Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració acadèmica científica i cultural que subscriuen la universitat de les Illes Balears (Espanya), representada per Llorenç Huguet Rotger en qualitat de Rector, i l'Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría, de la República de Cuba, representat per Arturo Bada González, en qualitat de Rector

Palma/L'Havana, 30 de maig de 2001

La Universitat de les Illes Balears i l'Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría, reafirmant els tradicionals llaços d'amistat que uneixen els pobles espanyol i cubà, convenen de subscriure el present conveni marc, que es regirà per les clàusules següents:

Primera . Establir la recíproca cooperació cientificotècnica i cultural en camps del desenvolupament de les institucions esmentades, dels països respectius i de la humanitat.

Segona . A fi de dur a terme l'objectiu esmentat, les parts es comprometen a mantenir un intercanvi fluid en l'àmbit de les ciències, la tècnica i la cultura.

Tercera . Per a cada un dels programes específics de col·laboració s'elaboraran annexos al present conveni que inclouran la informació següent:

  1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
  2. Els noms dels responsables i els participants de cada institució.
  3. La durada del programa projecte.
  4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
  5. Les previsions fetes per al reconeixement i convalidació acadèmica en casos de programes d'estudis conjunts.
  6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació dels convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del rector de cada universitat.

Quarta . La col·laboració entre l'Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría de Cuba i la Universitat de les Illes Balears es realitzarà en els àmbits següents:

1. Intercanvi de professors i investigadors per complementar cursos de pre i postgrau (d'extensió, mestratges i doctorats) i conferències i seminaris oferts a les institucions respectives.

2. Intercanvi de professors per a la realització d'entrenaments, visites de curta durada.

3. Intercanvi de personal científic en treballs d'investigació.

4. Assistència per a la preparació de personal científic i docent.

5. Prestació d'assessoria referent a l'elaboració de programes i plans d'estudis i investigació en general per al perfeccionament docent, cientificotècnic i cultural.

6. Participació en els esdeveniments científics, col·loquis i simposis que es realitzin a les diferents institucions.

7. Participació en projectes conjunts d'investigació i serveis cientificotècnics nacionals o internacionals.

8. Intercanvi de serveis d'informació científica i de materials docents i audiovisuals.

9. Altres formes de col·laboració no previstes expressament al present document, però que sorgeixin com a resultat de les relacions amistoses entre ambdues parts i que condueixin a l'èxit dels objectius enumerats.

Cinquena . La firma del present conveni no impossibilitarà a cap de les parts la realització d'altres convenis amb qualsevol institució, ja sigui de l'àmbit estatal o privat.

Sisena . Aquest acord estableix les condicions financeres següents:

a) No hi ha cap compromís financer assumit per les institucions a la firma d'aquest Acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran separadament i específicament els detalls financers.

Setena . En el cas dels programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema haurà de descriure's en cada protocol específic i ser aprovat per les corresponents autoritats acadèmiques d'ambdues universitats.

Vuitena . Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Novena . El present conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i tindrà una vigència de cinc anys, i serà renovable automàticament llevat que una de les parts expressi el desig d'esmena o anul·lació. En aquest cas ha de comunicar-se a l'altra part amb no menys de sis mesos d'antelació.

Ambdues parts, en cas que l'acord es denunciï, es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per l'Institut Superior Politècnic José Antonio Echeverría,

Llorenç Huguet
Rector

Arturo Bada
Rector

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de desembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).