Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears per a la segona edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera (UEEF)

Palma, 13 de setembre de 2001

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Pilar Costa Serra, presidenta del Consell d'Eivissa i Formentera (d'ara endavant, CEF), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que disposa l'art. 29 del Reglament Orgànic de la Corporació,

i de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, que actuen representació de les respectives institucions, es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni de col·laboració i, per tant,

EXPOSEN

  1. Que existeix un acord (signat el dia 6 de setembre de 2000) entre el CEF i la UIB per a la realització de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.
  2. Que segons el capítol cinquè de l'acord esmentat al punt I, hi ha una comissió mixta integrada per la presidenta del Consell i la Consellera de Cultura i Medi Ambient; del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, el Rector i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals per part de la UIB, i el conseller d'Educació i Cultura i el director general d'Universitat, de part del Govern de les Illes Balears.
  3. Que és intenció del CEF de fer-se càrrec del finançament per a aquests cursos i activitats complementàries.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . El CEF encarrega a la UIB, a través del seu Servei d'Activitats Culturals, les tasques conduents a la segona edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

Segon . La UIB s'encarregarà de fer totes les feines necessàries per a l'edició.

Tercer . Les característiques de la segona edició de la UEEF són:

Títol: II Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera

Nombre de cursos: set

Activitats complementàries: dues

Lloc de realització: Extensió universitària d'Eivissa i Formentera i Ajuntament de Sant Francesc de Formentera

Quart . La UIB cobrarà l'assistència als cursos segons les seves taxes acadèmiques. De l'import recaptat, correspondrà a la UIB un 20 per cent, i la quantitat romanent revertirà en la pròxima celebració de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

Cinquè . Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la segona edició UEEF, segons pressupost presentat de data 7 de setembre de 2001, la UIB rebrà la quantitat de 5.000.000 (cinc milions) de pessetes, 30.050,61 euros, que seran aportades pel CEF.

Sisè . El CEF pagarà els 5.000.000 de pessetes a la UIB íntegrament a partir de la signatura d'aquest protocol.

Setè . La no realització de les accions previstes en aquest conveni donarà lloc a la devolució de l'import satisfet pel CEF.

Vuitè . La UIB inhibirà de tota responsabilitat el CEF. Totes les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació i el compliment del present conveni seran sotmeses als jutjats i tribunals de la Jurisdicció d'Eivissa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

I com a prova de conformitat d'ambdues parts, firmen aquest conveni en tres exemplars, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pilar Costa
Presidenta
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 24 d'octubre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).