Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 20 de novembre de 2001

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Antònia Munar Riutort, Presidenta del Consell de Mallorca, com a representant d'aquest, en fonament a la Resolució de dia 24 de juliol de 2001.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per establir un conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions per aconseguir la coordinació eficaç dels seus esforços i assolir un millor aprofitament dels recursos respectius, dins el marc de responsabilitats que l'ordenament jurídic vigent assigna a ambdues institucions, en particular la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària.

En conseqüència ambdues institucions

ACORDEN

Primer .

Establir programes de cooperació i col·laboració continuada en el camp de les manifestacions i divulgacions culturals i científiques.

Segon .

Organitzar conjuntament programes d'investigació i de promoció de la investigació fent una especial atenció als que s'insereixen dins el marc d'actuació del Consell de Mallorca.

Tercer .

Col·laborar mitjançant protocols específics en la realització de cursos i tasques de formació en les quals estiguin interessades les dues institucions.

Quart .

Obrir vies de cooperació pel que fa al desenvolupament informàtic, tant científic com administratiu i tècnic, mitjançant els programes d'actuació i els acords necessaris.

Cinquè .

Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i d'altres activitats que el Consell de Mallorca demani a la Universitat de les Illes Balears.

Sisè .

Facilitar la realització de concerts per a l'establiment d'investigacions tècniques i/o aplicades de llarga durada amb la utilització d'instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

Setè .

Fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions pel que fa a la llengua pròpia de Mallorca dins les obligacions que l'Estatut imposa a la Universitat sobre el tema lingüístic.

Vuitè .

Establir concerts i programes d'actuació per al desenvolupament esportiu i la utilització conjunta d'instal·lacions.

Novè .

Establir qualsevol altre tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals.

Desè .

Per al seguiment i desenvolupament del present conveni marc, es crearà una comissió de seguiment formada per tres representants de cada institució.

Entre altres funcions l'esmentada comissió avaluarà les activitats realitzades i proposarà les adients a l'empara del present conveni.

La comissió es reunirà com a mínim cada sis mesos.

El tipus i l'amplitud de les cooperacions, els concerts, els intercanvis, els programes i les actuacions comunes es definiran específicament i seran objecte de protocols específics que s'afegiran a aquest acord, una vegada signats.

Onzè .

El present conveni marc tindrà una validesa de quatre anys, i es podrà prorrogar per un període igual mitjançant acord exprés del Consell de Mallorca i de la UIB, respectivament.

Dotzè .

El present conveni marc substitueix i deixa sense efectes el conveni marc de data 13 de març de 1984, signat entre el Consell Insular de Mallorca i la Universitat de Palma de Mallorca.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en data indicats el present conveni marc, redactat en català, en dos exemplars i amb un sol efecte; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Consell de Mallorca,

Llorenç Huguet
Rector

Maria Antònia Munar
Presidenta

Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell de Mallorca, en qualitat de fedatari públic autoritza la signatura del present conveni marc.

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).