Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol entre la Conselleria de Treball i Formació, la Universitat de les Illes Balears, l'entitat Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears i la Caixa de Balears, "sa nostra", pel qual s'estableixen les bases per dur a terme el curs de formació d'emprenedors i directius de la microempresa i les empreses familiars

Eberhard Grosske Fiol, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, Llorenç Huguet i Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Xavier Rosselló i Llabrés, president de l'associació empresarial Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, Dolors Talens i Aguiló, presidenta de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears i Pere J. Batle i Maiol, director general de la entitat d'estalvis Caixa de Balears "Sa Nostra" com a parts actuam en nom i en representació dels càrrecs que ocupam i ens reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Manifestam

Són moltes les possibilitats d'ocupació per a joves que es donen a la comunitat autònoma de les Illes Balears en el marc de les petites empreses dins l'àmbit de la microempresa, per fer front als múltiples requeriments d'una economia basada en els serveis. Alhora som conscients que són minses les oportunitats que els dóna la societat per a la formació de quadres especialitzats en aquest tipus d'empreses, i manco en la formació d'emprenedors capaços de motivar aquests sectors. D'aquí la conveniència de realitzar actuacions específiques dirigides a millorar el paper de la microempresa en l'àmbit de la nostra comunitat, i a potenciar la capacitat directiva d'aquells que o bé per família o per compromís social i econòmic es veuen treballant en les tasques d'ésser capdavanters d'aquesta realitat. És per això que reconeixem:

  1. Que l'economia productiva de les Illes Balears es fonamenta de manera important en la petita i mitjana empresa, i, més concretament, en la microempresa. Les empreses de manco de sis treballadors representen el 76,4 % del total de les empreses, i ocupen el 20,1 % dels treballadors (dades del registre d'empreses i d'alta laboral a la Seguretat Social de l'any 2000).
  2. L'evidència que la microempresa és la que té manco possibilitat per accedir a recursos i introduir noves tecnologies que li permetin fer front als reptes de la seva supervivència en la competència empresarial i de mercat. Fet que s'assenyala a l'Estratègia Europea per a l'Ocupació a l'hora de fixar les directrius per a l'ocupació per a l'any 2001, referint-se, en concret, al creixement de les petites i mitjanes empreses com a factors essencials per a la creació d'ocupació i d'oportunitats de formació, fomentant l'educació en l'esperit d'empresa i la formació dels empresaris i dels futurs directius d'empresa (decisió del Consell de la Unió Europea de 19/01/01, Pilar II i mesura 9).
  3. La necessitat d'enfortir el teixit de l'economia productiva en l'àmbit de les Illes Balears. El Pacte per a l'ocupació signat pels agents socials i econòmics el 12 de gener del 2000, indica en l'apartat 1.1.1 el desenvolupament de metodologies actives d'acompanyament i tutorització dels nous emprenedors, en especial de la microempresa (de dos a cinc treballadors), igualment en el 1.5, el de dissenyar plans de formació específica dirigits als gestors d'empreses i futurs emprenedors.
  4. L'acord d'afavorir l'ocupació en les PIME i en les distintes formes d'economia social és l'objectiu específic del Programa Operatiu de les Illes Balears per al 2000-2006, i la complementarietat es durà a terme donant prioritat a les accions dirigides a les microempreses que aprofitin les potencialitats en matèria de noves tecnologies i, per això, s'han d'impartir accions formatives específiques de les quals sorgiran projectes als quals s'ha de donar suport i han de ser tutelats. (Eix 2 del PO 2000-06 aprovat per la Comissió Europea el 9/11/2000).
  5. Que en l'àmbit de la formació empresarial per crear i desenvolupar empreses dins l'àmbit de la microempresa, la Conselleria de Treball i Formació directament pot realitzar un seguit d'actuacions, tal com manifesta el Complement de Programa aprovat per la Comissió de Seguiment de 25 de gener del 2001. (1.2,1 Eix 2, Mesura 2.1).

Per això,

Pactam

1. Realitzar el Curs d'emprenedors i directius de la microempresa i les empreses familiars, dirigit als emprenedors, empresaris i directius de la microempresa o empresa familiar.

2. El programa i els continguts del curs, així com la selecció d'alumnes seran realitzats per la Universitat de les Illes Balears, amb la consulta i suport dels signants d'aquest Protocol.

3. El curs es realitzarà al llarg del període lectiu 2001-2002, i a les hores que creguin adients els signants d'aquest Protocol, facilitant-hi l'assistència dels interessats. Així mateix, es manifesta la voluntat que durant cada curs escolar es realitzi aquest mateix curs, d'acord amb les convocatòries i les disponibilitats econòmiques de la Conselleria de Treball i Formació.

4. Hi podran participar les persones interessades amb activitats directives de microempreses o empreses, les quals hagin cursat els cursos de TADE-GADE amb aprofitament o que siguin diplomats en econòmiques o que tinguin el grau superior de FP branca administratiu o que hagin estat o estiguin realitzant tasques directives en empreses durant almanco tres anys o que superin la prova de maduresa que cregui oportuna la direcció del curs.

5. El curs serà finançat per la Conselleria de Treball i Formació, el 60% i pel Fons Social Europeu, el 40%, dins el marc del Decret 11/2000, i d'acord amb les prioritats de les convocatòries anuals, pel que fa a l'eix 2 de reforç a la capacitat empresarial.

6. Les accions d'ajut, seguiment i tutorització dels projectes dels alumnes es realitzarà amb les aportacions dels signants del Protocol, d'acord amb les possibilitats i els objectius de cadascuna de les organitzacions.

7. El curs es realitzarà a la Universitat de les Illes Balears i serà gestionat per la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. Per això, la Conselleria de Treball i Formació ha de signar el conveni amb la Universitat de les Illes Balears corresponent.

8. La Conselleria de Treball i Formació es compromet a aportar els recursos necessaris per dur a terme el curs, així a fer-ne el seguiment i la revisió, sempre d'acord amb els objectius fixats al Decret 11/2000, a l'Ordre de desplegament, i a les convocatòries anuals. I d'això n'ha de donar compte al Consell de Formació Professional de les Illes Balears.

9. Els signants d'aquest Protocol es constitueixen Comissió de Programació i Seguiment amb les finalitats següents:

a) Debatre i consensuar els continguts i objectius del curs.

b) Col·laborar en la difusió i coneixement del curs entre els seus associats.

c) Fer-ne el seguiment de l'execució.

d) Elaborar un programa de seguiment i tutorització dels projectes dels alumnes.

e) Revisar els objectius assolits, i fer propostes de millora del programa formatiu.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest acord, el signam en cinc exemplars.

Palma, 31 de juliol de 2001

Per la Conselleria de Treball i Formació

Eberhard Grosske Fiol

Per la Universitat de les Illes Balears

Llorenç Huguet Rotger

 

Per la PIME

Jaume Xavier Rosselló i Llabrés

 

Per la UCTAIB

Dolors Talens i Aguiló

Per Caixa de Balears "Sa Nostra"

Pere Batle i Maiol

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de setembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).