Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre les Universitats que es detallen per a la realització d'un doctorat en educació ambiental

1 de gener de 2001

Les següents universitats (per ordre alfabètic): Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, de les Illes Balears, de Granada, de La Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de València, representades pels rectors respectius

ANTECEDENTS

D'acord amb el que estableix el Reial decret 778/1998, que regula el funcionament del tercer cicle universitari.

D'acord amb els reglaments interns de cada universitat i els desenvolupaments normatius d'aquests.

Amb el desig de promoure la formació de nous investigadors en el camp de l'educació ambiental en les seves universitats, amb el fi de potenciar la qualitat de la investigació en aquesta temàtica interdisciplinària existent de forma dispersa en distints departaments interfacultatius de les dites universitats, i la formació en aquesta especialitat d'estudiants d'àrees afins, acorden subscriure el conveni següent.

CLÀUSULES

1. Les universitats esmentades acorden realitzar de forma conjunta un programa de doctorat d'educació ambiental (EA), sumant els esforços formatius dels grups de cada universitat. Les universitats, a través dels departaments i instituts universitaris, presentaran a les comissions de doctorat respectives el programa per aprovar-lo.

2. El dit programa de doctorat serà un programa interuniversitari i cada universitat hi participarà en igualtat de condicions i drets. Es constituirà una Comissió Acadèmica formada pels representants de cada departament participant en el programa.

3. El programa de doctorat d'EA s'oferirà com a propi en cada una de les universitats, simultàniament amb altres d'àmbit exclusiu de cada universitat.

4. Cada universitat es farà càrrec de la gestió administrativa dels seus alumnes que participen en el programa, en els termes que li siguin propis. En particular, cada universitat es responsabilitzarà de l'expedició del títol de doctor dels seus alumnes en els termes especificats a l'article 12 del Decret 778/1998.

5. El període docent EA es composarà de 20 crèdits, com es detalla a la memòria acadèmica que s'explica a l'annex. El període investigador constarà de 12 crèdits, que s'obtindran després de la defensa pública d'un treball d'investigació original davant d'una comissió formada per tres professors de l'equip docent del programa. Aquesta defensa es podrà realitzar a la universitat d'origen de l'alumne o de forma col·lectiva en la seu anual on s'imparteixin els cursos presencials. L'alumne cursarà un mínim de 15 crèdits dins els cursos obligatoris i optatius d'aquest programa interuniversitari, segons el Reial decret 778/1998.

6. Els cursos i seminaris corresponents al període docent s'exposaran a l'alumne en un curs intensiu. L'organització conjunta d'aquest curs es farà a les instal·lacions cedides pel Ministeri de Medi Ambient o, si no n'hi ha, en una de les universitats participants en el programa de doctorat elegida d'entre aquelles que opten a l'organització pels representants de les universitats participants. En el dit curs s'impartiran els 9 crèdits obligatoris i 12 crèdits optatius, a fi de permetre l'especialització de l'alumne en els camps de l'EA.

7. Els 12 crèdits del treball d'investigació es desenvoluparan a la universitat d'origen de l'alumne, sota la supervisió i el control d'un professor responsable del programa de doctorat d'EA en cada universitat.

8. L'avaluació de cada curs i seminari podrà ser comuna i simultània en totes les universitats participants i per a tots els alumnes.

9. La Comissió Acadèmica elegirà entre tots els seus membres bianualment un coordinador i un vicecoordinador per supervisar-ne el funcionament normal.

10. El finançament de les despeses ordinàries associades a la realització del tercer cicle d'EA es portarà a terme en cada universitat de la mateixa forma com es fa amb els altres programes del tercer cicle.

11. Les despeses extraordinàries associades a la impartició del curs intensiu es cobriran amb els fons públics i privats. Per a això s'intentaran buscar fonts de finançament complementari.

12. El programa de doctorat d'EA estarà obert a la incorporació de futurs cursos d'altres universitats que acceptin tots els termes del present acord. Totes tindran els mateixos drets i obligacions que les ja participants. La incorporació de la nova universitat ha d'estar avalada per la meitat més una de les universitats participants en el programa.

13. Els representants de cada universitat es designaran per períodes anuals d'entre els professors participants en el programa de cada universitat. Aquests representants es reuniran almenys una vegada l'any per avaluar el funcionament del tercer cicle d'EA i proposar, si és necessari, els canvis en els continguts i programes de les assignatures del curs intensiu, o de l'organització d'aquest. Igualment, elegiran el vicecoordinador per a l'any següent i la universitat que s'encarregarà de l'organització del curs durant el dit any.

14. Durant el primer any de funcionament la Comissió Acadèmica elaborarà uns criteris concrets per acceptar la revalidació de crèdits a aquells alumnes que es troben matriculats en altres programes de doctorat no específics d'EA, però el treball d'investigació dels quals sí que està relacionat directament amb aquesta temàtica.

DISPOSICIONS FINALS

El present acord serà vàlid a partir de la data de la firma i tindrà una validesa de cinc anys, prorrogable de forma tàcita per períodes iguals.

Podrà ser denunciat per qualsevol de les parts amb un any d'antelació a la data d'acabament.

El programa de doctorat d'EA podrà ser abandonat per qualsevol de les universitats integrants en qualsevol moment, i serà necessari comunicar-ho per escrit al coordinador en la reunió anual de la Comissió Acadèmica. El programa de doctorat es donarà per acabat quan hi hagi una decisió en aqueixa direcció de totes les universitats implicades en el mateix moment de la decisió, o si no s'aconseguís el nombre d'alumnes requerits pel Ministeri. En tot cas, cada universitat en garantirà l'acabament als estudiants que l'hagin iniciat.

Tota modificació del text present exigirà la conformitat de totes les parts. Les universitats proponents la planejaran almenys un any abans de la renovació del programa.

Com a prova de conformitat, totes les parts firmen el present conveni, en nou exemplars, un per cada universitat, a un sol efecte, al lloc i en la data que s'indica a l'encapçalament.

Magfc. i Excm. Sr. Carles Solà Ferrando
Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona

Magfc. i Excm. Sr. Raúl Villar Lázaro
Rector de la Universitat Autònoma de Madrid

Magfc. i Excm. Sr. Josep Nadal Farreras
Rector de la Universitat de Girona

Magfc. i Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Magfc. i Excm. Sr. David Aguilar Peña
Rector de la Universitat de Granada

Magfc. i Excm. Sr. José Gómez Soliño
Rector de la Universitat de La Laguna

Magfc. i Excm. Sr. Francisco Darío Villanueva Prieto
Rector de la Universitat de Santiago de Compostel·la

Magfc. i Excm. Sr. Miguel Florencio Lora
Rector de la Universitat de Sevilla

Magfc. i Excm. Sr. Pedro Ruiz Torres
Rector de la Universitat de València

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 2 d'octubre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).