Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Binissalem i la Universitat de les Illes Balears

Binissalem, 21 de febrer de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Miquel Nadal Moyà, que actua com a batlle de l'Ajuntament de Binissalem, amb domicili al carrer de la Concepció, 7, de Binissalem.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre l'Ajuntament i la societat.

Que l'Ajuntament de Binissalem es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de Binissalem i la UIB es comprometen en la creació del Centre Universitari de Binissalem, on els joves universitaris de Binissalem i el seu entorn tinguin les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . L'Ajuntament de Binissalem cedirà l'ús d'unes instal·lacions, adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb un mínim de quatre ordinadors connectats a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment el centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . La Universitat es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari de Binissalem.

Sisena . El Centre Universitari de Binissalem funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstecs interbibliotecaris.

Setena . La Universitat enviarà al Centre Universitari de Binissalem un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . Si el Centre Universitari de Binissalem vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Novena . L'Ajuntament de Binissalem, mitjançant el Centre Universitari, podrà proposar l'organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d'accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s'impartirien al municipi de Binissalem. Aquests cursos estaran en funció de l'oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d'interès per als habitants de Binissalem.

Desena . Les dues institucions promouran que els estudiants de Binissalem i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà al sector empresari de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena . El present conveni es podrà ampliar en funció de la dinàmica i l'activitat pròpia del Centre Universitari de Binissalem.

Dotzena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Binissalem,

Miquel Nadal
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 22 de gener de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de febrer de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).