Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors

Palma/Alaior, 4 de setembre de 2001

REUNITS

D'una banda, Joana M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca, d'acord amb les facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Universitat Oberta per a Majors, dins el Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

ACORDEN

  1. La Universitat Oberta per a Majors té com a finalitat bàsica dotar la UIB d'una oferta específica per a gent gran.
  2. La Universitat Oberta per a Majors s'estructura en un cicle de conferències.
  3. El nombre d'estudiants que es podran matricular en aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors és de cinquanta, i els requisits per poder-s'hi matricular són tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta-cinc anys o ser jubilat.
  4. L'organització de la Universitat Oberta per a Majors serà responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.
  5. El Consell de Menorca finançarà aquesta edició de la Universitat Oberta de Majors amb la quantitat de 750.000 pessetes.
  6. El conveni signat l'any 2000 per ambdues institucions, amb el mateix objecte, n'ajustava la validesa, erròniament, a un any natural. Per corregir això, hom estableix que la validesa temporal s'ajustarà a la durada acadèmica de l'activitat que n'és l'objecte, és a dir, a la durada de la UOM durant el curs acadèmic 2000-2001.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La Presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana M. Barceló
El Rector de laUniversitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 19 de juny de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).