Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Fundació de les Illes Balears per a la innovació tecnològica i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 10 de juliol de 2001

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Príam Villalonga i Cerdà, en qualitat de president de la Fundació de les Illes Balears per a la Innovació Tecnològica, en nom i representació d'aquesta fundació, segons escriptura atorgada davant el notari de Palma, Senyor Miguel Mulet Ferragut, el dia 9 de juliol de 2001, núm. de protocol 2731.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

La Fundació de les Illes Balears per a la Innovació Tecnològica té com a objectiu la realització d'activitats i estudis orientats al desenvolupament d'accions formatives, d'investigació, de promoció, d'assistència i d'altres que permetin la implantació i el desenvolupament de la societat de la informació a les Illes Balears.

El Centre d'Estudis de Dret i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, per la seva banda, té com a objectiu principal constituir-se com a fòrum d'estudi i difusió del Dret de la informàtica que, per l'especialització i interdisciplinarietat dels seus components i la seva constant actualització, pugui participar amb els seus serveis en l'entrada de la societat balear a l'era de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

Totes dues entitats consideren les noves tecnologies de la informació i les comunicacions com una eina imprescindible per millorar la competitivitat de les empreses de les Illes Balears i per mantenir un ritme creixent de l'economia balear paral·lel a un desenvolupament sostenible. Consegüentment, estan interessades a promoure activitats conjuntes que ajudin a la implantació plena de la societat de la informació a les Balears.

Per tot això, les parts que intervenen, havent examinat les consideracions anteriors i d'acord amb el que preveuen les disposicions vigents,

ACORDEN

Primer . Realitzar periòdicament seminaris conjunts CEDIB-IBIT per tal de conèixer, concretar i coordinar iniciatives d'interès per a ambdues parts.

Segon . Promoure projectes relatius a la societat de la informació europeus, nacionals i regionals de manera conjunta i participar-hi, principalment aquells que representin o incloguin estudis horitzontals referents a la problemàtica jurídica de les noves tecnologies.

Tercer . En tots els projectes on hi pugui haver una col·laboració, aquesta ha de començar, en la mesura de les possibilitats, en la mateixa fase d'elaboració de la proposta de projecte, perquè ambdues entitats puguin tenir decisió i control sobre les tasques que s'hagin de realitzar en cada cas.

Quart . Incloure enllaços encreuats a les pàgines web de la Fundació IBIT i del CEDIB per tal de promocionar més bé ambdues entitats i donar a conèixer més fàcilment els objectius, projectes i accions que desenvolupen i la cooperació que existeix entre els dos centres.

Cinquè . Contractar un becari de manera conjunta sota les condicions següents:

  1. Els honoraris del becari seran de 80.000 pessetes mensuals.
  2. L'horari del becari serà de vint hores setmanals.
  3. El becari dedicarà a la setmana dotze hores a l'IBIT i vuit hores al CEDIB.
  4. Els honoraris del becari els pagaran la Fundació IBIT i el CEDIB de manera proporcional a les hores de dedicació a cada entitat.

Sisè . Qualsevol de les parts podrà denunciar l'incompliment del conveni per part de l'altra part davant la comissió de seguiment. En aquest cas es podrà decidir de separar la part que hagi incomplert la seva responsabilitat.

Com a prova de conformitat, les parts que intervenen signen aquest document en dos exemplars i amb un sol efecte, a la ciutat i en la data indicades al començament.

El President de la Fundació de les Illes Balears per a la Innovació Tecnològica,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Príam Villalonga
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de setembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).