Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre el senyor Josep Carles Tous Prades i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 27 de setembre de 2001

REUNITS

D'una part, el senyor Josep Carles Tous Prades, natural de Palma, amb DNI 41 295 941 Q.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

A) Que el senyor Tous posseeix dos títols atorgats per la Universitat Lul·liana de Mallorca: el de Doctor en Filosofia a favor del jurista Josep Bassa i Conrado, que data de 1700, i el títol d'accés al grau de Batxiller i Doctor en Teologia de Pere Joan Pizà, que data de 1765, així com el segell de lacre universitari amb imatges del beat Ramon Llull i de la Immaculada Concepció amb els escuts de Mallorca, del papat i del regne d'Espanya.

B) Que el senyor Tous posseeix dos birrets del segle XVIII de doctor en Dret Canònic i en Dret Civil i Filosofia, que presenten una decoració floral i un acabament en fil daurat amb borles dels diferents colors dels estudis.

C) Que el senyor Tous vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El senyor Tous fa donació a la Universitat de les Illes Balears dels dos títols atorgats per la Universitat Lul·liana de Mallorca, del segell de lacre universitari i dels dos birrets del segle XVIII.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta el senyor Tous.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Josep Carles Tous

Llorenç Huguet
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell Executiu de data 2 d'octubre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).