Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre el senyor Carlos Meneses Cárdenas i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 10 d'octubre de 2001

REUNITS

D'una part, el senyor Carlos Meneses Cárdenas, natural de Lima, amb NIE: X-0105180-R.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

A) Que el senyor Meneses posseeix una col·lecció d'un miler de revistes de contingut literari.

B) Que el senyor Meneses vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El senyor Meneses fa donació a la Universitat de les Illes Balears d'una col·lecció de revistes d'entorn de mil exemplars, l'inventari de la qual, un cop catalogada, s'adjuntarà com a annex a aquest document de cessió.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta el senyor Meneses.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament

Carlos Meneses

Llorenç Huguet
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de maig de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).