Convenis i acords marc signats per la UIB

Modificació del protocol de col·laboració entre "Sa Nostra" Caixa de Balears i la Universitat de les Illes Balears signat l'1 de desembre de 1995

Palma, 25 de setembre de 2001

REUNITS

D'una banda, el senyor Pau Dols Bover, que actua en representació i com a Sotsdirector General de les àrees Comercial i Financera de la Caixa d'Estalvis de les Illes Balears, "Sa Nostra" (d'ara endavant, Sa Nostra), amb domicili al carrer de Ramon Llull, 2 de Palma (Mallorca, Illes Balears), i NIF núm. G-07013154.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per a la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament modificar el protocol de col·laboració signat entre les dues entitats el dia 1 de desembre de 1995 de tal manera que les clàusules primera i cinquena queden redactades de la següent forma:

Primera. Objectiu . A fi de completar la formació d'alguns alumnes d'Empresarials de la UIB (facultat i escola), aquesta i Sa Nostra faran la convocatòria de tres beques per poder fer pràctiques als departaments de l'Àrea d'Inversions de Sa Nostra.

Tercera. Durada . Aquestes beques tindran una durada de sis mesos, des de dia 1 de novembre de 2001 fins al 30 d'abril de l'any 2002, amb possibilitat de pròrroga.

Cinquena. Finançament de les beques . Sa Nostra finançarà les tres beques per un import de 450.000 (quatre-centes cinquanta mil) pessetes cadascuna, la distribució de les quals anirà a càrrec de la UIB. En cas de que la durada de la beca sigui distinta a sis mesos, l'import esmentat serà proporcional a la durada.

I perquè consti, ambdues parts signen el protocol en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Caixa d'Estalvis de les Illes Balears, "Sa Nostra",

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pau Dols
Sotsdirector Comercial i Financer
Llorenç Huguet
Rector
Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears de data 9 d'octubre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).