Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic de col·laboració per establir un programa d'intercanvi d'estudiants entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat Nacional de Cuyo (Argentina)

Palma, 28 de setembre de 2001

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

La UIB té com a domicili legal Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears, Espanya.

I de l'altra, el Rector de la Universitat Nacional de Cuyo (UNC), Llic. Senyor José Francisco Martín, segons Resolució núm. 1/1999 de l'Assemblea Universitària, amb les atribucions que li confereixen els Estatuts universitaris.

L'UNC té com a domicili legal l'edifici del Rectorat, Centro Universitario, ciutat de Mendoza, República Argentina.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes del present acord, per això:

EXPOSEN

Que ambdues institucions, segons l'Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural signat el passat 16 d'octubre de 2001, manifesten el seu interès per realitzar intercanvi d'estudiants a causa del benefici que aquesta activitat aportarà a les institucions per assolir les seves metes i els seus objectius en els respectius camps d'estudi, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . El propòsit del present acord és establir un programa d'intercanvi d'estudiants entre les institucions participants.

Segona. Selecció i admissió d'estudiants . Cada institució determinarà els procediments de selecció dels estudiants seus que participin en el programa d'intercanvi i garantirà que cada un dels seus estudiants estigui en condicions d'acreditar els cursos seleccionats a la universitat receptora. La decisió final sobre l'admissió la prendrà l'òrgan encarregat de les inscripcions de la universitat receptora. L'equivalència entre els cursos i els programes s'establirà per avançat amb el fi de facilitar-ne l'acreditació.

Totes les sol·licituds i els expedients s'enviaran a la institució receptora amb quatre mesos d'anticipació a l'inici dels cursos, i aquesta emetrà la resposta d'acceptació o rebuig, al més tard, dos mesos abans de la data d'inici dels cursos.

Tercera. Programa acadèmic de l'estudiant . Els estudiants d'intercanvi poden inscriure's als cursos i programes de la institució receptora, excepte en aquells en què no hi hagi lloc a causa de limitacions de quota. L'acceptació en un programa particular d'estudi implica que l'estudiant podrà inscriure's en tots els cursos requerits en el programa adequats al nivell acadèmic de l'alumne.

Quarta. Condició dels estudiants . Els estudiants inscrits a la institució receptora tindran els mateixos privilegis, i podran fer ús dels serveis mèdics, esportius, i de qualsevol altre tipus, a què tenen dret els estudiants locals. Els estudiants d'intercanvi estaran subjectes als mateixos estatuts, lleis i reglaments que la institució receptora aplica als estudiants locals, i a les lleis locals i estatals de la regió.

Cinquena. Finançament . El programa està basat en el principi d'un intercanvi directe anual d'estudiants un a un. El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, així com les despeses d'allotjament i alimentació, serà cobert per l'alumne invitat, encara que la universitat receptora podrà col·laborar també en l'allotjament dels estudiants visitants. De la mateixa manera, les dites despeses podran ser cobertes a través de beques o ajuts d'organismes o entitats espanyols o argentins, d'acord amb la disponibilitat i negociació de cada una de les institucions participants.

El nombre d'estudiants intercanviats per semestre ha de ser substancialment semblant per part d'ambdues institucions, encara que es poden acceptar petits desequilibris, que s'hauran d'ajustar al període següent. Si un any donat ocorre un desequilibri significatiu en el nombre dels estudiants d'intercanvi, el dèficit serà compensat l'any següent, dins límits raonables. En cas d'existir una demanda notablement superior d'una de les parts, la universitat que presenti l'excés d'alumnes pot postular-los amb l'esquema de pagament directe, que consisteix en el fet que els alumnes que excedeixin el nombre màxim estipulat pagaran directament a l'altra universitat les quotes de matrícula que aquesta estipuli.

Sisena. Selecció . Amb la finalitat de garantir l'excel·lència acadèmica, la institució d'origen conformarà un comitè de selecció, el qual, després d'haver fet una anàlisi dels expedients dels estudiants, proposarà els que participaran en l'intercanvi de la institució receptora.

Setena. Període d'intercanvi . El període d'intercanvi serà d'un o dos semestres. Els programes d'estiu seran considerats com un semestre.

Vuitena. Recuperació de quotes . A l'estudiant que abandoni el programa hom no li reintegrarà cap percentatge de les quotes d'inscripció o plaça.

Novena. Tràmits migratoris . Cada estudiant serà responsable de tramitar el passaport i visat corresponents i de qualsevol altre tràmit personal requerit pels governs d'ambdós països.

Desena. Acreditació . L'acreditació dels cursos l'atorgarà la institució d'origen sobre la base de les qualificacions obtingudes a la institució receptora. Cada institució assignarà un coordinador perquè assessori l'alumne en l'elaboració del programa d'estudis, el qual serà aprovat per la institució d'origen amb anterioritat a l'inici de l'estada.

La universitat receptora assignarà un professor assessor, que haurà d'estar familiaritzat amb les equivalències dels cursos i proporcionarà assessoria acadèmica a l'estudiant d'intercanvi i auxiliarà en l'elaboració de certificats per a l'assignació de crèdits.

Onzena. Assumptes generals

a) Cada estudiant haurà d'acceptar per escrit complir cada un dels reglaments i condicions de la institució amfitriona, amb les instruccions proporcionades pel seu assessor.

b) Cada estudiant haurà de posseir el passaport en regla i el visat adequat per al període de l'estada.

Dotzena. Revisió i renovació

a) Aquest acord tindrà una durada inicial de quatre (4) anys a partir de la data de la firma i podrà renovar-se automàticament per períodes semblants, llevat que alguna de les parts manifesti per escrit el desig d'acabar-lo, després d'haver avisat la contrapart amb sis (6) mesos d'anticipació.

b) Els coordinadors de les dues institucions es reuniran i emetran un informe conjunt, si més no una vegada l'any, sobre els resultats del conveni i elaboraran un programa anual per al període següent.

c) Els termes i condicions del present acord podran ser modificats mitjançant consentiment escrit d'ambdues parts.

d) Ambdues institucions tenen el dret de suspendre o donar per conclòs el conveni al final de l'any acadèmic. Hauran d'informar d'això per escrit l'altra institució sis mesos abans de la data en què es desitja suspendre o acabar l'acord, sens perjudici de les activitats que s'estiguin realitzant, que hauran de concloure's d'acord amb el programa.

e) Ambdues institucions designaran una persona del seu personal acadèmic o administratiu com a encarregada de coordinar el programa. La dita persona serà responsable d'establir les relacions necessàries i coordinar tots els aspectes de l'intercanvi.

f) Aquest acord s'ha elaborat en quatre originals, dos en espanyol i dos en català, idèntics en contingut i validesa d'aplicació.

Tretzena. De les responsabilitats . Les parts no tindran responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per motiu de l'aturada de tasques acadèmiques o administratives, així com per causes de força major o casos fortuïts que puguin impedir la continuació del present conveni.

Catorzena . La resolució de les possibles controvèrsies inherents a la interpretació i execució del present conveni, es transferirà a una comissió arbitral formada per les persones signatàries del conveni o per les persones que deleguin.

Quinzena . El present conveni es firma ad referendum del Consell Superior de la Universitat Nacional de Cuyo i a condició que el ratifiqui la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Nacional de Cuyo,

José Francisco Martín
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de setembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).