centre Balears Europa es compromet a:

 1. Abonar a la UIB, presentada prèviament la factura, la quantitat inicial de 14.595,69 euros (2.428.518 ptes.) , corresponent al cost dels mòduls de software addicionals que s'han d'instal·lar.
 2. Abonar a la UIB, presentada prèviament la factura, la quantitat anual de 1.560,07 euros (259.573 ptes.) , corresponent al cost de manteniment dels mòduls de software addicionals que s'han d'instal·lar.

 3. Instal·lar el hardware i les connexions telemàtiques necessaris per poder operar amb el sistema i fer-se càrrec del seu manteniment.

 4. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de l'administració del sistema.

 5. Reconvertir a càrrec seu els catàlegs informatitzats que tenen en aquests moments, d'acord amb les directrius que doni l'administració del sistema.

 6. Seguir els protocols que s'estableixin per accedir a les consultes i el suport de l'administració del sistema.

 7. Garantir l'assistència de tot el personal que ha d'utilitzar el sistema a les sessions de formació.

 8. Facilitar l'accés del personal de la UIB al seu fons bibliogràfic.

 9. Facilitar a la UIB les fotocòpies de documents dels seus fons bibliogràfics que aquesta li demani a un preu no superior a les tarifes REBIUN de préstec interbibliotecari.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars: cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Pel Consorci Centre Balears Europa,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Mesquida
President del Consorci
Conseller d'Hisenda i Pressuposts Govern de les Illes Balears

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 22 de gener de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex

PRESSUPOST DEL PROJECTE D'INFORMATITZACIÓ del Centre de Documentació Europea

ADQUISICIÓ DE NOU SOFTWARE

PRODUCTE

preu en euros

IVA 16%

Total

Scope

2.135,1

341,62

2.476,72

TOC (Table of contet Display Indexing software)

7.885,28

1.261,64

9.146,92

Ampliació de dues llicències d'usuari simultani

2.562,11

409,94

2.972,05

TOTAL INVERSIÓ INICIAL SOFTWARE (1)

12.582,5

2.013,2

14.595,69

Manteniment anual de software

Preu

IVA 16%

Total

Scope

256,21

40,99

297,20

TOC

781,32

125,01

906,33

Ampliació de dues llicencies d'usuari simultani

307,36

49,18

356,54

TOTAL MANTENIMENT ANUAL SOFTWARE (2)

1.344,89

215,18

1.560,07

TOTAL CONVENI (1) + (2) 16.155,76 EUROS