Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de cooperació entre la Universitat de Laval (Quebec, Canadà) i la Universitat de les Illes Balears (Palma, Balears, Espanya)

Palma, 20 de març de 2001
Laval, 20 d'abril de 2001

CONSIDERANT el desig de la Universitat de Laval i de la Universitat de les Illes Balears de col·laborar dins del marc de diferents programes d'ensenyament i d'investigació, a fi de millorar la capacitació del cos docent i estudiantil d'ambdues institucions;

CONSIDERANT la voluntat comuna d'ambdues institucions de desenvolupar, per mitjà d'aquesta col·laboració, els recursos d'ensenyament i d'investigació en les àrees de la seva competència;

CONSIDERANT l'interès general d'estimular una col·laboració internacional basada en la igualtat i l'assistència mútua.

La Universitat de Laval per una part i la Universitat de les Illes Balears per l'altra, acorden el següent:

Article 1. Àrees de cooperació

Les àrees de cooperació són tots aquells programes considerats d'interès per a ambdues institucions.

Article 2. Mitjans de cooperació

2.1. Cada programa de cooperació estarà subjecte a un acord específic. Es consideraran les activitats següents:

¿ intercanvi de professors
¿ intercanvi d'estudiants
¿ programes conjunts d'investigació
¿ participació en seminaris
¿ intercanvi de documents científics i d'ensenyament
¿ programes conjunts de formació
¿ programes conjunts de publicació

2.2. Tot acord específic tindrà en compte la contribució de cada una de les parts, el tipus de finançament, l'abast precís del programa, la durada i la possibilitat que el programa té de ser prolongat.

2.3. Cada institució designarà un responsable dels programes establerts conformement a l'acord.

2.4. Cada conveni específic haurà de ser aprovat per les autoritats competents d'ambdues institucions i per les autoritats competents dels governs respectius.

Article 3. Durada i abast del conveni

La durada d'aquest conveni és de cinc (5) anys a comptar de la data de la firma. Podrà ser prolongat amb el consentiment mutu de les parts.

Ambdues parts es reserven el dret de donar per acabat aquest acord mitjançant un avís escrit de tres (3) mesos d'anticipació.

El present conveni entrarà en vigor en el moment que el firmin ambdues parts.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per la Universitat de Laval,

Llorenç Huguet
Rector

Louise Filion
Rector Vicerector de Recerca

Jean-Claude Gagnon
Degà
Facultat de Ciències de l'Educació

Marcel Monette
Director Departament de Fonaments i Pràctiques d'Educació

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears de data 9 de gener de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern en data 19 de febrer de 2001 , de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).