Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni d'adscripció a la Universitat de les Illes Balears de l'Escuela Superior de Turismo de Baleares de la Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, sl

Palma, 4 de desembre de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Felipe Moreno Rodríguez, en representació legal de la Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL, titular de l'Escuela Superior de Turismo de Baleares, que acredita amb l'escriptura de poder que s'adjunta al present conveni com a annex I.

EXPOSEN

I. La Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL, constituïda amb personalitat jurídica i patrimonis propis d'acord amb la legislació vigent, la representació legal de la qual té el domicili a Palma, carrer del Sol, 1, té capacitat per exercir la titularitat de l'Escuela Superior de Turismo de Baleares, creada l'any 1964, reconeguda pel Ministeri d'Informació i Turisme amb data 3 d'agost de 1965 (BOE de 13 d'agost) i qualificada com a «centro no estatal de enseñanzas turísticas especializadas» amb data 11 de juny de 1981 (BOE de 13 d'agost), segons determina el Reial decret 865/1980, de 14 d'abril, a la disposició transitòria segona, primer apartat.

II. Que el present conveni regula l'adscripció a la Universitat de les Illes Balears de l'Escuela Superior de Turismo de Baleares, de la qual és titular la Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL, de conformitat amb el que disposen els articles 76 a 82 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

III. Que l'entitat promotora ha justificat que complia els requisits establerts a les normes esmentades i ha aportat la documentació que estableixen, la qual s'ha incorporat a l'expedient administratiu corresponent.

IV. Que la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears, a la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2000, va aprovar aquest conveni d'adscripció, el qual fou ratificat pel Consell Social de la Universitat a la sessió ordinària del dia 2 d'abril de 2001.

En virtut de tot això, ambdues parts subscriuen el present conveni d'adscripció, d'acord amb les següents

ESTIPULACIONS

A) DEL CENTRE

Primera . L'Escuela Superior de Turismo de Baleares es constitueix en centre adscrit a la Universitat de les Illes Balears, de conformitat amb el principi de llibertat de creació de centres docents previst a l'article 27.6 de la Constitució, i de conformitat amb la previsió de l'article 48.5 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària.

La denominació de l'Escuela Superior de Turismo de Baleares, a petició de la Universitat de les Illes Balears i per evitar confusions amb l'Escola Universitària de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, serà a partir de l'adscripció d'aquest centre la d'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno. Aquest nom s'haurà d'utilitzar en tota la documentació, retolació i publicitat que faci referència al nou centre adscrit a la Universitat de les Illes Balears.

Segona . El centre es troba situat a la ciutat de Palma (carrer del Sol, 1) i té una delegació a Maó (carrer de Sant Ferran, 17), on hi ha totes les instal·lacions necessàries per al funcionament de l'Escola, les quals ambdues parts accepten com a satisfactòries per al compliment de la finalitat de l'Escola. L'entitat titular es compromet a mantenir en tot moment les condicions de seguretat i salubritat a les instal·lacions de l'Escola, així com a fer-hi les reformes adients per eliminar les barreres arquitectòniques que dificultin l'accés a les persones amb minusvalideses físiques.

A la Memòria es descriuen aquestes instal·lacions amb llur planimetria.

B) DE LES QÜESTIONS ACADÈMIQUES

Tercera . Els estudis que s'impartiran i cursaran a l'Escuela Superior de Turismo de Baleares seran els conduents a l'obtenció del títol de Diplomat en Turisme, de conformitat amb el pla d'estudis vigent en cada moment i que per a aquests ensenyaments hagi aprovat la Universitat de les Illes Balears i homologat el Consell d'Universitats.

Quarta . L'aprovació, modificació i revisió del pla d'estudis impartit a l'Escola, com també tot el que faci referència a l'organització acadèmica del centre, es regiran pel que disposen els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i el seu reglament de funcionament.

Cinquena . Els estudis seguits a l'Escuela Superior de Turismo de Baleares tindran els mateixos efectes acadèmics que els cursats als corresponents centres propis de la Universitat de les Illes Balears.

Sisena . Els estudis impartits a l'Escola se sotmetran a la supervisió de la Universitat de les Illes Balears, per verificar que es compleixen les disposicions de la normativa vigent i d'aquest conveni. Aquesta supervisió l'exercirà el director del centre, sens perjudici de les funcions atribuïdes al delegat de la Universitat.

Així mateix, els directors dels departaments de la Universitat podran sol·licitar tota la informació que considerin necessària sobre la programació i el desenvolupament de les disciplines corresponents.

Setena . L'Escola organitzarà les activitats acadèmiques dels seus alumnes pel que fa a proves parcials, exàmens finals, règim de classes teòriques i pràctiques, activitats complementàries i sistemes d'avaluació i qualificació dels alumnes.

C) DELS ÒRGANS DE GOVERN

Vuitena . El govern i l'administració del centre correspondran als òrgans unipersonals i col·legiats prevists en aquest conveni, la composició i les funcions dels quals desenvoluparà el Reglament de funcionament del centre.

Novena . Són òrgans unipersonals el director i el secretari. Es designarà, a més a més, un subdirector, que exercirà les funcions de cap d'estudis.

Desena . En compliment del que disposa l'article 78.1 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears es constituirà un patronat de l'Escola, el règim jurídic del qual regularà el Reglament de funcionament del centre.

El patronat esmentat serà integrat per un nombre de membres no superior a deu i s'hi integraran el director del centre, el delegat de la Universitat i dos vocals nomenats pel Rector de la Universitat.

Onzena . La participació del personal docent, alumnat i personal d'administració i serveis del centre la desenvoluparà el Reglament de funcionament del centre i s'adaptarà als principis establerts als Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

D) DEL PROFESSORAT

Dotzena . El professorat de l'Escola el contractarà lliurement l'entitat titular, segons el que estableix el Reglament de funcionament, entre aquells professors que reuneixin les condicions de titulació que exigeixi la legislació vigent i obtinguin la venia docendi del Rector, d'acord amb les disposicions dels Estatuts de la Universitat.

E) DELS ESTUDIANTS

Tretzena . L'accés i la permanència dels alumnes a l'Escola es regirà per les mateixes normes establertes amb caràcter general per a la resta de centres docents de la Universitat de les Illes Balears.

El nombre d'alumnes de l'Escola estarà sotmès a numerus clausus. Inicialment el límit d'alumnes de nova entrada es limita a 295 (225 per als alumnes de Palma i 70 per als alumnes de Maó).

Catorzena . Els alumnes de l'Escuela Superior de Turismo de Baleares tindran la consideració d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears i gaudiran dels mateixos drets i obligacions que estableixin els Estatuts de la Universitat i la normativa que els desenvolupa per als seus estudiants, mentre els sigui aplicable, tenint en compte les característiques pròpies del centre, de conformitat amb les previsions del seu propi Reglament de funcionament.

F) DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Quinzena . El personal d'administració i serveis el contractarà l'entitat titular i serà el suficient per atendre les necessitats del centre.

G) DEL FINANÇAMENT I EL RÈGIM ECONÒMIC

Setzena . El règim econòmic de l'Escola se sotmetrà a les disposicions de la legislació vigent, d'aquest conveni i del Reglament de funcionament del centre.

Dissetena . L'entitat titular es compromet a aportar els mitjans econòmics per al manteniment de les instal·lacions i el desenvolupament de les activitats docents i complementàries, per a la qual cosa respon amb el seu patrimoni i establirà per això mateix el preu que han de pagar els alumnes, les aportacions de les entitats públiques o privades i qualssevol altres ingressos originats per les activitats del centre.

El pressupost anual de l'Escola inclourà les partides pressupostàries necessàries per cobrir les retribucions complementàries que corresponguin al director i al delegat.

Divuitena . L'entitat titular presentarà anualment a la Universitat, perquè en tingui coneixement, els pressuposts i la memòria econòmica anual elaborats pel centre.

Dinovena . De l'import total de la matrícula dels seus alumnes, l'Escuela Superior de Turismo de Baleares ingressarà anualment a la Universitat de les Illes Balears la quantitat equivalent al percentatge que la pròpia Universitat de les Illes Balears determini, que en aquest moment es fixa en el 40 per cent de la dita matrícula.

Vintena . La Universitat de les Illes Balears liquidarà a l'Escuela Superior de Turismo de Baleares la part proporcional d'aquelles taxes acadèmiques que els alumnes becaris no varen ingressar al centre, sempre que l'òrgan que va concedir-los la beca pagui aquestes taxes a la Universitat.

H) DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT

Vint-i-unena . El Reglament de funcionament de l'Escuela Superior de Turismo de Baleares, que ha de ratificar la Universitat, un cop elaborat i aprovat per l'Escola, s'ajustarà a les previsions de la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, del Decret 2293/1973, de 17 d'agost, pel qual es regulen les escoles universitàries, dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i del present conveni d'adscripció.

ALTRES ESTIPULACIONS

Vint-i-dosena . La Universitat de les Illes Balears i l'Escuela Superior de Turismo de Baleares poden establir tots aquells mecanismes de col·laboració que considerin convenients.

Vint-i-tresena . Aquest conveni tindrà una durada inicial de sis anys i es renovarà automàticament per terminis de tres anys si, sis mesos abans d'acabar cada un d'aquests terminis, alguna de les parts no en demana la revisió o resolució. Es garantirà, d'aquesta forma, el funcionament de l'Escola durant un període mínim que permeti a l'alumnat, dins un aprofitament acadèmic normal, d'acabar els estudis que hi hagi començat.

Vint-i-quatrena . Es preveu expressament com a causa de resolució d'aquest conveni la integració de l'Escuela Superior de Turismo de Baleares a la Universitat de les Illes Balears com a conseqüència de la tramitació i resolució prèvies del corresponent expedient d'integració previst a l'article 82 dels Estatuts de la Universitat.

Vint-i-cinquena . Qualsevol modificació de les condicions generals recollides en aquest conveni relativa als locals, instal·lacions, condicions acadèmiques del professorat, títols o plans d'estudis, nombre d'alumnes, etc., s'haurà de comunicar a la Universitat de les Illes Balears i aquesta l'ha d'aprovar.

Vint-i-sisena . Aquest conveni s'adaptarà a la legislació estatal o de la Comunitat Autònoma que es dicti i que sigui aplicable als centres universitaris adscrits.

I en els termes expressats resta establert entre les parts que compareixen el present conveni d'adscripció, que firmen i rubriquen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per l'entitat,

Llorenç Hugue
Rector

Felipe Moreno
Dirrector

Diligència

El present conveni d'adscripció el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de desembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Així mateix, aquest conveni d'adscripció el va ratificar el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears en data 2 d'abril de 2001.