Convenis i acords marc signats per la UIB

II protocol de desenvolupament del conveni marc entre el Consell Insular de Menorca, Aeropuertos Españoles y Navegación A érea (AENA), la Fundació Aena, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, l'Institut Menorquí d'Estudis i l'Ajuntament de Sant Lluís, per a l'excavació i valoració del poblat prehistòric de Biniparratxet

Maó, 6 de juny de 2001

ANTECEDENTS

El dia 26 de maig de 1999 les entitats que encapçalen aquest document signaren un conveni de col·laboració amb la finalitat d'ajuntar esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin el coneixement i la difusió de la prehistòria i la història de Menorca, centrant-se, en primer lloc, en el poblat talaiòtic de Biniparratx Petit, que es troba en terrenys dels quals és propietària AENA.

L'esmentat conveni estipulava la firma d'un protocol anual d'actuacions que, per a l'any 2000 el funcionament resultà satisfactori per a totes les parts, i que per a l'any 2001 es concreten en els següents

ACORDS

Primer . La UIB, la UB i l'IME aportaran els mitjans humans, tècnics i científics per a la realització de l'excavació arqueològica i el posterior estudi dels materials recuperats que es detallen al projecte adjunt.

Segon . El CIM aportarà, amb la mateixa finalitat, 1.100.000 (un milió cent mil) pessetes i els mitjans tècnics disponibles del Servei de Patrimoni per al desbrossament i la conservació de les restes immobles recuperades.

Tercer . Igualment, AENA es compromet a aportar, durant el present exercici, que es pugui fer ús del poblat de Biniparratx Petit i el seu tancat.

La Fundació AENA aportarà, el present any, amb càrrec als seus pressuposts, la quantitat de 5.000.000 (cinc milions) de pessetes per sufragar les despeses dels treballs científics.

Quart . L'Ajuntament de Sant Lluís aportarà 1.000.000 (un milió) de pessetes per garantir l'allotjament i la manutenció dels equips de treball que s'han de desplaçar de fora de l'illa.

Cinquè . La Fundació AENA i les institucions faran les aportacions econòmiques corresponents a través de l'IME, que actuarà com a coordinador entre aquestes i les universitats.

I com a prova de conformitat, les parts signen protocol al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis,

Per la Universitat de Barcelona,

Joana Barceló
Presidenta
Joan Tugores
Rector
Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació AENA,

Enrique Moral
Director gerent

   

Per l'Ajuntament de Sant Lluís,

Llorenç Carretero
Batlle

 

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de setembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).