Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració universitària entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat de la República (Uruguai)

Palma/Montevideo, 2 de juliol de 2001

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la Universitat de la República - Instituto Nacional de Enfermería (INDE), representats pel Rector, senyor Rafael Guarga, i la directora general de l'INDE, senyora Haydée Ballesteros, amb domicili al carrer de 18 de Julio, núm. 1968, 11200 Montevideo (Uruguai).

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar l'acord de col·laboració universitària internacional sobre la base que:

¿ Les universitats són institucions que promouen l'intercanvi de coneixements cientificoculturals;

¿ Ambdues són institucions públiques amb personalitat jurídica pròpia, que els permet subscriure convenis d'aquesta naturalesa per al millor compliment dels fins que tenen encomanats;

¿ Ambdues institucions es troben unides per la comunitat d'objectius cientificoculturals, així com pel que fa al foment de la investigació i la formació superior;

¿ Atenent els objectius de la cooperació universitària, manifesten els seus criteris d'estimular l'intercanvi científic de docents, investigadors i estudiants de grau i postgrau.

Per tot això,

ACORDEN

Establir vies de cooperació, dins els marcs establerts a la legislació vigent, amb les finalitats següents:

I. Desenvolupar la col·laboració d'acord amb programes que seran elaborats per l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia i el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB i per l'Instituto Nacional de Enfermería de la Universitat de la República, dins l'àmbit de la investigació i la docència de grau i de postgrau.

II. Establir en els programes de col·laboració elaborats:

1. L'intercanvi d'investigadors, personal docent i estudiants, dins el marc de les disposicions vinculants entre tots dos països, però, amb la decidida intenció de suprimir els obstacles acadèmics, tant materials com formals, que impedeixin l'intercanvi àgil d'universitaris d'ambdues institucions.

2. La realització d'edicions conjuntes de monografies que responguin a l'interès comú d'ambdues institucions.

3. La realització de projectes d'investigació, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, en qualsevol de les branques d'interès comunes a ambdueszinstitucions.

4. La creació i organització d'activitats docents coordinades.

5. L'organització de col·loquis internacionals.

III. Elaborar, cada una de les universitats, un programa anual d'activitats, que es trametrà a l'altra part contractant cada mes de març. Ambdues propostes confluiran en un programa d'activitats comunes a ambdues universitats, per a l'any acadèmic. Aquest programa anual serà considerat com a annex del present acord.

El programa anual així desenvolupat especificarà els recursos econòmics necessaris per poder-lo realitzar, així com la forma de finançament, i serà aprovat por ambdues universitats abans del mes d'agost de l'any anterior a la seva execució; en cas necessari, es podran presentar als organismes competents nacionals i internacionals altres activitats compreses en el programa per al seu finançament; en particular el conveni cultural entre els governs d'ambdós països.

IV. Elaborar un informe anual de les activitats que cada Universitat ha realitzat, que serà tramès a l'altra part contractant, juntament amb el programa proposat per a l'any acadèmic.

Per al seguiment de les vies de col·laboració anteriors, cada una de les parts nomenarà els seus membres del comitè de seguiment del conveni.

El present acord de col·laboració universitària internacional entrarà en vigor en el moment de la firma i tindrà una validesa de quatre anys, i serà renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. El conveni pot ser modificat per les parts mitjançant declaració concorde.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per la Universitat de la República,

Llorenç Huguet
Rector

Rafael Guarga
Rector

Berta Artigas

Directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia

Haydée Ballesteros

Directora General de l'Instituto Nacional de Enfermería

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 29 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).