Convenis i acords marc signats per la UIB

C onveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament

Palma, 6 d'agost de 2001

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, consellera de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, com a representant de la Conselleria de Benestar Social, i en funció de la delegació establerta pel Decret 1/2001 de 30 de març, del president de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual, segons la clàusula segona dels acords, poden realitzar-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de realitzar a través d'un conveni específic.

Segon . La Conselleria de Benestar Social, a través de la Direcció General de Cooperació, executa la política el Govern de les Illes en matèria de cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria de Benestar Social que aquesta cooperació es realitzi amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb professionals preparats a les Illes però molt especialment als països empobrits per tal que siguin generadors de processos de desenvolupament.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears està treballant en la realització de projectes de cooperació al desenvolupament, molt especialment amb universitats de països empobrits. És voluntat de la UIB contribuir a la tasca que les Illes realitzen per superar la pobresa al món, i específicament en la generació de les condicions d'una cooperació de qualitat i eficaç, amb la garantia d'actualització de coneixement científic que la institució universitària pot oferir. La UIB és membre del Consell de Cooperació de les Illes Balears, òrgan que assessora les polítiques que realitza el Govern de les Illes Balears.

En virtut del que s'ha exposat,

ACORDEN

Primer . La realització de les activitats següents per contribuir a la cooperació al desenvolupament dels pobles empobrits del món:

 1. Realització d'un curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional, que s'ha d'impartir durant el curs acadèmic 2001-2002. Els continguts del curs i l'organització es descriuen en l'annex I d'aquest Conveni.
 2. Edició anual ¿durant els exercicis 2001, 2002 i 2003¿ de dues beques per a la realització de recerques sobre la cooperació internacional. Les bases i els continguts de les beques es descriuen en l'annex II d'aquest el Conveni.
 3. Organització anual ¿durant els exercicis 2001, 2002 i 2003¿ de dos cursos de postgrau o mestria a universitats de països empobrits de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud en alguns dels àmbits següents: desenvolupament social i econòmic local, jaciments d'ocupació, economia social. Les condicions es descriuen en l'annex III d'aquest Conveni.
 4. Elaboració d'un sistema d'avaluació de la cooperació al desenvolupament que es realitza a les Illes Balears. La descripció d'aquesta acció es descriu en l'annex IV d'aquest Conveni.
 5. Col·laboració per a realització de projectes de cooperació dissenyats i executats per la Universitat de Camagüey (província de Camagüey, a Cuba). Les accions es descriuen en l'annex V d'aquest Conveni.
 6. Possibilitar la realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països empobrits. Aquesta acció es descriu en l'annex VI d'aquest Conveni.

Segon. Obligacions de les parts.

 1. La Conselleria de Benestar Social transferirà en el moment de la signatura d'aquest Conveni la quantitat de quaranta set milions de pessetes (47.000.000 PTA), per a la realització de les activitats convingudes, distribuïts entre els conceptes i amb càrrec a les partides econòmiques que a continuació es relacionen:
 1. Sis milions de pessetes (6.000.000 PTA) amb càrrec a la partida 23401/134A01/44100/00000 del projecte d'inversió per a la realització del curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional.
 2. Tres milions de pessetes (3.000.000 PTA) amb càrrec a la partida 23401/134A01/44100/00000 del projecte d'inversió per a l'edició de dues beques per a la realització de recerques sobre la cooperació internacional l'any 2001. En successius exercicis econòmics s'acordaran les quanties destinades en aquesta activitat i les formes de pagament.
 3. Sis milions de pessetes (6.000.000 PTA) amb càrrec a la partida 23401/134A01/44100/00000 del projecte d'inversió per organitzar dos cursos de postgrau o mestria a universitats de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud durant el curs acadèmic 2001-2002. En successius exercicis econòmics s'acordaran les quanties destinades en aquesta activitat i les formes de pagament.
 4. Dos milions de pessetes (2.000.000 PTA), amb càrrec a la partida 23401/134A01/44100/00000 del projecte d'inversió per elaborar un sistema d'avaluació de la cooperació al desenvolupament que es realitza a les Illes Balears.
 5. Vint-i-vuit milions de pessetes (28.000.000 PTA), amb càrrec a la partida 23401/134A01/ 44100/00000, en concepte d'assistència tècnica, col·laboració i finançament de projectes de cooperació dissenyats i realitzats per la Universitat de Camagüey (Província de Camagüey, Cuba).
 6. Dos milions de pessetes (2.000.000 PTA), amb càrrec a la partida 23401/134A01/44100/00000 del projecte d'inversió per a la realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països empobrits de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud, durant el curs acadèmic 2001-2002. En successius exercicis econòmics s'acordaran les quanties destinades en aquesta activitat i les formes de pagament.

2. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:

a. Organitzar i/o realitzar els cursos, les assistències i la resta de les activitats descrites al primer punt dels acords d'aquest Conveni.

b.Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades pel total de l'import concedit, com a màxim 60 dies després de la finalització de cada una de les activitats.

c. Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria de Benestar Social.

d. Participar en els espais de seguiment que aquest Conveni estableixi.

e. Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Cooperació.

f. Fer constar el suport de la Conselleria de Benestar Social (a través del seu logotip) en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n.

Tercer. Totes les despeses previstes per aquest Conveni s'imputen a l'exercici econòmic de 2001. En el supòsit que siguin necessàries noves despeses econòmiques en el anys 2002 i 2003, es tramitarà l'expedient de despesa corresponent.

Quart. Es constituirà una comissió mixta d'aquest Conveni específic formada per dos membres de la Conselleria de Benestar Social, designats per la consellera de Benestar Social, i dos membres de la UIB, per fer el seguiment i les propostes concretades en els annexos. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació a la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

Cinquè. Seguiment i vigència del Conveni.

Aquest Conveni tendrà una durada de tres anys des de la seva signatura.

Sisè. Aquest Conveni se resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen.

Setè. Aquest Conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.c). Com que es tracta d'un acord en què hi participa una administració pública, s'hi ha d'aplicar les normes de dret administratiu que hi pertoquin, particularment la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Vuitè. Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, signen aquest Conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per la Conselleria de Benestar Social,

Llorenç Huguet
Rector

Fernanda Caro Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de setembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX I

Curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional

La formació en cooperació al desenvolupament encara té mancances a les Illes, sobretot en l'àmbit de l'especialització. Malgrat tot, cal destacar les experiències de cursos introductoris sobre la cooperació en general i també sobre algun tema específic. Ara bé, hi manca una formació global i de caràcter especialitzat, que entenem que el Govern, com a administració d'abast interinsular, pot fer arribar a totes les Illes mitjançant l'organització d'un curs de postgrau universitari. Comptar amb persones especialitzades contribuirà a la millora de la cooperació, dotant-la de bases metodològiques rigoroses i fent-la més eficaç.

Durada :

250 hores, de les quals almenys 50 (20%) han de ser de pràctiques tutoritzades i 40 (16%) per fer un treball sobre la cooperació arreu de l'estat espanyol. La Direcció General de Cooperació reservarà dues places per fer-hi pràctiques.

Aspectes metodològics :

En la mesura que sigui possible, s'ha d'optar per l'ensenyament a distància. El nombre de sessions presencials ha de ser el menor possible. Les persones de totes les illes han de poder beneficiar-se de la formació. Bona part dels possibles alumnes són persones que treballen i dediquen un temps suplementari a les activitats de cooperació.

Destinataris :

Els participants en el curs han de ser almenys diplomats universitaris. A l'efecte de la selecció dels participants, es consideraran com a mèrits preferents els següents:

 • Persones que actualment estiguin fent feina activament en temes de cooperació.
 • Persones que tenguin experiència en l'àmbit de la cooperació, que hagin participat en ONGD o activament en projectes.
 • Persones que puguin transferir o revertir els seus aprenentatges.
 • Que es possibiliti l'accés des de totes les illes.

Reserva de places :

La comunitat autònoma es reservarà dues (2) places per a tècnics propis i tres (3) places per a tècnics dels fons illencs de solidaritat. El nombre màxim de participants és de 25. Els participants obtendran la titulació oficial que correspongui de la UIB.

Temporització :

Curs acadèmic 2001-2002.

Organització i coordinació :

Es constitueix una comissió científica formada per personal de la UIB i de la Direcció General de Cooperació. Aquesta comissió ha de donar la seva conformitat a la programació de continguts abans que els òrgans competents de la UIB aprovin el curs i també ha de fer el seguiment periòdic del desenvolupament del curs. En aquesta comissió hi podran assistir, amb veu i sense vot, un representant de cada un dels fons insulars de cooperació i un representant del Consell de Cooperació de les Illes Balears. La direcció, la coordinació i la gestió del curs corresponen íntegrament a la UIB, que disposarà les seves instal·lacions i els seus recursos materials per dur a terme el curs de postgrau.

Pressupost:

Concepte

Quantia

Docència (15.000 h/250)

3.750.000 PTA.

Estades i viatges del professorat, materials didàctics, difusió i publicitat.
Direcció i coordinació

2.200.000 PTA

Assegurances dels alumnes

50.000 PTA

Gestió de la UIB

1.500.000 PTA

TOTAL

7.500.000 PTA

La Direcció General de Cooperació aportarà sis milions de pessetes (6.000.000 PTA) per a la realització del curs de postgrau.

Els alumnes han d'abonar 60.000 PTA en concepte de totes les despeses del curs, que seran recaptades per la Universitat de les Illes Balears en el moment de formalitzar la matrícula. En total, un milió cinc-centes mil pessetes (1.500.000 PTA) corresponents a la matrícula de 25 alumnes.

ANNEX II

Edició anual de dues beques per a la realització de recerques sobre la cooperació internacional

Aquesta iniciativa respon a diverses consideracions:

 • Fomentant la recerca en l'àmbit de la cooperació es contribueix a una intervenció amb majors possibilitats d'èxit, es dóna solució a possibles errades que la recerca ens fa evidents i, en definitiva, s'augmenta la qualitat de la cooperació al desenvolupament.
 • Es motiva els joves investigadors en un tema que disposa de pocs recursos dedicats a la recerca.
 • Es col·labora en la formació de futurs investigadors.
 • Es poden transferir resultats de la recerca a les pràctiques.

Destinataris :

Joves menors de 30 anys que estiguin estudiant el darrer curs de llicenciatura, tercer cicle o llicenciats que faci menys de dos anys que han obtingut la titulació.

Es poden presentar projectes individuals o de grups de tres persones, com a màxim. En els cas de grups, cada component ha de complir els requisits establerts a la convocatòria.

Dotació :

En total, 3 milions de pessetes per a l'any 2001, que s'han de repartir entre les dues beques. La quantia de cada beca es valorarà segons el disseny de cada projecte.

Criteris per a la presentació :

 1. Presentar un projecte de recerca que ha d'incloure, com a mínim:
 • fonamentació, objectius/hipòtesis de treball, metodologia, mitjans, temporització, pressupost i currículum dels investigadors.
 • Com a documentació annexa cal presentar: nom, adreça, telèfons i NIF dels autors, certificat de notes.

 1. Presentar un informe intermedi de l'estat del projecte.
 2. Presentar la memòria de la recerca, en paper i en suport informàtic, com a màxim dotze mesos després des de la concessió de la beca. Excepcionalment poden aprovar-se ajornaments, amb una justificació prèvia.

Cada document, projecte, informe intermedi i memòria final ha de comptar amb l'aval d'un professor universitari, que s'ha de comprometre des del principi a fer-ne el seguiment.

Criteris administratius :

 1. Cada beca es farà publica en una ordre específica de la consellera de Benestar Social.
 2. Cada beca s'abonarà en dos terminis. El primer (50%) en el moment de l'adjudicació de la beca; el segon, un cop finalitzada la recerca amb la presentació de la memòria d'investigació.

Publicació i ús de la informació :

La Conselleria de Benestar Social es reserva el dret de publicar el treball premiat depenent de la seva rellevància i de la disponibilitat pressupostària. També es reserva el dret de l'ús del contingut de la investigació, sense perjudici del que estableix la legislació en matèria de drets d'autor.

Procediment d'adjudicació de la beca :

 1. Per valorar els treballs presentats es constituirà un jurat format per:
 • El director general de cooperació, que actuarà com a president.
 • Dos tècnics de la Direcció General de Cooperació.
 • Tres membres anomenats per la Universitat de les Illes Balears, un dels quals ha d'actuar com a secretari.

 1. L'adjudicació de la beca s'anunciarà en els mitjans de comunicació.

 2. Les funcions del jurat són:

 • Valorar els projectes d'investigació.
 • Fer el seguiment del procés de recerca. Valorar l'informe intermedi.
 • Aprovar les sol·licitud d'ajornament que puguin presentar-se.

ANNEX III

Organització de dos cursos anuals de postgrau o mestria a universitats de països empobrits de l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud.

La realització de cursos de postgrau a universitats de països empobrits moltes vegades troba dificultats de recursos econòmics, materials i d'especialistes en les matèries que del treball.

La Universitat de les Illes Balears està realitzant activitats d'aquest tipus des de l'aportació voluntària de professorat i de materials.

Per garantir aquesta mena d'activitats, que incideixen en la millora del capital humà dels països empobrits, el Govern de les Illes Balears vol contribuir al seu finançament.

Criteris per a la realització d'aquestes activitats :

 • En el disseny i l'organització, comptar amb la participació de les universitats dels països beneficiaris.
 • Garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés als cursos per a de tots els estudiants interessats.

Dotació :

En total, 6 milions de pessetes per a l'any 2001 que s'han de repartir entre els dos cursos com és consideri més adequat.

ANNEX IV

Elaboració d'un sistema d'avaluació de la cooperació al desenvolupament que es du a terme a les Illes Balears

El progressiu augment de la qualitat de la cooperació al desenvolupament requereix de sistemes d'avaluació que permetin determinar resultats i impactes de la cooperació, que facilitin la transferència de bones pràctiques i alhora possibilitin la modificació d'aquelles que generen efectes no desitjats o bé no són prou eficaces.

Objectius :

 1. Dissenyar un sistema informatiu sobre la cooperació al desenvolupament que es realitza a les Illes Balears. Aquest sistema ha de permetre recopilar informació de totes les administracions i entitats que estan fent cooperació al desenvolupament. D'una altra banda, el sistema informatiu ha de servir per avaluar l'actuació, explotar les dades existents i difondre el que s'està fent.
 2. Establir una metodologia per a l'avaluació de projectes, quan a procediments, instruments i sistema d'indicadors per a la realització de projectes de cooperació.

Criteris de feina :

 • Per dur a terme aquesta acció s'ha d'establir la coordinació amb la futura Direcció General de Planificació i Normativa.
 • L'ús d'aplicacions informàtiques ha de ser un element a contemplar.
 • La transferència electrònica de dades entre agents de la cooperació és un altre element que cal incorporar.
 • El disseny s'ha de relacionar amb el que està dissenyant el Ministeri d'Afers Exteriors.

Pressupost :

2.000.000 PTA incloent-hi les aplicacions informàtiques necessàries per a l'enregistrament de dades i la seva explotació.

Temporització :

El sistema d'avaluació s'ha de presentar a la Direcció General de Cooperació abans del 20 de desembre de 2001.

Criteris de presentació :

De tot el material generat, la UIB ha de presentar una còpia en paper i en suport informàtic.

ANNEX V

Col·laboració per dur a terme projectes de cooperació dissenyats i executats per la Universitat de Camagüey (província de Camagüey, Cuba).

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Cooperació, està desenvolupant un projecte de treball integral a la província de Camagüey. Entre d'altres institucions, manté relacions de col·laboració amb la Universitat de Camagüey. Per la seva part, la Universitat de les Illes Balears coopera actualment en la realització de projectes d'aquesta universitat cubana.

Actuacions :

 • La Universitat de Camagüey té dissenyats projectes de cooperació en àmbits diversos de la recerca: prevenció social i desenvolupament de les comunitats, desenvolupament agrari i ramader, turisme, interpretació ambiental, etc.
 • La Universitat de les Illes Balears pot constituir-se en una institució que doni suport als projectes de la universitat de Camagüey mitjançant l'intercanvi de coneixements però també monitoritzant el procés d'implementació i de gestió de les actuacions. Alhora pot donar comptes al Govern de les Illes Balears dels resultats dels projectes que aquest financi.

Selecció de projectes :

La Conselleria de Benestar Social i la UIB han de constituir una comissió conjunta, amb dos representants de cada entitat, per valorar els projectes que pugui presentar la Universitat de Camagüey.

Aquesta comissió mixta ha de seleccionar els projectes que el Govern de les Illes Balears pot finançar.

El Govern de les Illes ha de transferir a la UIB els recursos econòmics necessaris per al desenvolupament dels projectes. Alhora, la UIB ha de transferir els recursos a la Universitat de Camagüey, amb qui ha de mantenir espais de coordinació i seguiment. Les despeses de les transferències han d'anar a càrrec dels projectes.

La Universitat de les Illes Balears ha de donar comptes de l'execució dels projectes al Govern de les Illes Balears, mitjançant els informes periòdics que determini la comissió de seguiment del Conveni. En el termini de dos mesos des de la finalització de cada projecte, la UIB ha de presentar un informe econòmic i tècnic final.

ANNEX VI

Realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països empobrits

Fonamentació :

La cooperació al desenvolupament s'ha de plantejar no només en la perspectiva del finançament d'accions. La transferència de coneixements científics i tècnics juga un paper cabdal en el desenvolupament dels pobles.

D'una altra banda, la incorporació de joves universitaris a les accions de desenvolupament contribueix a la seva sensibilització, però també a la seva formació en un context molt distint a l'entorn habitual, i en temes que interessa potenciar a ambdues parts.

Accions :

Dotació d'ajudes per valor màxim de tres-centes mil pessetes (300.000 PTA), cadascuna per dur a terme pràctiques d'alumnes a països empobrits, en el marc de projectes que financen la Direcció General de Cooperació o altres organismes.

Per a la formulació de cada una de les ajudes cal presentar un projecte de pràctiques avalat pel tutor de pràctiques.

Criteris :

 • Entenem per pràctiques les activitats que formen part del pràcticum oficial dels estudis.
 • Les pràctiques han de comportar algun tipus de benefici per a la cooperació a les Balears, ja sigui en terme d'anàlisi de necessitats d'un territori, d'avaluació d'un projecte, de l'elaboració de materials de treball, etc. La sistematització d'aquestes actuacions s'ha de presentar en una memòria de pràctiques.
 • Els estudis que poden concertar pràctiques els ha de definir la UIB, però es donarà preferència als estudis de: dret, economia, educació social, infermeria, informàtica, magisteri, pedagogia, psicopedagogia, psicologia i treball social.
 • El seguiment acadèmic dels alumnes en pràctiques correspon a la UIB.

Pressupost :

2.000.000 PTA per a l'exercici 2001.

Selecció de beneficiaris :

La selecció dels beneficiaris l'ha de fer la UIB amb la intervenció d'un representant de la Direcció General de Cooperació en la comissió de selecció.