Convenis i acords marc signats per la UIB

C onveni de col·laboració entre el Centre Internacional d'Educació (Cide) i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de pràctiques dels estudiants de Psicologia

Palma, 18 de setembre de 2001

REUNITS

D'una part, la cap del Departament d'Orientació del Centre Internacional d'Educació (CIDE), llicenciada en Psicologia Sílvia Campins Mas, com a representant d'aquest.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu l'interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Pràctica de Psicologia per als estudiants d'aquesta llicenciatura.

ACORDEN

Primer

Les característiques de la Pràctica de Psicologia estan regulades per la Guia de la Pràctica de la llicenciatura de Psicologia proposada per la Comissió de Pràctiques de Psicologia.

Segon

Les pràctiques dels estudiants de la llicenciatura de Psicologia es regiran pels criteris següents:

a) Podran realitzar aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de l'assignatura de Pràctica de Psicologia del cinquè curs de l'esmentada llicenciatura, que té un valor de 9 crèdits.

b) Les pràctiques es realitzaran preferentment entre els mesos de novembre i maig d'acord amb les orientacions de la Guia de la Pràctica de Psicologia. En tot cas ambdues parts poden estudiar la realització de les pràctiques durant altres períodes. De totes maneres, l'horari concret de realització serà especificat a l'inici de cada curs acadèmic, i tindrà una durada total de 90 hores.

c) A principi de cada curs acadèmic la UIB i el CIDE establiran el nombre d'estudiants que realitzaran pràctiques de Psicologia.

d) Els practicants faran funcions de psicòleg d'acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la Pràctica, i amb les orientacions dels supervisors de pràctiques i del professional de camp.

e) Cada estudiant tindrà un professor de la UIB amb funcions de supervisor i un psicòleg per part del CIDE amb funcions de professional de camp. El supervisor, el professional de camp i els estudiants en pràctiques es reuniran a principi de curs per tal de planificar les activitats que s'hagin de realitzar. Així mateix, els professionals de camp podran participar en la realització de seminaris específics sobre les pràctiques, abans de la realització d'aquestes i d'acord amb les condicions que es concretin amb la UIB.

f) L'avaluació de cada estudiant en pràctiques la realitzaran conjuntament el supervisor i el professional de camp, d'acord amb els criteris i les orientacions pedagògics de la UIB.

g) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i el CIDE, ni la remuneració d'aquestes.

h) Els professionals de camp podran participar en les reunions de la Comissió de Pràctiques de la llicenciatura de Psicologia. Així mateix, la UIB acreditarà la condició dels professionals de camp.

Tercer

D'acord amb la realització d'aquest conveni de pràctiques, els centres del CIDE seran institucions col·laboradores de la UIB.

Quart

Es crearà una comissió mixta entre la UIB i el CIDE per posar en marxa la realització de les pràctiques de Psicologia, formada per dues persones de cada institució.

Cinquè

Si el CIDE vol utilitzar la imatge corporativa de la UIB, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Sisè

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Setè

El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i serà renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Centre Internacional d'Educació (CIDE),

Llorenç Huguet
Rector

Sílvia Campins
Cap del Departament d'Orientació

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 29 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).