Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la comissió econòmica de les Nacions Unides per a Àfrica (ECA), representada pel Centre de dones d'Àfrica (ACW), i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Palma, 27 de juliol de 2001

REUNITS

D'una part, la directora del Centre de Dones d'Àfrica (ACW), senyora Josephine Ouedraogo, com a representant de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Àfrica (ECA), per delegació del secretari general.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Segona

Àrees de cooperació

1. La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions. Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

2. El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Mecanismes de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.

3. Seminaris, col·loquis, simposis.

4. Estudis d'investigació conjunts.

5. Programes i plans d'estudis conjunts.

6. Accés a equips i material específics.

7. Visites de durada curta.

8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.

9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Programes projecte específics

I. Per cada programa projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats i programes universitaris organitzats a la UIB.

II. Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del representant de cada institució.

Quarta. Coordinació

Cada una de les parts o el seu representant, nomenarà una persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Cinquena. Condicions financeres

a) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

b) ECA no assumeix cap tipus de compromís financer en el moment de la firma d'aquest acord.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i tindrà una durada indefinida.

Vuitena. Modificació

Ambdues parts, de comú acord i per escrit, poden proposar-ne la modificació.

Novena . La rescissió es farà amb tres mesos d'antelació i per escrit a l'altra part. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Desena. Resolució de conflictes

Ambdues parts establiran els mitjans més adients per a la resolució de qualsevol qüestió referent a la interpretació o aplicació del present acord.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Secretaria de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Àfrica,

Llorenç Huguet
Rector

Josephine Ouedraogo Directora del Centre de Dones d'Àfrica

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).