Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Benestar Social, a través de l'Institut Balear de la dona, per a la realització de la universitat d'estiu d'estudis de gènere

Palma, 30 de novembre de 2001

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i representant seu, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, de l'altra, l'Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, qui actua en virtut de les facultats que li atorga l'Ordre del president de les Illes Balears de 16 de març de 2001 i fent ús de la delegació de firma del president de les Illes Balears als titulars de les conselleries a qui correspongui sectorialment la gestió o l'execució de la matèria objecte del conveni, feta pel Decret 1/2001 de 30 de març (BOIB del 3 d'abril).

MANIFESTEN

  1. La Conselleria de Benestar Social, a través de l'Institut Balear de la Dona, té atribuïdes les competències i les funcions de la política en matèria d'igualtat d'oportunitats.
  2. La Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG), amb la intenció d'esdevenir un marc de foment, d'intercanvi d'informació, de debat i de punt de trobada entre persones interessades a revisar i aprofundir en l'anàlisi de qüestions diverses des d'una perspectiva de gènere, va sorgir al si de la UIB l'any 1977 i que, d'aleshores ençà, ha realitzat quatre edicions amb les temàtiques següents: I Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: identitat de dona (1997); II Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: cap a una ciència no androcèntrica (1998); III Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: violència de gènere i misogínia a finals del segle XX (1999); IV Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: democràcia paritària: àmbit públic¿àmbit privat (2000). En totes aquestes edicions van participar professores i professors de la majoria dels departaments de la UIB i d'altres universitats de l'estat espanyol (Complutense de Madrid, de Barcelona, Autònoma de Barcelona, de València, de Granada, d'Oviedo) i europees (de Londres, de Coblenza-Landau) i de diversos àmbits professionals, amb participació nombrosa i en augment cada any. Com a part d'aquestes activitats (i amb el seu pressupost, que ha inclòs cada any una partida destinada a publicacions), fins ara s'han editat diverses publicacions.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Aquest Conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 26 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix l'article 3 del text esmentat.

Atès que es tracta d'un conveni subscrit per una administració pública, hi són aplicables les normes de dret administratiu que hi pertoquin, particularment la Llei 1/1986 de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segon . La Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona es comprometen en la realització de l'activitat anual de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere.

Tercer. A aquest efecte, l'organització de la UEEG ha de facilitar a l'Institut Balear de la Dona amb antelació suficient la programació de l'edició i li ha de reservar un espai de participació preferent.

Quart. Per la seva part, l'Institut Balear de la Dona ha de finançar la UEEG amb la quantitat de cinc milions i mig de pessetes (5.500.000 PTA) per a l'edició de 2001 (quantitat que inclou totes les activitats de la UEEG: quatre milions i mig (4.500.000 PTA) per a l'edició mateix i un milió (1.000.000 PTA) per a la publicació dels materials que es traurà de la partida pressupostària 73101 323C01 44100 00000.

Cinquè . La UIB es compromet a donar accés prioritari a l'Institut Balear de la Dona a les bases de dades documentals, tant remotes com locals, i al préstec de documents del Servei de Biblioteca i Documentació, en règim de reciprocitat.

Sisè . Aquest Conveni és vigent des de la seva signatura fins al 31 desembre de 2001.

Setè . Seran causes de resolució d'aquest conveni les següents:

  1. Expiració del termini pactat.
  2. Força major o qualsevol altra causa aliena a la voluntat de les parts signants que afecti substancialment el desenvolupament o l'objecte de la col·laboració.
  3. Incompliment greu i/o manifest de les obligacions per alguna de les parts.
  4. Acord mutu de les parts.

La resolució d'aquest Conveni no implica cap dret a la reclamació de compensacions econòmiques per part dels signants, excepte en els casos d'incompliment greu o manifest de les obligacions d'alguna de les parts, en què serà necessària la restitució de les quantitats donades.

Vuitè. El pagament s'efectuarà quan s'hagi presentat un certificat que acrediti de manera exhaustiva i detallada les despeses ocasionades per a l'organització de la UEEG, amb la certificació i la conformitat prèvies de la directora de l'Institut Balear de la Dona.

Novè . La UIB ha d'aportar els recursos humans i materials necessaris per organitzar la UEEG.

Desè . La UIB es compromet a presentar a l'Institut Balear de la Dona una memòria anual de les activitats i actuacions realitzades.

Onzè. Ambdues parts es comprometen a reflectir la col·laboració mútua incloent els escuts o els logotips propis en un lloc destacat de totes les activitats i les actuacions que duguin a terme en col·laboració, i també a integrar les persones designades per cada part en els diferents actes i presentacions públiques que es puguin fer.

Dotzè. Tota la publicitat derivada de l'activitat objecte d'aquest Conveni i en la qual aparegui el logotip de suport de l'Institut Balear de la Dona, ha de ser com a mínim en català (Decret 100/1990 de 29 de novembre).

Tretzè . Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per representants d'ambdues parts, de la qual formaran part la directora de l'Institut Balear de la Dona i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals de la UIB, que s'han de reunir amb la finalitat d'avaluar el desenvolupament del Conveni.

Catorzè . Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la naturalesa jurídica administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest Conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet Rotger

Per la Conselleria de Benestar Social,
Fernanda Caro Blanco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).