Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Llucmajor i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 13 de novembre de 2001

REUNITS

D'una banda, el senyor Lluc Tomàs Munar, que actua en representació i com a batlle de l'Ajuntament de Llucmajor, amb domicili a la plaça d'Espanya, 12, 07620 Llucmajor.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

La voluntat de desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la cultura, la docència, la formació d'estudiants i la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Per la qual cosa,

ACORDEN

Primer. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al terme municipal de Llucmajor.

Segon. Àrees de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions podrà dur-se a terme respecte dels àmbits d'actuació generals descrits abans i, específicament, dels següents:

1. Centre Universitari de Llucmajor

2. Centre d'Informació i Documentació Jeroni Boscana

3. Futur centre cultural del Claustre de Sant Bonaventura. Restauració de l'espai, aules i tallers

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Tercer. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols, que s'afegiran a aquests conveni, hauran d'incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels màxims representants de totes dues institucions.

Quart. Línies bàsiques de col·laboració de cada àmbit específic

El Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals coordinarà les actuacions que es derivin dels protocols específics dels àmbit següents:

a) Centre Universitari de Llucmajor

L'Ajuntament de Llucmajor i la UIB es comprometran en la creació del Centre Universitari de Llucmajor, on els joves universitaris de Llucmajor i el seu entorn disposin de les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

b) Centre d'Informació i Documentació Jeroni Boscana

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Servei de Biblioteca i Documentació, assessorarà l'Ajuntament de Llucmajor respecte de la creació, l'organització, la catalogació i la informatització dels fons bibliogràfics municipals; aquest assessorament, en una primera fase, en concretarà en la redacció d'un projecte que quantifiqui i temporalitzi aquestes tasques.

La relació de fons bibliogràfics inclou els que actualment es troben en possessió de l'Ajuntament de Llucmajor, més els futurs.

L'Ajuntament de Llucmajor garantirà a la Universitat de les Illes Balears l'accés prioritari a aquests fons.

c) Futur centre cultural del Claustre de Sant Bonaventura. Restauració de l'espai, aules i tallers

La Universitat de les Illes Balears, en una primera fase, assessorarà l'Ajuntament de Llucmajor respecte de la restauració del Claustre de Sant Bonaventura i del projecte del futur centre cultural que s'hi ha d'ubicar.

L'Ajuntament de Llucmajor cedirà a la UIB l'ús d'unes instal·lacions pertanyents al futur centre cultural del Claustre de Sant Bonaventura, adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris, amb un mínim de quatre ordinadors connectats a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà l'acreditació necessària i suficient per accedir-hi.

Cinquè. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest conveni.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitè. Coordinació

El Rector de la Universitat de les Illes Balears i el batlle de Llucmajor nomenaran, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per l'Ajuntament de Llucmajor,

Llorenç Huguet
Rector

Lluc Tomàs
Batlle

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 10 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).