Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Científiques

Madrid/Palma, 4 de novembre de 2000

D'acord amb el que estableix la clàusula desena del conveni de cooperació subscrit amb data 4 de novembre de 1997 per al reconeixement del Laboratori de Neurofarmacologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) com a unitat associada al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a través de l'Institut de Neurobiologia Ramón y Cajal, les parts firmants

ACORDEN

Primer . Prorrogar per tres anys la vigència de l'esmentat conveni.

Segon . Sotmetre la unitat associada a la qual es refereix el conveni a la normativa reguladora de les unitats associades al CSIC de R+D aprovada per Junta de Govern d'aquest organisme a la sessió de 25 de febrer de 2000.

Tercer . Modificar les clàusules segona i quarta del conveni en els termes següents:

« Clàusula segona . El conveni ha d'anar acompanyat per dos annexos en els quals es detalli, respectivament, el personal científic de plantilla que hagi de vincular-se a la unitat associada i el personal del CSIC que col·labori amb aquesta: s'ha de demanar la conformitat dels seus directors i efectuar la modificació oportuna a l'annex en cas de variació.»

« Clàusula quarta . El personal de la unitat associada podrà fer ús dels serveis comuns, infraestructura i equipament científic del centre del CSIC, sense més limitacions que les establertes en el règim intern d'utilització. Al mateix temps, el personal del CSIC podrà fer ús dels serveis comuns, infraestructura i equipament als quals tingui accés aquella.»

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Pel Consell Superior d'Investigacions Científiques,
Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Rolf Tarrach Siegel
President

 

Llorenç Huguet Rotger
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de desembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex 1

çPERSONAL DE PLANTILLA QUE INTEGRA LA UNITAT ASSOCIADA

LABORATORI DE NEUROFARMACOLOGIA

Universitat de les Illes Balears

Període de pròrroga 4 de novembre de 2000 / 4 de novembre de 2003

Sr. Jesús Andreu Garcia Sevilla - Catedràtic, investigador responsable de la unitat associada

Sr. Antoni Miralles Socias - Professor titular

Sra. Susana Esteban Valdés - Professora titular

Sr. Pablo Vicente Escribá Ruiz - Professor titular

Annex 2

PERSONAL DE PLANTILLA DEL CSIC QUE COL·LABORA AMB LA UNITAT ASSOCIADA

INSTITUT DE NEUROBIOLOGIA RAMÓN Y CAJAL

Període de pròrroga 4 de novembre de 2000 / 4 de novembre de 2003

Sr. Javier Garzón Niño - Investigador científic, responsable del grup del CSIC

Sr. José Rodrigo García - Professor d'Investigació

Sr. Javier de Felipe Oroquieta - Científic titular

Sra. M. Pilar Sánchez-Blázquez - Científica titular

Sra. María Santacana Altamiras - Científica titular