Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre els Amics de l'òpera de Maó i la Universitat de les Illes Balears

Alaior, 23 de novembre de 2001

REUNITS

D'una part, el senyor Josep Maria Quintana i Petrus, president dels Amics de l'Òpera de Maó, amb DNI 41488674-D.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

MANIFESTEN

I. Que estan d'acord en la conveniència que hi hagi a Menorca un cor estable i polivalent que pugui abastar els camps més diversos de la música coral.

II. Que, atesa la voluntat de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) de crear, al si de la Coral Universitat de les Illes Balears (en endavant, CUIB), una secció menorquina, les parts subscriuen aquest document sobre la base dels següents

ACORDS

Primer . L'objecte d'aquest acord és la creació de la secció menorquina de la Coral Universitat de les Illes Balears, conjuntament amb els Amics de l'Òpera de Maó (en endavant, AOM).

Segon . Aquesta massa coral actuarà amb el nom d'Agrupació Menorquina de la Coral Universitat de les Illes Balears (en endavant, AMCUIB).

Tercer . Integrada al si de la CUIB com a secció seva, l'AMCUIB es regirà per les normes de la UIB, amb les especificitats establertes als punts següents.

Quart . L'AMCUIB podrà estructurar-se en seccions especialitzades en repertoris diversos, a proposta seva i d'acord amb la direcció de la CUIB, sens perjudici que pugui actuar conjuntament amb la CUIB quan aquesta escometi projectes que necessitin la participació de tots els seus integrants.

Cinquè . L'AMCUIB tindrà un director i un secretari general, que seran nomenats pel Rector de la UIB d'acord amb la proposta conjunta del director de la CUIB, del director de l'Extensió universitària de la UIB a Menorca i del president dels AOM, aprovada per l'òrgan de coordinació descrit més endavant.

Sisè . La UIB i els AOM es comprometen a sostenir econòmicament l'AMCUIB en la proporció que estableixin els òrgans rectors respectius.

Vuitè . A aquest efecte, les parts crearan, en un termini no més gran de tres mesos, un òrgan paritari de coordinació o comissió mixta de coordinació integrada pels representants següents:

 1. El president dels AOM.
 2. El Rector de la UIB o, per delegació seva, la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.
 3. Dos membres de la junta directiva dels AOM designats per aquesta junta.
 4. El director de l'Extensió universitària de la UIB a Menorca.
 5. El director de la CUIB.
 6. El director de l'AMCUIB.
 7. El secretari general de l'AMCUIB, com a secretari de la comissió, amb veu i sense vot.

Novè . Les funcions bàsiques d'aquesta comissió mixta o òrgan paritari de coordinació seran les següents:

 1. Proposar al Rector de la UIB, d'acord amb el punt cinquè d'aquest conveni, el nomenament i, si escau, la destitució dels càrrecs de director i de secretari general de l'AMCUIB.
 2. Decidir l'estructura i el funcionament de l'AMCUIB.
 3. Establir i aprovar-ne el programa anual d'actuacions.
 4. Fixar-ne el pressupost anual, d'acord amb les propostes dels òrgans rectors de la UIB i dels AOM, i decidir-ne l'execució.
 5. Fer objecte d'acord i resoldre totes aquelles qüestions relatives al bon funcionament de l'AMCUIB.

Desè . Atès que l'AMCUIB no té personalitat jurídica pròpia altra que la de la CUIB com a secció d'aquesta, els acords presos per l'òrgan de coordinació descrit al punt vuitè en exercici de les funcions detallades al punt novè d'aquest conveni hauran de ser ratificats pels òrgans pertinents de la UIB.

Onzè . Com a forma de disposar de la propietat intel·lectual, tota la informació i la producció resultants d'activitats realitzades sota aquest conveni estaran a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Dotzè . Aquest conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i les tasques que hi hagi en fase de realització.

Tretzè . En tot cas, aquest conveni es pot rescindir per alguna de les causes següents:

 1. Per comú acord de les parts, manifestat per escrit.
 2. Per la denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'antelació.
 3. Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

Catorzè . Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present conveni haurà de ser expressada de comú acord per ambdues parts, en un document que s'hi adjuntarà com a protocol annex.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni de col·laboració, les parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Pels Amics de l'Òpera de Maó,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Josep Maria Quintana
President

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 30 d'octubre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de novembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).