Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Conselleria de Benestar Social, la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Científiques per a la col·laboració docent i de recerca amb l'Escola de Vela Calanova

Palma, 30 de novembre de 2001

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, en virtut del que disposa el Decret 1/2001, de 30 de març, article únic (BOIB núm. 40, de 30-III-2001, i BOIB núm. 43, de 10-IV-2001, de correcció d'errors), del president de les Illes Balears pel qual es delega en els titulars de les conselleries la firma dels convenis i dels acords de cooperació i col·laboració.

D'una altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el vicepresident d'Organització i Relacions Institucionals del Consell Superior d'Investigacions Científiques (a partir d'ara, CSIC), Il·lustríssim Senyor José Pío Beltrán Porter, en virtut de les competències que té delegades per Resolució de 7 de desembre de 2000.

MANIFESTEN

La Conselleria de Benestar Social té adscrita l'Escola de Vela Calanova, en virtut del Decret 4/1994, de 13 de gener, d'assumpció de mitjans patrimonials adscrits a les funcions traspassades en matèria d'esports per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La UIB té una àmplia experiència docent en ciències i tecnologies marines, i hi ha professors de diversos departaments i instituts universitaris que estan interessats a desenvolupar tasques de col·laboració amb la dita escola.

El CSIC a les Balears té investigadors de reconegut prestigi en ciències i tecnologies marines que desenvolupen la seva tasca dins l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), centre mixt de recerca entre la UIB i el CSIC.

Atès l'anterior, i en virtut del que es disposa al Conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, del dia 12 de juliol de 2000, pel que fa a l'interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent amb la UIB per desenvolupar diverses actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern de les Illes Balears, les parts

ACORDEN

 1. Establir un conveni de col·laboració pel qual la UIB (mitjançant els seus departaments i l'IMEDEA), el CSIC (mitjançant l'IMEDEA) i la Conselleria de Benestar Social es comprometen a desenvolupar accions de col·laboració relacionades amb l'Escola de Vela Calanova.
 2. La UIB i el CSIC donaran assessorament científic i tècnic en tots aquells temes relacionats amb les ciències de la mar que siguin d'interès per a l'Escola de Vela Calanova. Així mateix, el CSIC, la UIB, a través dels seus departaments, i l'Escola de Vela Calanova desenvoluparan programes d'estudis i investigació sobre totes les matèries relacionades directament amb els serveis que presta i les activitats que organitza l'Escola de Vela Calanova per tal de millorar-ne la qualitat i la satisfacció dels usuaris. En cas que alguna de les activitats objecte de la col·laboració consisteixi en l'elaboració d'estudis o informes, aquests s'hauran d'entregar contra document acreditatiu, degudament signat per l'Escola de Vela Calanova, on quedi constància de la seva recepció.
 3. La UIB i el CSIC desenvoluparan a l'Escola de Vela Calanova activitats, tasques docents, reunions científiques, conferències i cursos monogràfics en els quals totes tres institucions estiguin interessades.
 4. L'Escola de Vela Calanova posarà a disposició de la UIB i del CSIC (mitjançant l'IMEDEA) les instal·lacions i infraestructures de les quals disposi, així com el personal tècnic i el suport logístic que siguin necessaris per desenvolupar les activitats proposades.
 5. La UIB i el CSIC es comprometen a realitzar anualment, havent-ho demanat prèviament l'Escola de Vela Calanova, seminaris sobre alguna temàtica que sigui pròpia i d'interès de l'Escola.
 1. La UIB i el CSIC disposaran d'espai per emmagatzemar-hi l'instrumental i l'equipament que siguin necessaris per desenvolupar les activitats relacionades amb les ciències i tecnologies marines a les instal·lacions de l'Escola de Vela Calanova.

 2. En protocols annexos la UIB, el CSIC i l'Escola de Vela Calanova concretaran les activitats que s'hagin de realitzar, així com el finançament corresponent quan sigui necessari.

 3. El present conveni té la naturalesa del que es preveu a l'article 3.c) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i queda fora de l'àmbit d'aplicació de la dita Llei, als principis de la qual s'ha d'ajustar per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar en la seva execució i interpretació. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin tenir lloc.

 4. Atès que es tracta d'un conveni subscrit entre administracions públiques, hi seran aplicables les normes de dret administratiu que pertoquin per a cadascuna d'ambdues institucions. Particularment, per al Govern de les Illes Balears hi serà aplicable la Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les normes que la despleguen.

  Aquest conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2001, i es prorrogarà tàcitament per períodes anuals, si no hi ha denúncia expressa per part de cap de les institucions que hi intervenen. La denúncia es farà amb una antelació d'un mes a la data de finalització de cada pròrroga. Aquest conveni entrarà en vigor des del moment de la seva signatura.

 5. Aquest conveni es resoldrà per mutu acord entre les parts o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en sis exemplars, tres en català i tres en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Conselleria de Benestar Social,

Fernanda Caro
Consellera

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Consell Superior d'Investigacions Científiques,

José Pío Beltrán
Vicepresident

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de desembre de 2000 i de 22 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).