Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Carpe Investigaciones Científicas

Palma, 4 de desembre de 2001

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor Antoni Vidal Pons, com a gerent de l'empresa Carpe Investigaciones Científicas, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili a Binissalem, carrer Sant Jordi, 4.

EXPOSEN

 1. Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.
 2. Que l'empresa Carpe Investigaciones Científicas és una societat dedicada a la producció i comercialització de tecnologies pròpies en l'àmbit del calçat, amb un fort component d'investigació i desenvolupament en les seves activitats, manifestat en una llarga trajectòria que inclou tant projectes al nivell nacional com la participació en programes de desenvolupament de les principals empreses del sector.
 3. Que tant Carpe Investigaciones Científicas com la UIB estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i Carpe Investigaciones Científicas

CONVENEN

Primer . Desenvolupar conjuntament programes d'actuació, dins l'entorn configurat en els paràgrafs anteriors, que s'establiran mitjançant protocols addicionals a aquest acord marc i que tractaran, en principi i sense pretendre ser totalment exhaustius, sobre els temes següents:

 1. Accés immediat a la borsa de treball per facilitar la contractació d'universitaris, ja siguin de la UIB o d'altres universitats nacionals.
 2. Col·laboració, en els projectes de l'empresa, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica en tasques de suport al desenvolupament de programes i aplicacions.
 3. Col·laboració, en els projectes de l'empresa, dels departaments de Física i de Ciències Matemàtiques i Informàtica en tasques de suport i desenvolupament de sistemes electrònics de control, molt especialment les aplicacions lligades a la informàtica.
 4. Col·laboració, en els projectes de l'empresa, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica en tasques de desenvolupament d'un nou procés de testatge de pells i escaneig del peu humà per al desenvolupament d'un nou sistema de fabricació de formes i calçat per a minusvàlids.
 5. Col·laboració, en els projectes de l'empresa, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica per a la realització d'un catàleg 3D de venda de calçat per Internet.
 6. Suport sistemàtic dels departaments de Física i de Química en les tasques d'investigació de nous productes i processos.
 7. Col·laboració sistemàtica de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) en les tasques de presentació de projectes.
 8. Suport de la FUEIB en la formació de personal que permeti la solució dels dos problemes que genera una empresa altament tecnificada i amb un creixement molt elevat, com són la formació del personal per a la realització de les tasques encomanades i la recerca i preselecció d'aquest personal.
 9. Col·laboració en qualsevol altre punt que en el seu moment pugui ser d'interès per a ambdues parts.

Totes dues institucions expressen conjuntament la voluntat que en el termini de sis mesos, a partir de la data de la signatura, s'hagi iniciat, almenys, una actuació conjunta de les esmentades anteriorment en el document corresponent.

Segon . Cada una de les possibles actuacions enumerades anteriorment tindrà forma concreta en un protocol addicional que n'indicarà els objectius i valorarà les aportacions de cada institució.

Tercer . En un termini d'un mes a partir de la firma d'aquest acord marc, es crearà una comissió mixta de seguiment formada per quatre persones, dues per cada part, amb presència alternativa, que es reunirà, com a mínim, un cop cada any acadèmic.

Quart . Aquest acord té una validesa de tres anys, període que es renovarà automàticament si cap de les parts no comunica de forma fefaent a l'altra la intenció de donar-lo per acabat amb tres mesos d'antelació a la data d'acabament de l'acord. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les actuacions que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per Carpe Investigaciones Científicas,

Llorenç Huguet
Rector

Antoni Vidal
Gerent

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de setembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).